Skip to main content

ima

04.25 Hatalom ima által

OLVASNIVALÓ: 
János 14,12-31

AZ ÚR úgy utalt tetteire, mint amelyek bizonyítják, hogy egy az Atyával (11. v.); ehhez hasonlóan azok a cselekedetek, amelyeket az apostoloknak kell majd cselekedniük, Krisztussal való egységük bizonyítékai lesznek. Még nagyobb cselekedeteket fognak véghez vinni; nem hatalomban, hanem szellemi területen. Az Úr cselekedetei főképpen lzráelre korlátozódtak, de az apostoloknak szélesebb körű szolgálatuk volt, amint az az Apostolok Cselekedeteiben fel van jegyezve. A cselekedetek egy bizonyos értelemben még mindig az Úréi lesznek (Mk 16,20).

04.24 Kész a szívem dicséretedet énekelni

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,1-2,11

A NYITÓ MONDAT, amely úgy kezdődik, hogy „Volt egy ember", elvezet bennünket az elsőhöz abból a sok emberből a könyvben, akik nem Isten szíve szerint valók. Igaz, voltak bizonyítékai nála a következetes kegyességnek, 3.4.7.19.21-23. v., de Elkána szíve megosztott volt, 2. v., mindazzal a problémával együtt, amelyet ez előidézett, 6.8.10. v. Önelégült volt, 8. v., a nyilvánvaló meddőség ellenére, amely az Úr általi megtagadás jele volt, 5. v.

03.27 Hogyan imádkozzunk?

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 18,1-43

MAI IGESZAKASZUNKBAN egy imádkozó özvegyasszonyról, egy farizeusról, egy vámszedőről és egy koldusról olvasunk. Az 1-8. verset ezek a szavak vezetik be; „mindig imádkozni kell, és meg nem restülni". Látunk egy özvegyasszonyt, aki megpróbáltatáson ment át, és törvényes segítséget keresett, hogy megtalálja az igazát. Mivel nem kapott elégtételt, visszajött újra és újra, amíg a bíró végül is engedett neki, és teljesítette a kérését. A kitartás kifizetődő. Istenünk nem lenne hajlandó cselekedni? Nem így van, az Ő adománya szerető szívből jön.

03.18 Kérjetek, keressetek, zörgessetek

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 11,1-26

AZ ÚR Jézus, mint Emberfia, Istentől függött, és ez tükröződik az életében a gyakori imádkozásra való hivatkozásban. A tanítványok látták imádkozni (nem először), és amit láttak, meggyőzte őket arról, hogy az imádkozás abban a csodálatra méltó életben döntő tényező. Ez a felismerés létrehozta bennük a vágyat a hasonló megtapasztalásra: „Uram, taníts minket imádkozni!" (1. v ). Tanúi voltak annak az életnek, amely állandó kapcsolatban volt Istennel, és szerették volna megismerni a titkot.

02.21 Ellentétes tapasztalatok

OLVASNIVALÓ: 
Márk 9,1-29

AZ, HOGY a három szinoptikus író ugyanolyan sorrendben jegyzi fel azokat az eseményeket, amelyek az Úr megdicsőülését közvetlenül megelőzték, illetve követték, az összehasonlító tanulmányozást egyszerű gyakorlattá teszi (lásd Mt 17,1-8; Lk 9,28- 36). Az 1. vers azokhoz a dolgokhoz kapcsolódik, amikről az Úr az előző fejezetben beszélt; azonban bevezeti a megdicsőülés témáját is, mint olyan alkalmat, amely megmutatta előre az Ő dicsőségét, halálának eredményét, amelyről beszélt nekik. Márk utal arra, hogy az Úr „felvitte őket csupán magukban" (2. v.).

02.06 Az el nem mondott imádság

OLVASNIVALÓ: 
Máté 26,36-75

PÉTER JOBB halász volt, mint kardforgató. Amikor odacsapott Malkushoz egy karddal, csak egy fület sikerült levágnia, nem egy fejet (51. v.).

