Skip to main content

halál

10.01 Elsőszülött a Halottak Közül

Dátum: 
2018.10.1

Kolossé 1,18; Jelenések 1,5

09.26 Szeretett Fia

Dátum: 
2018.09.26

Kolossé 1,12-14

09.13 Az átadás után mi lesz?

"Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

07.22 Megszentelődés

"Mert ez az Isten akarata: a ti szentté lételetek" (1Tesz 4,3).

04.11 Belső hasonlóság Istenhez

"Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk" (Róm 6,5).

01.15 Fehérben jársz-e?

 "Eltemettettünk tehát vele együtt... hogy... mi is új életben járjunk" (Róm 6, 4).

A teljes megszentelődést senki sem tapasztalhatja meg anélkül, hogy ne lett volna "fehér temetése" - a régi élet sírba tétele. Ha sohasem voltál ebben a haláltusában, megszentelődésed csak puszta látomás. Kell, hogy legyen "fehér temetésed", olyan halálod, amelyből csak egy feltámadás van: a Jézus Krisztus életébe. Az ilyen életet nem háboríthatja meg semmi: eggyé lett Istennel egyetlen egy cél érdekében, hogy ti. tanúja legyél neki.

12.12 Eutikhosz

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 20,1-12

Micsoda magával ragadó alkalom lehetett Trójában, amikor a hívők "összejöttek, hogy megtörjék a kenyeret"! Trójában kapta Pál a látomást a macedón férfiról. Trója a várakozás helye volt, amíg az új rendelkezések meg nem érkeztek. Trója lett az ugródeszka az evangélium bizonyságtételének Európába történő átterjesztésében. Most, évek elteltével micsoda összejövetel! Olvassuk el a 4. versben lévő listát - ezek képviselnek néhányat az Európában és Ázsiában végzett munka "első zsengéjéből". A kegyelemnek micsoda trófeái! Micsoda alkalom, hogy együtt legyenek!

12.01 Advent

Dátum: 
2018.12.1

„Bizony, hamar eljövök." Ámen. Jöjj, Uram Jézus! (Jel 22,20)

A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetelére utal.

11.13 Illés halála

Dátum: 
2018.11.13

Amikor az Úr fel akarta vinni Illést..., ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. (2Kir 2,1 -2)

Illés búcsúzik Elizeustól, készül meghalni. Mit jelentett ez neki?

11.08 Hol van a testvéred?

Dátum: 
2018.11.8

De az Úr így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. (1Móz 4,10)

Az első házaspár elszakadt Istentől, a gyermekeik már elszakadtak egymástól. A szülők elengedték Isten kezét, a gyerekek már kezet emeltek egymásra. Aki elszakad Istentől, az szembekerül a többi emberrel, a hozzá legközelebb állókkal is. Így nő és pusztít a bűn, mint a lavina.

11.04 Elengedés

Dátum: 
2018.11.4

Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának... Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,7-8)

Gyászunkra nézve azt tanácsolja Isten igéje, hogy engedjük el a halottainkat. Vegyük komolyan, hogy minden Istené, s amikor ő elhív valakit mellőlünk, nem a miénket veszi el, hanem a magáéval rendelkezik. Szeretteinket is csak egy időre bízza ránk, egy időre ajándékoz meg egymással, hogy addig szeressük és őrizzük egymást.

11.03 A halottak és mi

Dátum: 
2018.11.3

Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. (Lk 16,31)

11.02 Jézus tanítása a halottakról

Dátum: 
2018.11.2

...közöttünk... nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni..., ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. (Lk 16,26)

10.31 Nem halhatsz meg, csak ha az Úr akarja

Dátum: 
2018.10.31

"Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit" (Zsolt 118,17).

10.28 Kárhozat, kegyelem, küldetés

Dátum: 
2018.10.28

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt... (Ef 2,1)

Kezdetben Isten szép küldetést adott az embernek, hogy legyen az ő képviselője a teremtett világban, s művelje és őrizze azt, amit Isten alkotott.

10.22 Betániai Mária (2)

OLVASNIVALÓ: 
János 12,1-8

Az Úr tudta, hogy a zsidó vezetők "azon tanakodtak, hogy Őt megöljék", Jn 11,53, ezért "nem járt többé nyilvánosan a zsidók között". Hat nappal húsvét előtt eljött Betániába. Vendégül látták, és Lázár, akit feltámasztott a halálból, a főhelyen ült "vele együtt az asztalnál", 2. v., miközben jellegzetes módon Márta szolgált fel, és Mária ismét az Ő lábainál ült.

10.19 Kétféle életvitel

Dátum: 
2018.10.19

Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz... (Mt 7,14)

Jézus itt kétféle életútról, életvitelről beszél. Valaki vagy az egyiken, vagy a másikon jár, harmadik lehetőség nincs. Mi a különbség köztük?

A bejárat mérete más. A széles útra bármit vihet magával az ember. Érdemeit, bűneit, kíséretét... A szoros kapu előtt azonban mindent le kell rakni. Oda csak az ember mehet be. De ott lerakhatja a bűn terhét is.

10.16 Éles kérdések

Dátum: 
2018.10.16

Aki győz..., fiam lesz. De a gyáváknak... osztályrésze... a második halál. (Jel 21,7-8)

10.09 A naini özvegyasszony

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 7,11-17

Ez a történet két embertömeggel van összefüggésben. Az első Nain felé haladt Jézussal együtt. A másik egy temetői menet volt, amely elhagyta a falut. Kapcsolatban áll két "egyszülött fiúval" is. Az első volt Jézus, Isten egyszülött Fia, míg a második a koporsóban volt, az özvegyasszony egyetlen fia. Ez a találkozás Nain "kapujában" történt, amelynek nagy jelentősége van.

Tartalom átvétel