Skip to main content

ima

08.13 Jeremiás és kétségei

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 32,6-19.25-27.36-44

Jeremiás el volt zárva a tömlöc udvarában, mert megjövendölte a város elesését. Ebben az időben Isten szavába vetett hite gyakorlati próba alá került. Jeremiásnak azt mondták unokatestvérén, Hanameélen keresztül, hogy vásároljon meg egy földdarabot Anatótban. Isten ezt előre részletesen megjelentette a prófétának. Amikor Hanameél megérkezett, hogy megtegye a javaslatot Jeremiásnak, ő ezt mondta: "észrevettem, hogy az Úr szava ez.". Ezért a vásárlási okiratot megírták, tanúkkal aláíratták, és cserépedényben letétbe helyezték.

Jézus imaélete

Szerző: 
Wolfgang Bühne

Nincs még egy ilyen téma, amely ennyire egyértelműen tükrözné szellemi szegénységünket, hanyagságunkat, erőtlenségünket, és aligha aláz meg jobban kérdés, mint amikor az imaéletünk iránt érdeklődnek... Létezik azonban Egyvalaki, akinek az imaélete felől bármikor érdeklődni lehetett volna. Valaki, aki igazsággal és hatalommal mondhatta el önmagáról: "de én imádkozom"! Ebben a könyvben ennek az Egyvalakinek a példája áll a középpontban. Mellette szerepel még néhány "kisebb" példakép a Bibliából és az egyháztörténelemből.

jezusimaelete.jpg

Minden gyermeknek szüksége van imádkozó édesanyára

Szerző: 
Fern Nichols

Fern Nichols új könyvében számtalan történetet oszt meg az Olvasóval, hogy miként tanított meg asszonyokat úgy imádkozni, hogy az megváltoztatta az életüket. Az ima fontossági sorrendjére, gyakorlati oldalára... amely forradalmasíthatja az emberek gondolkodását az imádkozással kapcsolatban. Mint imádkozó anya, hogyan tudod saját gyermekedet arra tanítani, hogy hálás és alázatos szívű maradjon. Hogyan tudjon közbenjáró-imaharcossá válni?

mindengyermeknekszuksegevanimadkozoedesanyara.jpg

07.22 Kilátás csak felfelé

Dátum: 
2019.07.22

...Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr! (Ézs 37,20)

07.13 Nehémiás bizalma

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,1-10

Nehémiás pozíciójával járt, hogy naponta megjelenjen a király előtt. Az volt a dolga, hogy a király pohárnoka legyen, és bort vigyen a királynak. Vidámnak kellett lennie, gyakran fel kellett vidámítania a királyt, és foglalkoznia kedélyállapotával. Népe helyzetével megterhelten a lelke szomorú volt, és ez megmutatkozott az arcán. A király hamarosan ezt kérdezte: "Miért szomorú a te orcád?" A szív fájdalma volt az oka. Nehémiás szívét félelem fogta el. A mély aggodalom nehezen rejthető el. A szellemi terhek nehezen elhordozhatóak.

07.12 Nehémiás könnyei

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 1

Nehémiást nézve Ezsdrásétól eltérő jellemet látunk. Mintegy 14 évvel Ezsdrás megérkezése után lehetett, hogy Nehémiás vezette a foglyoknak egy csoportját Jeruzsálembe vissza. Mint Ezsdrás, Nehémiás is Isten embere volt éppen a megfelelő időben. Nagy dolgok történtek olyan emberen keresztül, aki bátran végrehajtotta Isten akaratát. A történelem sokat köszönhet ilyen embereknek. "Nehémiásnak a beszédei..." (1. v.); figyeljük meg, hogy ennek a könyvnek milyen nagy része van első személyben írva. A férfi saját aggodalmát és tetteit írja le. Ez adja annak megrendítő voltát és erejét.

07.10 Ezsdrás papi feladata

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 8,31-9,5

Ma egy másik jellegzetességen gondolkodunk, ami Ezsdrás életével és szolgálatával kapcsolatos. Láttuk, hogy Isten törvényében képzett írástudó volt. Azt is bizonyította, hogy a nép rátermett vezetőjeként, félelmet nem ismerő és hűséges. Megfigyeljük azt is, hogy pap volt: "fölkelt Ezsdrás, a pap"... 10,10. Nemzetségtáblázata visszavezethető Áron családjáig a papi leszármazási vonalon, 7,1-5. Bizonyos értelemben próféta is volt, mivel Isten szavát mondta a nemzetnek. Ezek a tulajdonságok mély benyomást tesznek az emberekre!

06.29 Felhívás imádságra

Dátum: 
2019.06.29

„Kiálts hozzám, én válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekrõl nem tudhatsz!" (Jer 33,3).

06.28 Minden helyzetben

Dátum: 
2019.06.28

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem" (Zsolt 55,17).

06.09 Illés imájára "nagy eső lett"

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 18,41-46

Illés "nagy esőnek zúgásáról" beszélt, amikor felhő sem volt az égen. A hit hisz Istennek. A hit úgy látja a megígért dolgokat, mintha már valóban beteljesedtek volna. A hit jelenlegi tartalmat ad azoknak a dolgoknak, amelyek még a jövőben vannak, Zsid 11,1. Aztán "nagy eső lett", 45. v. Mi okozta a változást? Egy imádkozó ember! Korábban azért imádkozott, hogy ne legyen eső, és aszály lett az eredménye, majd újra imádkozott esőért, Jak 5,17-18, "és nagy eső lett". Illés az imáját Isten ígéreteire alapozta, 18,1; 5Móz 28,12.

