Skip to main content

Ószövetség

12.08 Keressétek az Urat

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 5,1-6,14

ÁMÓS SIRATJA IZRÁEL kimúlását. Úgy festi le, mint szüzet, akivel sohasem valósult meg Jahve teljes szándéka, 5,1-2.

12.07 Nagyon kiváltságos helyzetben - keményen megbüntetve

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 3,1-4,13

ÁMÓS MOST AZ ÚR szavát Júdához és Izráelhez együtt intézi, mint nagy mértékben kiváltságos családhoz, 3,1. Egyedülálló közösségük volt, nagy váltságuk és kegyelmes kiválasztásuk, 3,2. Az, hogy Isten ismeri őket, választásával együtt jár; vö. Jer 1,5; Róm 8,28-30. Embereknél a bensőséges kapcsolat gyakran engedékenységet jelent, de Istennél a kiváltság megnöveli a felelősséget, Júd 5-11. Hét szónoki kérdést tesz fel, hogy bemutassa, hogy Isten bánásmódjában mindig van ok és okozat, 3,3-6. Isten figyelmeztetései megelőzik ítéleteit, 3,7.

12.06 Az oroszlán ordítása

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 1,1-2,16

ÁMÓS NAPJAI a bőség napjai voltak, 3,15. A gazdagok szégyentelenül kizsákmányolták a szegényeket, 2,6 stb. A vallás üres formaságait kínos lelkiismeretességgel betartották, 4,4. Ekkor lépett a színre Ámós, a tékoabeli pásztor az Izraelnek szóló üzenettel, az Isten bűnnel szembeni megalkuvást nem tűrő igazságosságáról! Az Úr szava először csak annak a hat nemzetnek szólt, amely Izráelt és Júdát körülvette. Noha különleges kijelentés nélkül voltak, de nem voltak felelősségtől mentesek, Róm 1,19-20. Az ismétlődő kijelentés, hogy „Három bűne miatt...

12.05 Helyreállítás

OLVASNIVALÓ: 
Jóel 2,18-3,21

A századok csendjét meg fogják törni, 2,18-19. Oly sokáig nem szólaltak meg az egek Izráel érdekében. De eljön a nap, és „erre" válaszol majd az Úr, népének hosszan tartó kiáltására. Akkor megtörténik az öntelt és gőgös ellenség, a nagy északi hadsereg kiűzetése, 2,20. Elsősorban természetesen a papok imádságára látjuk a választ a 2,17-ben, a sáskáktól való megszabadulás miatt. De a prófétai távlat törvényének megfelelően ez nemzeti ellenségükre, Asszíriára vonatkozik.

12.04 Kipusztulás

OLVASNIVALÓ: 
Jóel 1,1-2,17

HALLJÁTOK MEG AZ Úr szavát a nemzeti nyomorúságban. A próféta elevenen írja le a sáskák óriási seregének invázióját, amely pusztává teszi az országot. Nem egy, hanem négy fajta rovar követi egymást, mint az „éhség megtestesülésének" kiábrázolása. Az 1,4-ben használt szavakat a következőképpen is lehel fordítani: „a nyíró", „az elözönlő", „a felnyaló" és „a befejező" A próféta ebben a pusztításban egy óriási leckét lát, és nem akarja, hogy ebből bárki kimaradjon. Tudja, hogy ez Istentől származó üzenet, mert „Úrnak Igéje... lett" hozzá, 1,1. Mindenki érintve van.

12.04 Bevezetés Jóel és Mikeás próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jóel, Mikeás

JÓEL neve azt jelenti, hogy „Jahve az Isten", és ez próféciájának határozott és biztos jelleget kölcsönöz. Nincs dátum megadva, de a belső bizonyítékok azt sugallják, hogy a tizenkét kispróféta közül ő a legkorábbi. Júdában szolgált, valószínűleg Jóás uralkodása alatt. Az Úr házára történő utalásokból valószínű, hogy Jeruzsálemben prófétált. Üzenetének lényege „az Úr napja", amelyet számára egy pusztító sáskájárás előre kiábrázolt. Jahvet úgy mutatja be, mint az uralkodó Istent.

12.03 Törvényszegés és helyreállítás

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 13,1-14,9

Szomorú átmenetel történt a kiválóság helyzetéből a halál helyzetébe, amikor Efraim, mint vezető, átpártolt Baál imádásához.

