Skip to main content

hittan8

30. Hajótörés és megmenekülés Málta szigeténél

Igehely (történet): Hajótörés és megmenekülés Málta szigeténél ApCsel 2728  

Aranymondás:       Zsolt 37,39 Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején.

Óracél:                 Tudják azt, hogy minden körülmények között velük van az Úr, aki megszabadítja őket.

29. Pál szolgálata Efézusban

Igehely (történet): Pál szolgálata Efézusban ApCsel 19 

Aranymondás:       5Móz 18,10 Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti,

ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.

28. A Szentszellem vezetése

Igehely (történet): A Szentszellem vezetése ApCsel 13,1-3; ApCsel 16,6-10 

Aranymondás:                Róm 8,14  Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.

Óracél:                           Bátorodjanak fel arra, hogy meghallják a Szentszellem hozzájuk szóló hangját.

27. Jézus búcsúbeszéde, a Szentszellem ígérete

Igehely (történet): Jézus búcsúbeszéde, a Szentlélek ígérete Jn 14-16; ApCsel 1,4-8 

Aranymondás:                ApCsel 1,5 Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.

26. Jézus kiküldi 12 tanítványát

Igehely (történet): Jézus kiküldi 12 tanítványát Mt 10; Mt 28,18-20 

Aranymondás:       Mk 16,15 Menjetek el szerte az egész világba,

hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

Óracél:                 Értsék meg, hogy Jézus minden hívőt elhívott az evangélium hirdetésére.

Központi üzenet:    Jézus mindenkire bíz feladatot.

25. Jézus feltámadása

Igehely (történet):  Jézus feltámadása Mk 16; 1 Kor 15. 

Aranymondás:       1Kor 15,20 Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.

Óracél:                 Értsék meg, hogy van feltámadás, és annak jelentőségét.

Központi üzenet:   Ha Krisztussal élsz, akkor a feltámadáskor is Vele leszel.

24. Jézus Krisztus Isten szenvedő szolgája

Igehely (történet): Jézus Krisztus Isten szenvedő szolgája Zsolt 22; Ézs 50,6; Ézs 53 

Aranymondás:                Ésa 53,5 Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen,

az ő sebei árán gyógyultunk meg.

23. Utolsó páska

Igehely (történet): Utolsó páska Jn 13; Mt 26; 1Kor 11,23-34; 

Aranymondás:                1Kor 15,3 Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint.

Óracél:                           Értsék meg Jézus halálának valódi jelentőségét: a mi bűneinkért önként vállalt áldozat

21. Az irgalmas szamaritánus

Igehely (történet):   Az irgalmas szamaritánus Lk 10,25-37; Mt 7,12. 

Aranymondás:         Mt 7,12  Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.

Óracél:                  Értsék meg, mit jelent az aranymondásban megfogalmazott igazság, és azt, hogy hogyan valósíthatják meg azt a hétköznapokban.

20. Szoros kapu, keskeny út

Igehely (történet): Szoros kapu, keskeny út Lk 13,22-30

Aranymondás:                Mt 7,13-14 Menjetek be a szoros kapun! Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.”

19. A négyezer megvendégelése

Igehely (történet): A négyezer megvendégelése Mt 15,29-39; Mt 6,25-34. 

Aranymondás:                Mt 6.32 Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.

Óracél:                           Bátran bízzanak Isten gondviselésében.

18. A gonosz szolga

Igehely (történet):         A gonosz szolga Mt 18,21-35  

Aranymondás:                Mt 6,12 Bocsásd meg vétkeinket,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Óracél:                           Értsék meg a másoknak való megbocsátás fontosságát.

17. Farizeus és a vámszedő imája

Igehely (történet):          Lk 18,9-14; Mt 6,9-15. Farizeus és a vámszedő imája; Milyen ima kedves az Istennek?

Aranymondás:                Zsolt 51,19 Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!

15. Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal

Igehely (történet):    Jn 4,1-42  Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal

Aranymondás:           Jn 4,42  Magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban Ő a világ üdvözítője.

Óracél:                        Jézus a mi életünk titkait is ismeri, de nem elítél azok miatt, hanem hív magához.

14. A házasságtörő asszony

Igehely (történet):          A házasságtörő asszony Jn 8,1-11 

Aranymondás:              Jn 8,11  Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!

13. Jézus a példakép – Hegyi beszéd

Igehely (történet): Jézus a példakép – Hegyi beszéd (Mt 5-7)

Aranymondás/kulcsige: Mt 5. 3 „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 

Óracél: Értsék meg, hogy Isten nem személyválogató, lássák meg Jézus Krisztusban a tökéletes példaképet, akit követhetnek

Fő üzenet, központi igazság: Nem személyválogató az Isten; Jézus mindenkivel jót tett

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

12. Jézus megmossa tanítványai lábát

Igehely (történet): Jézus megmossa tanítványai lábát. Jézus Isten szolgája. Ján 13,1-20; Ézs 42,1-9; Mk 10,45.

Aranymondás:                Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mk 10,45

10. Nehémiás helyreállítja a város kőfalát

Igehely (történet):          Neh 1-2 Nehémiás helyreállítja a város kőfalát

Aranymondás:             1Jn 1,9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

09. Ezsdrás - felépül a Templom

Igehely:             Ezsdrás - felépül a Templom Ezsd 6 

Aranymondás:  Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja. Péld 21,1

Óracél:             Lássák meg a fiatalok, hogy Isten mindent megtesz céljai megvalósulása érdekében.

08. Eszter királyné lakomát szervez

Igehely (történet):          Eszter királyné lakomát szervez Eszter 5

Aranymondás:              Jer 1,7 Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!

Óracél:                         Lássák meg a fiatalok, hogy kik felé akarja őket Isten használni.

Tartalom átvétel