06.07 Illés: "imádsággal kérte"

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 17,1; Jak 5,16-18

Istennek mindig megvan a maga embere, akit kiválaszt arra az órára - ebben az esetben Illés volt az. Ő egy ismeretlen férfi, akiről eddig nem hallottunk. Az Isten által kiválasztott ember gyakran titokban készül fel, és készen áll a küldetésre, amikor Isten akarja. Isten azt választja, akit Ő akar - nem Obadjáhút, hanem Illést. Miért Illést? Vajon nem azért, mert égő buzgóság volt benne Isten dicsőségéért, és egyszerű szívvel hitt az Ó Igéjében és hatalmában? Veszélyes üzenet hirdetésére hívta el Isten Illést. Mi volt az oka a bátorságának?

05.08 Kiáltás a mélyből

Dátum: 
2019.05.8

Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a hal gyomrában. (Jón 2,2)

Jónást saját kérésére a hajósok bedobják a tengerbe, s a vihar erre elcsendesedik. Ennyire megkeményedhet egy ember szíve, hogy inkább a halált választja, mint az engedelmességet. Isten őrizzen bennünket ettől!

04.15 Az igazak kívánsága teljesül

Dátum: 
2019.04.15

"Az igazak kívánsága pedig teljesül" (Péld 10,24).

Mivel az igaz kívánsága is igaz, Isten nyugodtan teljesítheti azt. Viszont sem az egyes embernek, sem a társadalomnak nem lenne hasznára, ha ez az ígéret a gonoszoknak is szólna. Tartsuk meg az Úr parancsolatait, akkor Ő is méltányolni fogja kéréseinket.

04.09 Sámuel imádságai

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 7,5-9; 8,1-6; 12,16-25; 15,10-11

Sámuelt tisztelettel imádkozó emberként emlegették, Zsolt 99,6. Isten is elismerte jó hírét, mint közbenjáróét népe érdekében, Jeremiás idejében, amikor neve Mózesével együtt van említve ebben a tekintetben, Jer 15,1. Az ember arra gondol, hogy az imádsággal kapcsolatos magatartását már gyermekkorában édesanyja nevelte bele, mert ő is gyakorolta az imádkozást és megbizonyosodott annak értékéről. Maga Sámuel is az ő imájára volt válasz, mert őt "Istentől kérte" édesanyja.

04.07 Sámuel-a bíró

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 7,1-17

A vezető szerep jellegzetes vonásai nyilvánvalóak voltak Sámuelben korai éveitől kezdve. Az országban való letelepedés és a királyság létrejötte között eltelt időszakban Izráel a bíráktól várta a vezetést - Isten bírákat támasztott, hogy megmentsék a nemzetet az ellenségektől, szellemi vezető szerepet vállaljanak, és igazságot szolgáltassanak Isten parancsa szerint, Bír 2,16-18.

03.29 A lélek tápláléka

Dátum: 
2019.03.29

...napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét... (Dán 6,11)

Mi erősítette Dániel új természetét? Mi tette lehetővé, hogy kedvezőtlen körülmények között is mindvégig megmaradjon Isten engedelmes, használható, sokak számára hasznos gyermekének?

02.24 Úgy hallgassatok oda, hogy meghallgattassatok!

Dátum: 
2019.02.24

"Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek" (Jn 15,7).

Jól jegyezzük meg, hogy hallgatnunk kell Jézus Krisztus szavára, ha azt akarjuk, hogy Ő is meghallgasson minket. Ha nincs fülünk Krisztus számára, neki sincs füle a számunkra. De amilyen mértékben odahallgatunk, olyan mértékben hallgat Ő is reánk.

02.19 Mózes imái

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 17,8-13; 32,7-14; 4Mózes 27,15-18

Maga az Úr úgy tekintette Mózest, mint a közbenjáró imádság legnagyobb embereinek egyikét, akik valaha éltek, Jer 15,1. Ma három olyan alkalmat veszünk szemügyre, amikor Mózes Istenhez fordult másokért.

02.15 Amrám és Jokábéd

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 2,1-10

Amrám és Jokábéd mindketten Lévi egyenes ági leszármazottjai voltak, amely törzs később a papi családot adta. Mint hívő embereket, mindkettőjüket erős hit jellemezte. Házasságuk nyilvánvalóan "az Úrban" volt, 1Kor 7,39. Ennek eredményeképpen bekerültek Istennek hittel kapcsolatos képtárába: "Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától." Zsid 11,23.

01.22 A lélek tápláléka

Dátum: 
2019.01.22

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. (Mt 4,4)

Aki elindult a Jézusba vetett hit útján, annak lelki táplálékra van szüksége, hogy tudjon azon járni. Ugyanúgy életkérdés ez neki, mint ahogyan a fizikai erőnlét feltétele a rendszeres táplálkozás.

Tartalom átvétel