Skip to main content

Ószövetség

12.31 Isten kegyelmes válaszai

OLVASNIVALÓ: 
Malakiás 1,1-14; 3,8-17

AZ AGGEUS ÉS ZAKARIÁS által ösztönzött megújulás Nehémiás napjaiban már gyengült. Ekkor Isten kegyelmesen elküldte Igéjét Malakiáson keresztül. Az üzenet egyfajta figyelmeztetés. Micsoda kegyelem ez a megbántott Isten részéről! Kihívó kérdésekkel igyekezett felkelteni érdeklődésüket, de sajnos tizenhárom válaszukban (a lázadás száma) bebizonyosodott, a szív keménysége, a színlelt ártatlanság és a pökhendiség.

12.30 Az Úr napja

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 12,1-14,9

JELENLEGI IDŐNK „emberi napnak" van nevezve, 1Kor 4,3. Ez olyan nap, amelyen az ember ítél a maga testies módján az isteni dolgokról. A mostani elhívás hívői számára „a Krisztus napja" az lesz, amikor meg fognak állni Krisztus ítélőszéke előtt a Gyülekezet elragadtatása után, hogy ott jutalmat, vagy veszteséget találjanak, Fil 1,10; 1Kor 4,4-5; 2Kor 5,10. Az Úrnak napja, Zak 14,1, az az idő lesz, amikor az Úr ítéletben foglalkozik a nemzetekkel, és megjelenik hatalomban és nagy dicsőségben, hogy megszabadítsa Izráelt.

12.29 Két ellentétes pásztor

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 11,1-17

A JÓ PÁSZTOR, 4-14. v. A prófétára vár, hogy egy nyájnak pásztora legyen. Így választja ki magának a pásztor két szokásos eszközét, a vesszőt és a botot. Ennek egyikét elnevezte „szépségnek" (vagyis jóindulatnak), a másikat pedig elnevezte „egyességnek" (vagyis egyesítésnek). A nyáj a zsidókat jelenti, ahogyan akkor voltak, amikor Urunk közöttük járt. A próféta képviselte az igaz Messiást, mint a Jó Pásztort, Jn 10,1-18. Vezetőik, akiknek alpásztoroknak kellett volna lenniük, saját hasznukra törekedtek, és ugyanakkor pogány uraik a jótevők szerepét játszották, miközben elnyomták őket, 5.

12.28 Két ellentétes király

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 9,1-12; 10,4-6

A 9. FEJEZET első nyolc verse egy prófétikus jövendölést képez az ítéletről („teher"), lefestve a görög Nagy Sándor haderőinek gyors és diadalmas előrenyomulását, amely sok évvel később következett be. Ez a rémület látható, ahogyan eljön észak felől Szíriára, 1.2a. v., aztán déli irányban Tíruszra és Szidónra, 2b.3-4. v., majd tovább délre Föníciára, onnan pedig Jeruzsálemre, 8. v. De nem megy be Jeruzsálembe, hanem elmegy mellette, megkímélve a várost! Ráadásul ez meg fog ismétlődni Egyiptomból való visszatértekor, 8. v. Micsoda csodálatos hatalom ez Isten részéről!

12.27 Egy látomás és egy példázat

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 6,1-15

A NYOLCADIK LÁTOMÁS, 1-8. v., teszi teljessé a prófétának egy éjszaka adott látomások oktávját. Az első látomás a mennyei seregeket vázolta fel. Ez az utolsó „a mennyei szellemeket" mutatja, amelyek Isten gondviselését jelentik a nemzetek között, visszafogva a gonosz tevékenységeket és hatalmakat népének érdekében. Micsoda vigasztalást jelenthetett ez akkoriban az építőknek! Mi is bátorítást nyerhetünk ilyen üzenetben, mert Isten még mindig a trónon van. Most is kész összetörni az északi hatalmat, és megszabadítani Izráelt, 8. v.; Dán 11,40-45; Jóel 2,20.

12.26 Repülő tekercs és asszony a mérőedényben

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 5,1-11

A HATODIK LÁTOMÁSBAN a repülő könyv, 1-4. v., a törvényt jelenti, valamint annak átkát, ha megszegik. A Sinai-hegyen adott két kőtábla parancsolatokat tartalmazott mind Istennel, mind emberrel kapcsolatosan. Itt a könyvtekercs két oldala azonos felosztású parancsolatot tartalmaz mindegyik kőtábláról, 3. v. Urunk beszélt a parancsról, hogy szeressük Istent, valamint az ember szeretésének parancsáról, mint olyanokról, amelyektől az egész törvény függ, Mt 22,37-40. A könyvtekercs méretei azonosak a szent sátorban lévő szentélyével, valamint a templom előcsarnokáéval.

