Skip to main content

ima

17. Farizeus és a vámszedő imája

Igehely (történet):          Lk 18,9-14; Mt 6,9-15. Farizeus és a vámszedő imája; Milyen ima kedves az Istennek?

Aranymondás:                Zsolt 51,19 Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!

01.16 Az uralom végső megvalósulása

Dátum: 
2019.01.16

 ...jöjjön el a te országod... (Mt 6,10)

Amikor ezt kérjük: jöjjön el a te országod, akkor a történelem végére is gondolunk, amikor majd tökéletesen megvalósul Isten királyi uralma. Jézus felemeli az imádkozó hívő tekintetét, és megengedi, hogy ennek a világkorszaknak a végéig lássunk.

Taposni vs térdelni

Év eleje: Istentől kapott új évi programunk: ne aggódjatok, hanem imádkozzatok! 

01.06 Taposni vagy térdelni

Dátum: 
2019.01.6

Az Úr, a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt Istened, az Úr, az év elejétől az év végéig. (5Móz 11,12)

Így az év elején különösen is sokat jelent nekünk ez az ígéret. Közeledett a nép az Isten által megígért földhöz, és az Úr emlékeztette őket az Egyiptomban töltött időszakra. Ott lábbal hajtott öntözőberendezésekkel kellett öntözniük, ami nagyon fáradságos volt, Kánaánban azonban „az égből hulló eső vize itatja" majd veteményeiket (10-11. v).

11.04 A szenvedés és a nyelv

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 5,12-20

EGY MÁSIK dolog, amit Jakab az elméjébe vés a szenvedő szenteknek, a nyelv helyes használata, amikor megpróbáltatáson mennek át. Ne esküdözzenek, vagyis ne legyenek meggondolatlanok a beszédükben. Nem szükséges esküvel erősíteni azt, amit mondanak. Az egyszerű megerősítés elegendő.

Imádkozás – Jézus nevében

Mt 6. 5 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 6 Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

Az imádság

Szerző: 
Philip Yancey
Philip Yancey az imádság témakörét járja körül, s mint zarándok, számos oldalról megcsodálja. Legújabb könyvében ugyanazokat a kérdésekre keresi a választ, amelyek előbb-utóbb mindnyájunkban megfogalmazódnak: Hallja-e Isten, amit mondok? Miért törődne épp velem? Mi értelme imádkozni, ha Isten mindentudó? Miért tűnnek következetlennek a válaszai? Miért érezzük olykor közel magunkhoz, olykor pedig távolinak? Hogyan lehetne kielégítőbb az imaéletem?
Az imádság

09.13 Parancsszavak

OLVASNIVALÓ: 
2Tesszalonika 3,1-18

A FEJEZET azzal kezdődik, hogy az apostol megtértjeinek imaközösségéért kiált Az 1-5. versben éreznünk kell a szoros személyes kötődést Pál és a tesszalonikai szentek között. „Imádkozzatok értünk", kérte őket. Két dologban volt erre szüksége. Először, hogy az Ige terjedjen. Aztán, hogy a gonosz és esztelen emberek tervei meghiúsuljanak. Ez nem nagy kérés volt az apostoltól, aki olyan buzgón és fáradhatatlanul hordozta imában az általa megtérítetteket. Azok, akik ellenálltak, nem voltak hívők. Ez nem azt jelenti, hogy hűtlenek lettek; ők sohasem kapták meg a hitet.

09.02 Munkatársak

OLVASNIVALÓ: 
Kolossé 4,2-18

PÁL MINDIG is tudatában volt a hatékony ima erejének, és miután biztosította a szenteket az őértük folyó „tusakodásáról" (3,1), most kéri, hogy ők is imádkozzanak érte. Nem személyes kiszabadulásával törődik, hanem azzal, hogy a Krisztusra vonatkozó igazságot szélesebb körben hirdessék, még akkor is, ha az esetleg az ő fogságának a meghosszabbodását jelenti.

08.24 Ő, a változhatatlan

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 102,1-28

EZT A ZSOLTÁRT a Zsid 1,10-12 az Úr Jézussal kapcsolatban idézi és rá vonatkoztatja. A zsoltár első részében látjuk az elvetett és magányos fájdalmak Férfiát, 1-24. v. A zsoltár második részében a változhatatlan örök Istent látjuk, valamint a Mindenható Isten válaszát az örökkévaló Fiúnak, 25-28. v.

Imádságában három fő téma található:

(I.) Panasza. Ez egy párbeszéd az Atya és a Fiú között. Emlékeztet bennünket a Gecsemáné „erős kiáltására és könnyhullatására", Zsid 5,7-8. Az a szó, hogy „vagyok", ötször fordul elő a Zsolt 102,1-11-ben.

08.13 Megismerni azt a szeretetet, amely minden ismeretet felülhalad

OLVASNIVALÓ: 
Efézus 3,14-21

MICSODA KEGYELEM Isten részéről, hogy megőrizte számunkra Isten olyan embereinek imádságait, mint amilyen Nehémiás és Dániel! Milyen értékesek a zsoltárokban Dávid király személyes bűnvallásai és imádságai! Az ilyen írásokból tanulunk meg imádkozni. Mert olyan emberek vagyunk, akiknek hasonlóak az érzelmeik, és ugyanazzal az Istennel vagyunk közösségben. Itt Pál apostol jegyzi fel imáinak egyikét.

