Skip to main content

Dániel

05.15 Mennyei Király

Dátum: 
2019.05.15

Dániel 4,31-34

05.13 Kéz Érintése Nélkül Leszakadó Kő

Dátum: 
2019.05.13

Dániel 2,31-45

08.23 Dániel három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 3,1-30

Mire Dániel próféta könyvének 3. fejezetéhez érkezünk, Sidrák, Misák és Abednégo már több mint húsz éve van Babilonban. Ez alatt az idő alatt Isten iránti hűségük bebizonyosodott, Dán 1,6-21, és a király iránti tiszteletük is nyilvánvalóvá vált, Dán 2,49. Joggal tételezhetjük fel, hogy eleget tettek annak a kötelességnek, amelyet rájuk bíztak Nabukodonozor király megelégedésére.

08.22 Szorgalom Isten előtt

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 9,1-27

Dániel szorgalmának, amellyel Isten Igéjét tanulmányozta, az volt a jutalma, hogy kijelentést kapott arról az isteni igazságról, amelyeket évekkel azelőtt Jeremiás jegyzett fel. Dániel reagálása erre a kijelentésre nem valamilyen öntelt megelégedettség volt, hanem inkább mélyebb vágyat ébresztett benne, hogy még több táruljon fel Isten igazságából. Az isteni megpróbáltatás jelenlegi időszaka a végéhez közelített, és Isten emberére ránehezedett, hogy keresse a mennyet, és megmozdulásra késztesse Isten kezét.

08.21 Dániel hűsége

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 6,1-28

Belsazár korai halálát követően Dárius került a trónra. Azonnal hozzálátott új kormányzásának és adminisztrációjának kiépítéséhez az országban. Mint minden "rendszerváltozás" esetén, voltak előléptetések és alacsonyabb osztályba helyezések, körös-körül sok irigységgel. Dániel életpályája kifogástalan volt, és jelleme kritikán felüli, ezért amikor az új kinevezések megtörténtek, Dániel lett az első főkormányzó. Nyilvánvalóan voltak mások is, akik Dániel posztjára pályáztak, és az új hatalmi pozíciók kihirdetése után arra törekedtek, hogy Dánielt megbuktassák.

08.20 Dániel - látomások

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 2,1-49

Isten, ahogyan az 1Móz 41-ben álomban beszélt a fáraóval, most ezt tette Nabukodonozorral is. Isten tud szólni önfejű lelkekhez is azok nyugodt pillanataiban, és ez azt eredményezi, hogy azok összezavarodnak Isten előtti helyzetüket illetően. Nabukodonozor nagy álmában az isteni közlés terjedelme óriási volt; az volt azonban a probléma, hogy nem emlékezett rá. Micsoda bölcsesség Isten részéről, hogy így felkavarta az uralkodó lelkét, és ezáltal előhozta szolgáját, Dánielt, hogy szolgáljon abban a pillanatban!

08.19 Dániel

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 1

Sineár hírneve már megjelenik a Mózes 1. könyve korai fejezeteiben, azzal együtt, hogy népe elhatározta, hogy nevet szerez magának, 1Móz 1. Ez olyan környék volt, ahol az előrelépés és a fejlődés kiemelkedő fontosságú volt. Amikor Dániel Babilonba érkezett, azonnali és intenzív nyomás nehezedett rá, hogy engedjen azok útjainak. Dánielt egy olyan folyamatnak vetették alá, mely megváltoztatta, mindezt az ország legfőbb tekintélye parancsolta. Nabukodonozor király változtatást határozott el étkezésükben, és Aspenáz, az udvarmesterek fejedelme úgy határozott, hogy megváltoztatja Dániel nevét.