Ahogyan Efraim istenei csak saját kezének múlandó csinálmányai voltak, 2. v., úgy fog eltűnni az előkelő törzs is, 3. v. Az emberek imádatuk tárgyához hasonlóak lesznek! vö. 2Kor 3,18

12.02 Viszonzatlan szeretet

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 10,1-12,14

Az elfajzott szőlőtő: 10,1. Isten elplántálta Izráelt, mint szőlőtőt, hogy gyümölcsöt teremjen neki és a nemzeteknek, Zsolt 80,8-12. A nemzet ezt a szándékot megrontotta öntetszelgéssel és Isten ajándékait arra használta, hogy továbbadja azokat bálványainak. Egy nap megjelenik majd az Igazi Szőlőtő, hogy teljesítse az isteni célt, Jn 15,1. Isten végső céljait nem lehet meggátolni!

12.01 Vetés és aratás

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 6,1-9,17

A nép kiáltása: 6,1-3, a visszatérő nép kiáltása. Tépetten és megverten a világ volt a temetője. Mindazáltal a száraz csontok újra megélednek majd, Ez 37.

A szomorú hívás: az Úr kétszer is kiált a 4. versben: „Mit cselekedjem veled?" Sem Isten jósága, sem dicsősége nem vezette őket megtérésre, 4-5. v. Jóságuk csak gyorsan tovatűnő jótékonykodás és hamis formalitás volt, amely mentes a könyörülettől és Isten ismeretétől, 4-6. v.

11.30 A balgaság gyümölcse

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 4,1-5,15

ITT KEZDŐDIK az Úr üzenetének tulajdonképpeni hirdetése, 4,1.

11.29 Egy fájdalmas példázat

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 1,1-3,5

IZRÁEL, AMÍG JÓLÉTBEN ÉLT, annyira megszentségtelenítette Istennel való egyedülálló közösségét, hogy az Ő áldásait Baálnak adta, és őt imádta, 2,5.8.12.13, Isten ezt szellemi paráznaságnak nevezi, és megparancsolja Hóseásnak, hogy mutasson be élő példabeszédet erről a nemzetnek, 1,2. Ez komoly üzenet volt a néphez, és a próféta vissza kellett, hogy tükrözze Isten szívének szomorúságát. Itt tanulunk egy elvet. Isten nem fog tétlenül ülni és nézni szeretett népének eltávolodását, anélkül hogy közbelépne.

11.29 Bevezetés Hóseás és Ámós próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás, Ámos

Hóseás szolgálata hosszú korszakot ölel fel. Júda négy királyának és Izráel egy királyának uralkodása alatt szolgált. Valameddig kortársa volt Ézsaiásnak, Ámósnak és Mikeásnak. Izráelben II. Jeroboám napjaiban és Júdában Azáriás napjaiban gazdasági virágzás, mezőgazdasági fellendülés és katonai biztonság uralkodott, 2Kir 14,23-29; 2Krón 26. Ez a látszólagos „aranykor" hamarosan elvesztette ragyogását a nemzet szellemi hanyatlásában és erkölcsi mélyre süllyedésében.

11.28 A nagy nyomorúság: annak elhatározott vége

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 12,1-13

MANAPSÁG, AMIKOR nyomorúság és szenvedés éri az embereket, nem tudják, mikor lesz vége. Amikor megkezdődik egy háború - amire sok nemzet vezetője sokszor törekedett századokon át - nem lehet előre látni a végét, hogy vajon rövid lesz-e vagy hosszú.

11.27 Dániel felkészítése az utolsó látomásra

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 10,1-21

A THEOFÁNIA (Istennek látható alakban való megjelenése), 1-9. v. A 10-12. fejezet egymáshoz csatlakozó elbeszélést tartalmaz, azt a látomást, amely Círusz uralkodásának harmadik évében történt, miután a zsidók visszatértek Jeruzsálembe, hogy újjáépítsék a templomot. Dániel lelki és szellemi zavarba jutott, kétségkívül amiatt, hogy az utolsó napok rémtettei ismeretessé váltak számára, de amiatt is, hogy a templom újjáépítése ellenállással és ellenséges indulatokkal találkozott, Ezsd 4,4-6. Három hét múlva Dániel egy férfit látott „gyolcsruhába öltözve", Dán 10,5.