07.28 Az Igazi Szolga szíve

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 11,1-33

ITT FELTÁRUL Krisztus igaz szolgájának indítéka. Pál azt kívánja, hogy a korintusiakat, mint tiszta szüzet állítsa Krisztus elé (1. v.), mint olyan népet, amelynek hite nem szennyeződött be hamissággal. Eljegyezte őket „egy férfiúnak". Ugyanúgy, ahogyan a házassági közösség kizárólagos, a hívők el vannak kötelezve a Krisztus iránti kizárólagos hűségre. A szűz szíve osztatlan. Neki nem kell másra gondolnia, csak arra az „egy férfiúra", aki számára el van jegyezve. Itt felmerül egy probléma. A korintusiak figyelme elterelődött az Igazról a hamis tanítók miatt.

Imával nyert csaták

(115p szinkr.) Hogyan gyógyulhat meg a széthullás szélére sodródott házasság? És hogyan gyógyulhat meg a széthullás szélére sodródott társadalmunk? A válasz a térdeinken keresendő! "A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt." (Róma 15,30) 

07.20 A szomorú pohárnok

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,1-20

NEHÉMIÁS A PALOTÁBAN lakott, és úgy látszik, hogy a király kedvence volt. De Mózeshez hasonlóan a szíve a megalázott testvéreivel volt egy, és szíve buzgó volt, hogy bizonyságot tegyen Istenéről. Noha sohasem látta Jeruzsálemet, atyáinak városát, szerette azt, és érzéseit a Zsolt 137,5-6 szavaival lehetett összefoglalni. Testvérei jöttek, és szomorú beszámolóval szolgáltak neki Jeruzsálem helyzetéről, úgy, hogy sírva fakadt, Neh 1,4. Nem ő volt az utolsó, aki sírt Jeruzsálem felett. Nála messzemenően nagyobb Személy is ezt tette, vö. Lk 19,41.

07.15 Uralkodó Isten - közbelépő ember

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 1,1-11

ISTEN SZÁNDÉKAINAK megvalósulása néha késni látszanak, de sohasem maradnak el. Van egy nagyon is biztos értelmezés, amely szerint sohasem késnek egy pillanatot sem. A választott nemzetet szétszórták, nemzeti otthonuk elveszett, nemzettudatuk bizonyos mértékben elhalványult. Isten mégis előkészíti egy olyan nép visszatérését az országba, amely bálványimádóként ment el, de Istent félve jön vissza és újraépíti, sőt megtartja a házat, amíg az Ő Fia, Messiásuk megérkezik. Uralma úgy mutatkozott meg az emberek ügyeiben, hogy egy váratlan eszközt támasztott, Círuszt.

07.04 Eljöttek keresni az Urat

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 20,1-30

JÓSÁFÁTOT most Moáb, Ammon és Edóm hatalmas szövetsége fenyegeti. Ennek következményei az alábbiak voltak:

06.29 Az uralkodó imája

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 6,12-25; 7,1-3

SALAMON MOST MINT király, népének jelenlétében imádkozik. Az imádság, akár egyéni, akár nyilvános, nem a személyes hivalkodás alkalma. Miért volt akkor egy nagy bronz emelvény felépítve a templom udvarában? Azért, hogy minden jelenlévő láthassa, és részt vehessen Salamon imádatában. Hasonlítsuk össze Nehémiás fából készült emelvényével, amelyet akkor használtak, amikor felolvasták a Szentírást Izráelnek, Neh 8,4-5. Egy faszerkezet, még ha Nehémiáséhoz hasonlít is, nem nagyon vetekedhetett Salamon gazdagságával.

06.16 Az imádság kiváltsága

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 4,9-10

KÉT vers van, amelyek nagyon érdemesek arra, hogy emlékezzünk rájuk 4,9-től. Jábes mindnyájunk előképe születésében, példa számunkra életében. Minden emberhez hasonlóan fájdalom közt született. Nevének jelentése „szomorú", amely megfelelő lehet bármelyikünknek, mert Ádám bűnének hatásai még velünk vannak, 1Móz 3,16; Jn 16,21. De miért írták úgy le, mint aki „testvéreinél tiszteletreméltóbb volt"? Miben különbözött tőlük? Ha semmi másról nem tudunk is, mindenkinek emlékezetes lehet őszinte imája, Jak 5,16. Az imádság szomorúság helyett örömet hoz, Fil 4,7-től.

05.27 Legyen áldott az Úr

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 8,54-66

SALAMON A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉT áldással és Istennek adott hálával kezdte, 8,12-21, imádsággal és könyörgéssel folytatta, ahogyan visszatekintett a múltra, 23-30. v. és előre a jövőre, 31-53. v., és egy nagy áldással fejezte be, 54-60, valamint figyelmeztetéssel, és az áldozat és örvendezés idejével, 62-66. v.

,,Áldott legyen az Úr", 56. v. A fejezet bőségesen hivatkozik Őrá hat különböző cím alatt, gyakran használva „az (én, te) nevem, neved" kifejezéseket is. Isten ilyen kijelentése dicsőítésre indít. Az ő teljességében örvendeztek az Úrban.

05.13 Dávid leborul az úr előtt

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,18-29

MILYEN KÖSZÖNETET tudott Dávid - vagy akár mi - adni az Úrnak mindazért, amit Ő jelentett és tett? Mert az Úr Isten nemcsak ismerte szolgáját, 20. v., hanem megjelentette szolgájának saját szándékait is, 21. v.; vö. 11.22.25. v. Azok, akik tudják, hogy „a Te néped" közé számláltatnak, 23-24. v., és hogy ők „a Te szolgád", 19-21.25-29. v., azokat szívük arra készteti, hogy „könyörgéssel könyörögjenek", 27. v. Az imádságot nem valamilyen szükségérzet ösztönzi.

Tartalom átvétel