12.25 Az arany gyertyatartó

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 4,1-14

AZ ÖTÖDIK LÁTOMÁS azt célozza, hogy bátorítsa a fejedelmet, ahogyan a negyedik a papot emelte fel. Izráel ki volt jelölve, hogy Isten fény-hordozója legyen a pogány bálványimádás és sötétség közepette, Ezsd 43,10. Kegyelem általi megvilágosodásuk sohasem kellett, hogy önelégültséghez vezessen.

12.24 A válasz minden vádra

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 3,1-10

A NEGYEDIK LÁTOMÁS a megszabadult nép megtisztításával kapcsolatos. A főpap a nép képviselője volt például akkor, amikor megvallotta bűneiket az Engesztelés Napján, 3Móz 16. Itt Jósua, a főpap a népet képviseli, valamint Jeruzsálemet a maguk természetes állapotában, 2. v. Minden igazságuk olyan volt, mint a szennyes ruha, 3. v. Csak Isten szuverén kegyelme menthette meg őket a tüzes ítélettől. Isten választotta őket, miközben ők méltatlan faágak voltak, és az Ő kielégített igazsága alapján megváltotta és megigazította őket.

12.23 Megmérés és újjáépítés

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 2,1-13

EZ A FEJEZET mutatja be a harmadik látomást. A maradék, amely visszatért Jeruzsálembe Babilonból, serény volt a templom újjáépítésében. Most azt az ígéretet kapja, hogy a várost fel fogják mérni újjáépítés céljából, 1-4. v. és a lakosság megsokasodik majd, úgy, hogy a város túlnyúlik a városfalakon, 4. v. A többi város is virágozni fog, 1,17. Ennek bekövetkezte érdekében, akik Babilonban maradtak, szabaduljanak meg annak vonzerejétől és hamis biztonságától, és vegyék útjukat vissza a Sionjukhoz, 6.7. v.

12.22 Látomások, amelyek megelevenednek

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 1,1-21

ZAKARIÁS kortársa volt Aggeusnak. Tanításával és próféciáival sürgette az építőket „nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal", 1,13. Ezek többek között felidézték Krisztus személyének dicsőségét, szenvedéseinek mélységét, az eljövendő dicsőséget, hogy fontosságot és igazi értéket adjanak az akkor Őérette végzett munkának. A népet az ilyen szolgálat sikerre segítette, Ezsd 6,14.

12.21 Az ébredés újraéledése

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1-2,9

A ZSIDÓK MARADÉKÁNAK, annak a mintegy 42 000 embernek, akik elhagyták a Babilonban élvezett viszonylagos kényelmet és létbiztonságot, az volt a szándéka, hogy helyreállítja Isten bizonyságtételét. Égőáldozati oltárt állítottak fel, lerakták a templom alapjait, és hit által megrendezték az ország gyümölcsének begyűjtési ünnepét, Ezsd 3. A fél-pogány samaritánusok felajánlott segítségét visszautasították, és azok másokkal együtt nyílt ellenségeikké váltak. Az újjáépítés munkája tizennégy évig szünetelt.

12.21 Bevezetés Aggeus, Zakariás és Malakiás könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus, Zakariás, Malakiás

AMIKOR CÍRUSZ, Perzsia királya átvette a Babiloni Birodalmat, azzal kellett volna foglalkoznia, hogy megalapozza uralmát. De uralkodásának legelső évében Isten arra indította, hogy megengedje a zsidók maradékának, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, és segítse őket. Ez volt a prófétai szó beteljesedése, Jer 25,12; 29,10; Ézs 45; 2Krón 36,22; Ezsd 1. Micsoda hatalmas és szabadító az Isten, hogy arra indít egy pogány kényúrt, hogy kedvezzen a foglyok egy megvetett csoportjának! Bizony, az ilyen Isten megtehette ezt, hogy beteljesítse szándékait.

12.20 Az Úr napja

OLVASNIVALÓ: 
Sofoniás 1,1-3,20

SOFÓNIÁS nagy témája „az Úr napja". Az általános ítélet leírásával kezdi, 1,2-3; vö. Róm 8,20. Az Úr foglalkozni fog Júdával „is", megítélve a Baál imádóit, akik megmaradtak Jósiás reformja után, a bálványpapokkal együtt, 1,4; vö, 2Kir 23,5. A csillagimádók, és azok, akik az Isten-imádatot összekeverik a maguk császárkultuszával, meg fogják érezni haragját, 1,5. Az elfordulók és a közömbösök nem fognak megmenekülni, 1,6. Hallgass az Isten előtt! Az egész föld bírája megjelenni készül. Népét újra fel kell áldoznia a nemzetek oltárán, mert azok összegyűltek megöletésre, 1,7.