Talán még ma

Szerző: 
D. Boddenberg

Mi lenne, ha az Úr ma visszajönne? Az elbeszélés célja, hogy számoljunk Krisztus eljövetelével. A második rész egyszerű, józan és mégis megindító módon mutatja meg az imádság értékét.

talanmegma.jpg

01.08 Imádkozás

OLVASNIVALÓ: 
Máté 6,1-18

AZ ÚR az alamizsnáról (1-4. v.), az imádkozásról (5-15. v.) és a böjtről (16-18. v.). beszélt. Az első cselekvés az embertárs felé irányul a második Isten felé, és a harmadik önmagunk felé. Krisztus elítélte azt, aki az alamizsna adását kürtöléssel kísértette, azt, aki tereken helyezkedett el imádkozni, hogy tettének maximális nyilvánosságot biztosítson, valamint azt, aki eltorzította arcát annak közhírré tételére, hogy ő most böjtöl. Az első azt akarta, hogy „az emberektől dicséretet nyerjen" (2. v.), a második arra vágyott, „hogy lássák az emberek" (5.

12.11 Tedd a szívedre!

„Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az Igéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon." 5Mózes 11,18

11.13 Nem kértük- nem kaptuk

„Nem kapjátok meg azért, mert nem kéritek." Jakab 4,2

Ez az igevers érdekes kérdést vet föl: ha nem kaptunk meg valamit azért, mert nem kértük, melyek azok a nagy dolgok, amelyek hiányoznak az életünkből csak azért, mert nem kértük azokat?

Ehhez hasonló kérdés merül fel akkor, ha elolvassuk a Jakab 5,16-ot: „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." Ha ez az igaz nem könyörög buzgón, akkor nem az következik belőle, hogy csak nagyon kevés hatása van?

09.10 Ima az üldözőkért

„Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket;" Máté 5,44

Olykor egy esemény a legjobb kommentár egy-egy bibliai vershez.

02. Anna imája

Igehely (történet):            Anna imája (1Sám 1)

Aranymondás/kulcsige: Mt 7,7-8 Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

Óracél: Bátorodjanak fel a gyerekek arra, hogy őszinte imákat mondjanak Istennek, minden gondjukat osszák meg vele és bízzanak abban, hogy Ő válaszol az imájukra.

08.13 Amikor Ő van a középpontban

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." Máté 18,20

06.21 Milyen a derék férj?

„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte." Efézus 5,25

Mit várhat a keresztyén feleség a férjétől? Elsősorban annak szellemi életére figyel, nem pedig külső megjelenésére.

Hat lépés a biblikus döntéshozáshoz

"Az ember, aki magában bízik, ostoba! De azok, akik Isten bölcsességét használják, biztonságban vannak." (Példabeszédek 28:26, TLB fordítás)

29. Péter a börtönben

Igehely (történet): Péter a börtönben ApCsel 12,1-19

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 37.4-5: " Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik"

Óracél: Legyen bizalmuk Istenben, hogyha bajba kerülnek, akkor Isten akár angyalt is küld, hogy kikerüljenek a bajból

Fő üzenet, központi igazság: Bízz az Úrban, bármi történik veled!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

05.01 Ima

„Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, én megteszem." János 14,14

Isten meghallgatja az imádságot. Éppúgy meghallgatja, ahogy mi is meghallgatnánk, ha végtelen bölcsességünk, szeretetünk és hatalmunk lenne. Olykor megadja azt, amit kérünk, máskor valami jobbat, de mindig azt adja, amire szükségünk van. Néha gyorsan meghallgatja imádságunkat; máskor megtanít türelmesen várni.

01.01. Újévi ima

„Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz az első az év hónapjai között." 2Mózes 12,2

Az újévi elhatározások jók, csak éppen könnyen összetörnek. Az újévi imádságok még jobbak; mert felszállnak Isten trónusához, és mozgásba hozzák a meghallgattatás kerekeit. Ha ma egy új esztendő kezdeténél állunk, gondolkodjunk el a következő imádság felett.

Miből áll egy napi csendességi idő?

 

"A szorgalmas tervei biztosan bőséghez vezetnek, de mindenki aki elsieti a dolgát, ínségbe jut." (Példabeszédek 21:5 - ESV fordítás)

Tartalom átvétel