08.18 Nabukodonozor

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 2,1-6.24.31-38; 3,1-7. 28-29; 4,28-37

Nabukodonozor (Nabukadneccar) egyike volt a legnagyobb és leghatalmasabb uralkodóknak, akiket ez a világ valaha ismert. Féktelen becsvágya és egyre nagyobb és hatalmasabb dolgokra való törekvése Dániel próféta könyvének első verseitől fogva nyilvánvaló. Nagyon tanulságos azonban megfigyelnünk, hogy ez a hatalmas egyeduralkodó, minden földi dicsőségével és birodalmával csupán eszköz volt a menny Istenének kezében, Jer 27,6-8, és minden sikerében, amelyet a sajátjának érzett, ő csupán teljesítője volt - jóllehet akaratlanul - Isten szándékainak.

11.28 A nagy nyomorúság: annak elhatározott vége

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 12,1-13

MANAPSÁG, AMIKOR nyomorúság és szenvedés éri az embereket, nem tudják, mikor lesz vége. Amikor megkezdődik egy háború - amire sok nemzet vezetője sokszor törekedett századokon át - nem lehet előre látni a végét, hogy vajon rövid lesz-e vagy hosszú.

11.27 Dániel felkészítése az utolsó látomásra

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 10,1-21

A THEOFÁNIA (Istennek látható alakban való megjelenése), 1-9. v. A 10-12. fejezet egymáshoz csatlakozó elbeszélést tartalmaz, azt a látomást, amely Círusz uralkodásának harmadik évében történt, miután a zsidók visszatértek Jeruzsálembe, hogy újjáépítsék a templomot. Dániel lelki és szellemi zavarba jutott, kétségkívül amiatt, hogy az utolsó napok rémtettei ismeretessé váltak számára, de amiatt is, hogy a templom újjáépítése ellenállással és ellenséges indulatokkal találkozott, Ezsd 4,4-6. Három hét múlva Dániel egy férfit látott „gyolcsruhába öltözve", Dán 10,5.

11.26 Dániel harmadik látomása - a hetven hét

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 9,1-27

DÁNIEL KÖZBENJÁRÁSA SÜRGŐS HELYREÁLLÍTÁSÉRT, 1-20.v. Dániel fogságban élte végig azt az egész 70 éves időszakot, amelyet Jeremiás megjövendölt, Jer 25,12. Ez a korszak a végéhez közeledett, amikor Dárius volt a király, így Dániel felismerte a helyreállítás idejét. Bízott Isten ígéreteiben, tudta, hogy Isten közbe fog lépni olymódon, hogy vissza lehet térni és felépíteni a templomot. Ennek ismeretében tehette a próféta, hogy arcát Istenhez emeli imádkozva, könyörögve, böjtölve és bűnvallással, nemcsak saját bűnei miatt, hanem az egész zsidó nép bűnéért.

11.25 Dániel második látomása a két vadállatról

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 8,1-27

A PRÓFÉTAI MAGYARÁZAT ELVEI. Ebben a fejezetben egy másik „kis szarv" jelenik meg, 9. v. Történelmileg ez Antiokosz Epifánesz szír királyra vonatkozik, aki Kr. e. 175-164 között uralkodott, szörnyű tetteket követve el a zsidók és a templom ellen. Prófétai szempontból a magyarázók eltérnek egymástól ennek értelmezésében. Némelyek azt mondják, hogy ő az Antikrisztus előképe volt, míg mások azt mondják, hogy ő az eljövendő „északi király" előképe, Dán 11,40.

11.24 Dániel első látomása a négy vadállatról

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 7,1-28

ISTEN SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETEK VADÁLLATOK, 1-8. v. Dánielnek öreg korában kezdődtek a látomásai, és ezek angyali magyarázatot igényeltek. Közvetlenül a babiloni királyság vége előtt Isten megengedte szolgájának, hogy a nemzeteket az Ő szempontjából lássa. Hisszük, hogy a négy vadállat a 2. fejezetben leírt álomképben lévő négyféle fémnek felelt meg. Az oroszlán Babilont jelképezi, a medve a méd-perzsa birodalmat, a leopárd Görögországot, az utolsó, meg nem nevezett vadállat pedig Rómát. Ezeknek az állatoknak a jellemvonásai megfelelnek a négy királyság jellegzetességeinek.

