Skip to main content

halál

07.07 A halálból fakadó élet

„És lesz, hogy annak a férfiúnak vesszeje, akit kiválasztok, kihajt" (4Móz 17,5).

06.18 Halott vagyok, és élek !?

Ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindenki meghalt" (2Kor 5,15).

04.12 Megsemmisült a halál

„Hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt" (Zsid 2,14).

Nem a halál

Nem a halál, hanem az élet az igazi áldozat végcélja (1Móz. 22).

1Móz 22.2 „Vedd magad mellé egyetlen fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és menj el Mórijjá földjére! Ott majd mutatok neked egy hegyet, azon áldozd föl Izsákot égőáldozatként!” — mondta Isten.

Gőg az utolsó

Amint a halál az utolsó ellenség, úgy a gőg az utolsó bűn, amelynek el kell töröltetnie.

10.01 Elsőszülött a Halottak Közül

Dátum: 
2019.10.1

Kolossé 1,18; Jelenések 1,5

09.26 Szeretett Fia

Dátum: 
2019.09.26

Kolossé 1,12-14

09.13 Az átadás után mi lesz?

"Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

07.22 Megszentelődés

"Mert ez az Isten akarata: a ti szentté lételetek" (1Tesz 4,3).

04.11 Belső hasonlóság Istenhez

"Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk" (Róm 6,5).

01.15 Fehérben jársz-e?

 "Eltemettettünk tehát vele együtt... hogy... mi is új életben járjunk" (Róm 6, 4).

A teljes megszentelődést senki sem tapasztalhatja meg anélkül, hogy ne lett volna "fehér temetése" - a régi élet sírba tétele. Ha sohasem voltál ebben a haláltusában, megszentelődésed csak puszta látomás. Kell, hogy legyen "fehér temetésed", olyan halálod, amelyből csak egy feltámadás van: a Jézus Krisztus életébe. Az ilyen életet nem háboríthatja meg semmi: eggyé lett Istennel egyetlen egy cél érdekében, hogy ti. tanúja legyél neki.

12.12 Eutikhosz

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 20,1-12

Micsoda magával ragadó alkalom lehetett Trójában, amikor a hívők "összejöttek, hogy megtörjék a kenyeret"! Trójában kapta Pál a látomást a macedón férfiról. Trója a várakozás helye volt, amíg az új rendelkezések meg nem érkeztek. Trója lett az ugródeszka az evangélium bizonyságtételének Európába történő átterjesztésében. Most, évek elteltével micsoda összejövetel! Olvassuk el a 4. versben lévő listát - ezek képviselnek néhányat az Európában és Ázsiában végzett munka "első zsengéjéből". A kegyelemnek micsoda trófeái! Micsoda alkalom, hogy együtt legyenek!

12.01 Advent

Dátum: 
2019.12.1

„Bizony, hamar eljövök." Ámen. Jöjj, Uram Jézus! (Jel 22,20)

A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetelére utal.

11.13 Illés halála

Dátum: 
2019.11.13

Amikor az Úr fel akarta vinni Illést..., ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. (2Kir 2,1 -2)

Illés búcsúzik Elizeustól, készül meghalni. Mit jelentett ez neki?

11.08 Hol van a testvéred?

Dátum: 
2019.11.8

De az Úr így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. (1Móz 4,10)

Az első házaspár elszakadt Istentől, a gyermekeik már elszakadtak egymástól. A szülők elengedték Isten kezét, a gyerekek már kezet emeltek egymásra. Aki elszakad Istentől, az szembekerül a többi emberrel, a hozzá legközelebb állókkal is. Így nő és pusztít a bűn, mint a lavina.

11.04 Elengedés

Dátum: 
2019.11.4

Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának... Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,7-8)

Gyászunkra nézve azt tanácsolja Isten igéje, hogy engedjük el a halottainkat. Vegyük komolyan, hogy minden Istené, s amikor ő elhív valakit mellőlünk, nem a miénket veszi el, hanem a magáéval rendelkezik. Szeretteinket is csak egy időre bízza ránk, egy időre ajándékoz meg egymással, hogy addig szeressük és őrizzük egymást.

11.03 A halottak és mi

Dátum: 
2019.11.3

Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. (Lk 16,31)

11.02 Jézus tanítása a halottakról

Dátum: 
2019.11.2

...közöttünk... nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni..., ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. (Lk 16,26)

10.31 Nem halhatsz meg, csak ha az Úr akarja

Dátum: 
2019.10.31

"Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit" (Zsolt 118,17).

Tartalom átvétel