11.26 Dániel harmadik látomása - a hetven hét

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 9,1-27

DÁNIEL KÖZBENJÁRÁSA SÜRGŐS HELYREÁLLÍTÁSÉRT, 1-20.v. Dániel fogságban élte végig azt az egész 70 éves időszakot, amelyet Jeremiás megjövendölt, Jer 25,12. Ez a korszak a végéhez közeledett, amikor Dárius volt a király, így Dániel felismerte a helyreállítás idejét. Bízott Isten ígéreteiben, tudta, hogy Isten közbe fog lépni olymódon, hogy vissza lehet térni és felépíteni a templomot. Ennek ismeretében tehette a próféta, hogy arcát Istenhez emeli imádkozva, könyörögve, böjtölve és bűnvallással, nemcsak saját bűnei miatt, hanem az egész zsidó nép bűnéért.

11.25 Dániel második látomása a két vadállatról

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 8,1-27

A PRÓFÉTAI MAGYARÁZAT ELVEI. Ebben a fejezetben egy másik „kis szarv" jelenik meg, 9. v. Történelmileg ez Antiokosz Epifánesz szír királyra vonatkozik, aki Kr. e. 175-164 között uralkodott, szörnyű tetteket követve el a zsidók és a templom ellen. Prófétai szempontból a magyarázók eltérnek egymástól ennek értelmezésében. Némelyek azt mondják, hogy ő az Antikrisztus előképe volt, míg mások azt mondják, hogy ő az eljövendő „északi király" előképe, Dán 11,40.

11.24 Dániel első látomása a négy vadállatról

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 7,1-28

ISTEN SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETEK VADÁLLATOK, 1-8. v. Dánielnek öreg korában kezdődtek a látomásai, és ezek angyali magyarázatot igényeltek. Közvetlenül a babiloni királyság vége előtt Isten megengedte szolgájának, hogy a nemzeteket az Ő szempontjából lássa. Hisszük, hogy a négy vadállat a 2. fejezetben leírt álomképben lévő négyféle fémnek felelt meg. Az oroszlán Babilont jelképezi, a medve a méd-perzsa birodalmat, a leopárd Görögországot, az utolsó, meg nem nevezett vadállat pedig Rómát. Ezeknek az állatoknak a jellemvonásai megfelelnek a négy királyság jellegzetességeinek.

11.23 Dániel az oroszlánok vermében

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 6,1-28

DÁNIEL MAGAS TISZTSÉGE, 1-3. v. Dániel már 60 évnél idősebb volt, amikor magas beosztást adtak neki, mihelyt a médek és perzsák megalapították királyságukat. Ez a birodalom 120 provinciára oszlott, mindegyiket egy „tiszttartó", vagyis satrapa (perzsa alkirály) irányította. Volt még felettük három „igazgató", annak biztosítására, hogy a satrapák beszolgáltassák a megfelelő adókat a királynak, hogy a királynak ne legyenek pénzügyi veszteségei.

11.22 Bosszúállás azon, aki nem ismeri Istent

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 5,1-31

AZ ELSŐ KIRÁLYSÁG UTOLSÓ ÉJSZAKÁJA, 1-9. v. A neobabiloni királyság 66 esztendeig tartott; Dániel végígélte, több mint 80 esztendős volt, amikor Belsazárt megölték, és a méd Dárius elfoglalta az országot. Bár Babilont ellenségek vették körül, Belsazár tökéletes biztonságban érezhette magát a városon belül, amelyet bevehetetlennek gondolt. Így bálványimádó ünnepet ült 1000 alattvalójával. Isten tervében változnia kellett a királyságnak az ezüst méd-perzsa birodalomra, amely a következő, hogy uralkodjon a pogányok idejében.

11.21 Tanítás egy hitetlen király számára

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 4,1-37

NABUKODONOZOR BIZONYSÁGTÉTELE, 1-9. v. A tanítást akarva, vagy akaratlanul kapja az ember. Mindkét esetben ugyanaz lesz az eredmény, de nagyon nyilvánvalóan különbözik egyik a másiktól. Dániel hajlandó volt tanulni, mint ifjú, 1. fej., és ezért Isten szolgája volt egy életen keresztül. Nabukodonozor nem tanult a 2-3. fej. tapasztalataiból, így Isten nevelése fokozódott vele kapcsolatban. Nyolc évről van szó a 4. fejezetben, amelynek végén a megalázott Nabukodonozor felfogta, hogy mi történt vele. (A 19,25-33. v.

Tartalom átvétel