11.23 Dániel az oroszlánok vermében

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 6,1-28

DÁNIEL MAGAS TISZTSÉGE, 1-3. v. Dániel már 60 évnél idősebb volt, amikor magas beosztást adtak neki, mihelyt a médek és perzsák megalapították királyságukat. Ez a birodalom 120 provinciára oszlott, mindegyiket egy „tiszttartó", vagyis satrapa (perzsa alkirály) irányította. Volt még felettük három „igazgató", annak biztosítására, hogy a satrapák beszolgáltassák a megfelelő adókat a királynak, hogy a királynak ne legyenek pénzügyi veszteségei.

11.22 Bosszúállás azon, aki nem ismeri Istent

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 5,1-31

AZ ELSŐ KIRÁLYSÁG UTOLSÓ ÉJSZAKÁJA, 1-9. v. A neobabiloni királyság 66 esztendeig tartott; Dániel végígélte, több mint 80 esztendős volt, amikor Belsazárt megölték, és a méd Dárius elfoglalta az országot. Bár Babilont ellenségek vették körül, Belsazár tökéletes biztonságban érezhette magát a városon belül, amelyet bevehetetlennek gondolt. Így bálványimádó ünnepet ült 1000 alattvalójával. Isten tervében változnia kellett a királyságnak az ezüst méd-perzsa birodalomra, amely a következő, hogy uralkodjon a pogányok idejében.

11.21 Tanítás egy hitetlen király számára

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 4,1-37

NABUKODONOZOR BIZONYSÁGTÉTELE, 1-9. v. A tanítást akarva, vagy akaratlanul kapja az ember. Mindkét esetben ugyanaz lesz az eredmény, de nagyon nyilvánvalóan különbözik egyik a másiktól. Dániel hajlandó volt tanulni, mint ifjú, 1. fej., és ezért Isten szolgája volt egy életen keresztül. Nabukodonozor nem tanult a 2-3. fej. tapasztalataiból, így Isten nevelése fokozódott vele kapcsolatban. Nyolc évről van szó a 4. fejezetben, amelynek végén a megalázott Nabukodonozor felfogta, hogy mi történt vele. (A 19,25-33. v.

11.20 Megszabadulás a tüzes kemencéből

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 3,1-30

AZ ARANYSZOBOR, 1-7. v. A király gőgje, mint „az arany fejé", azt eredményezte, hogy eltávozott az álomkép értelmezésétől, és úgy tekintett saját királyságának dicsőségére, mintha örökké fennállna, felállíttatta tehát ezt a szobrot teljesen aranyból. Arany volt a fejénél és arany a lábánál - ez a lábujjak vas-cserép keverékének elutasítása, és hitvány akaratlan utánzata a menyasszony szerelmesével kapcsolatos bizonyságtételének: „Az Ő feje, mint a választott drága megtisztított arany... Az Ő szárai... tiszta arany talpakra fundáltattak", Én 5,11-15.

11.19 Nabukodonozor álomképe

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 2,31-49

A DIKTÁTOR PROBLÉMÁJA, 1-30. v. Dániel most már fel volt készülve, hogy álmok tolmácsolójaként szolgáljon Istennek. A babiloni királyságnak szinte a kezdetétől fogva azon töprengett a király, aki minden erejét és nagyságát egy korlátlan hatalom megalapozására fordította, hogy milyen lesz királyságának jövője az ő halála után, 29. v. Isten, hogy megmutassa, hogy végül is az isteni akarat fog teljesülni, megadta neki az álmot arról a fémkolosszusról, amely hirtelen porba omlott.

11.18 Isten szolgájának nevelése

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 1,1-21

EGYETEM A FOGSÁGBAN, 1-5. v. Dániel első iskolái Jeruzsálemben voltak, mivel az utolsó jó királynak, Jósiásnak az uralkodása alatt született. Isten iránti hűsége ott kezdődött, és a gonoszságnak és bálványimádásnak abban a városában eltéríthetetlen maradt a következő néhány év alatt. Ő és barátai nem választhatták meg az emberek keze által történő magasabb neveltetésük helyét.

Tartalom átvétel