12.18 A félelemtől a hitig

OLVASNIVALÓ: 
Habakuk 1,1-2,20

HABAKUK zavarban van egy meg nem hallgatott imádság miatt, 1,2. Sehogyan sem tudta megérteni, hogy az Úr hogyan engedheti meg a gonoszságot népe között, anélkül, hogy beavatkozna, 1,3. Ráadásul a törvényt fellazították, és nem ítélik el a gonoszt. Az istentelen úgy érzi, nem kell félnie a letartóztatástól és büntetéstől, és fenyegeti az igazat. Az áldozatok szenvednek és a bűnözők szabadon járnak, 1,4. A próféta problémája egyre mélyül, midőn Jahve válaszol neki, 1,5-11. Hallgatása népének hitetlensége miatt volt.

12.18 Bevezetés Habakuk, Sofóniás és Abdiás könyveihez

OLVASNIVALÓ: 
Habakuk, Sofóniás, Abdiás

HABAKUK, „a magáévá tévő", magáévá tette hit által, amit nem tudott megérteni. Kortársa volt Sofóniásnak és Jeremiásnak. Üzenete párbeszéd formájában jelenik meg önmaga és az Úr között, saját mélységes zavarával kapcsolatosan. A prófécia két részből áll. Az 1. és 2. fejezet jegyzi fel a párbeszédet. A 3. egy imádság, zsoltár formájában. Dokumentum ez a tizenkettedik órában, és biztonságérzetet nyújthat még napjainkban is. Megtanulhatjuk belőle, hogy még a legzavarosabb körülmények mögött is a szuverén Isten keze van.

12.17 A bosszú érvényesítése

OLVASNIVALÓ: 
Náhum 1,1-3,19

EZ A PRÓFÉCIA kiegészítés Jónáséhoz, amely egy századdal előbb történt. A bűnöket, amelyeket akkor megbántak, később megbánás nélkül követték el. Náhum üzenete Júdának szól, annak nagy ellenségével kapcsolatban. Teherként nehezedik rá, és megmarad könyvként, minthogy ez Jahve kijelentése, akinek meg kell ítélnie a bűnt, 1,1. A próféta Isten jellemének bemutatásával kezdi, ő „féltékeny", vagyis „féltőn szerető", 5Móz 6,15. A bosszúra való háromszoros hivatkozás megerősíti annak elhatározott voltát, Náh 1,2.

12.16 A sötétség és a hajnal

OLVASNIVALÓ: 
Mikeás 6,1-7,20

MIKEÁS utolsó felhívása a nép magatartása ellen szól. Formája olyan, mint valami törvényszerű peré, 6,1. Elfáradtak Isten mellett! Pedig Ő megszabadította őket, megváltotta őket, gondoskodott róluk, 6,4, és védelmezte Őket, 6,5. Felszólítja őket, hogy emlékezzenek vissza Bálám gonosz tanácsára, és az ezt követő törvényszegésre Sittimnél, 4Móz 25; 31,16. Aztán emlékezzenek az Ő nagy kegyelmére Gilgálnál, Józs 5,9. Ilymódon sok igaz cselekedetet vitt végbe értük, Mik 6,5b. Akár az Ő népéről, akár Bálákról van szó a 6,6-7-ben, a tévelygés és az elv fennmarad.

12.15 Békesség egy személyben

OLVASNIVALÓ: 
Mikeás 3,1-5,15

A PRÓFÉTA második felhívása a hatalmasok kapzsisága ellen szól. A fejedelmek igazságtalanul uralkodtak. Nyomorgatták a szegényt, 3,1-3. Nem mutattak irgalmat, nem fognak kapni semmit. 

12.10 Isteni büntetés

OLVASNIVALÓ: 
Abdiás 1-21

EDOM A PRÓFÉTA ítéletes üzenetének célpontja. Az ÓSZ-nek ez a legrövidebb könyve nem tartalmaz sem vigaszt, sem reménységet Isten népének engesztelhetetlen ellensége számára, Ez 35,5. Mégis Ézsau volt az ősapjuknak, Jákobnak ikertestvére, 1Móz 25,25; 27,41. A prófécia dátuma nem elég biztos. Nem lehetünk biztosak benne, hogy Jeruzsálem elestét látva, vagy arra visszatekintve írta-e; Jer 49,9.14-16. Mindazáltal Edóm megítélésének oka világos. Gőgje, önteltsége és szégyenteljes közömbössége hozza rá a végleges pusztulást, Abd 3-6. Senki sem fog megmenekülni.

12.09 Isteni szánakozás

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 7,1-9,15

ÖT LÁTOMÁS adatott Ámósnak.

Az első két látomás szerint értendő, és teljes pusztulásról beszél, 7,1-6. A próféta szánalomra indul, irgalomért esedezik Jahvehoz, 7,2.5. Az imádságra adott válaszban Isten saját szuverén szándékait valósítja meg!, Dán 9,2-3; Mt 9,38; Lk 1,13; Jel 22,20 stb. Isten szuverenitása figyelembe veszi teremtményeinek bűnbánatát és imádságait. Szánakozása nem annyira valamilyen döntés megváltoztatását jelenti, hanem inkább a bánásmód megváltoztatását. A 7,3.6-ban a haragról irgalomra vált át.

Tartalom átvétel