Skip to main content

Ószövetség

01.26 Nem én - Isten

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 41,14-46

AMIKOR JÓZSEF a fáraó előtt állt, látnia kellett, hogy milyen kedvező helyzetben van ahhoz, hogy elintézze Potifár börtönéből való szabadulását. Az a sietség, ahogyan kihozták a börtönből, sejttette, hogy a fáraó nagy fontosságot tulajdonított szolgálatának, és a fáraó szavai elárulták, hogy József volt egyetlen reménye, 15. v. József ugyanúgy kívánta a szabadságot, ahogyan a fáraó kívánta álmainak magyarázatát, 40,14.

01.25 Isten ideje

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 40,1-23

JÓZSEF FELTÉTELEZTE, hogy jelentésük van azoknak az álmoknak, amelyeket a fáraó hivatalnokai álmodtak, és bizonyos volt benne, hogy Isten megadhatja neki a szükséges magyarázatot, 8.v. Miután megadta a főpohárnok álmának jelentését, megkísérelte előnyére hasznosítani a főpohárnokkal való rövid kapcsolatát, 14.v. A főpohárnok álmát nemcsak arra vonatkozó Isteni kijelentésnek tekintette, hogy a főpohárnok elméje megnyugodjon, hanem saját boldogtalan helyzetéből való menekülésének lehetséges eszközét is látta benne.

01.24 József megkísértése

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 39,1-23

JÓZSEF kétszeres indoklást adott arra, hogy megtagadta az engedelmességet Potifár felesége felszólításának. Először, tudatában volt gazdája iránti kötelességének, 8-9a. v., és úgy gondolta, hogy ha engedne a nő követelésének, visszaélne a bizalommal. Potifár előzetesen tökéletes bizalmat mutatott József hűsége iránt, 4. v. Volt Józsefben valami, ami másoknak azt sugallta, hogy ő megbízható; vö. 22-23. v. Igaz-e ránk ugyanez? Másodszor, tudatában volt Isten iránti kötelességének, 9b. v.

01.23 Irigység

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 37,1-36

A KESERŰ GYŰLÖLETET, amelyet József fivérei éreztek iránta, főleg ruhája és álmai váltották ki. Öltözete „cifra" volt (szó szerint: „végtagokig érő", azt sugallva, hogy befedte a csuklót és a bokát is), ami a különleges részrehajlás és megkülönböztetés jele volt. Ez testvéreinek azt jelezte, hogy „atyjuk minden testvére közt őt szereti legjobban", 4. v.

01.22 Alaptalan félelmek

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-33,4

JÁKOB reakciói arra a hírre, hogy Ézsau közeledik 400 emberrel, különös és szomorú keverékét mutatják az Istenbe és az önmagába vetett bizalomnak. Rebeka sohasem hívta vissza, 27,45, minden oka megvolt tehát rá, hogy ellenséges fogadtatásra számítson. Ennek ellenére sem kellett volna megriadnia Ézsau jövetelének hírére. Tudta, hogy Isten már csodálatosan megóvta Lábán gonosz szándékaitól, 31,24.29.

01.21 Íme, én veled vagyok

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 28,10-22

AZ A SZÓ, hogy „ímé", négyszer fordul elő Jákob álmában.

„Ímé egy lajtorja", 12a v. A létra a föld és ég között megszakadt közösséget ábrázolta. Jákobtól - szükségében és magányosságában (mert egyetlen társa a botja volt, 32,10) - Isten közvetlen jelenlétébe vezetett. Jákob megtanulta, hogy noha otthona több mint 80 km-re volt mögötte - és hamarosan még messzebb lesz - a menny nagyon közel van!

01.20 Izsák megkísértése

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 26,1-33

NOHA Izsák tovább élt, mint Ábrahám, Jákob vagy József, életéről sokkal kevesebb van feljegyezve, mint az övékről. Valójában az 1Móz 26 az egyetlen olyan fejezet, amely kizárólag az ő tapasztalataival foglalkozik. A fejezet három eseményt jegyez fel.

01.19 Jákob és Ézsau ellentétes vonásai

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 25,19-34

Az 1Móz 25 több ellentétet mutat be Izsák fiai között A megjelenésükben mutatkozó különbségtől függetlenül, 25. v.; vö. 27,11, van legalább négy fontos ellentét, amelyeket meg kell jegyezni. Ezek a következőkből adódnak:

01.18 Megválaszolt imádság

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24,12-52

ÁBRAHÁM szolgájának vezetésért elmondott imája alig hallható volt; lásd: „szívemben", 45. v. Isten mégis hallotta; vö, Neh 2,4-5.

01.17 Az Úr vezetése

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24,1-27

ENGEDVE Ábrahám parancsának, szolgája elutazott Náhor városába, 2-4.10. v. Ezt cselekedve az „úton", amelyre gazdája küldte, szüksége volt az Úr vezetésére; lásd 27. v. Vezetésért való imádkozása meglepően rövid és célirányos volt, 12-14. v. Kérésének alapja az a bizalom volt, hogy Istennek határozott akarata valósul meg ebben a dologban; „hogy azt rendelted legyen", 14. v. A menyasszony kiválasztása Izsák részére különösen fontos volt, mert ő általa folytatódik a választott leszármazási vonal.

01.15 Túl nehéz az Úr számára?

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 17,1-8; 18,9-15

SÁRA HITETLEN nevetése, 18,12, alkalmat ad a Szentírás egyik nagy szónoki kérdésének a feltevésére: „Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?", 14. v. Az, hogy az Úrnak semmi sem túl nehéz, ki van jelentve nemcsak az ÓSZ történeti részében, hanem a költői és prófétai részében is, Jób 42,2; Jer 32,27. Ugyanezt a dicsőséges igazságot állapítja meg az ÚSZ is, Mt 19,23-25; Mk 14,36; Lk 1,37. Az Úr számára csak az lehetetlen, ami ellentétben áll természetével.

01.14 Előre felkészítve

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14,1-24

ÁBRÁM JÓL REAGÁLT az Úr ígéretére. Nem úgy válaszolt, ahogyan sokan tennék: „Megérdemelte. Nem kellett volna Sodomába mennie, inkább Lót segítségére sietett." Lót Ábrám „atyja fiának fia" volt, 12. v., de a veszély idején úgy szerepel, mint Ábrám „testvére", 14,16. v. Ha valamelyik „testvérünk" eltévelyedik, vissza kell vezetnünk a helyes útra, Gal 6,1.

01.13 Istenben bízva

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 13,5-18

ÁBRÁM LEGUTÓBBI MEGTAPASZTALÁSA megtanította őt arra, hogy nem jó „üzlet" önmagában bízni. Isten bebizonyította, hogy Ő jobban tud törődni Ábrám anyagi szükségleteivel és fizikai jólétével, mint ahogyan Ábrám valaha is. Nem sokkal ezután Ábrám éppen ebben a dologban próbáltatott meg. Az Egyiptomban szerzett vagyon hamarosan új zavarok forrása lett, 6-7. v. Valószínűleg szokásos volt a marhapásztoroknál, hogy hadakoznak a terület szűkös volta miatt és a felszerelésekért 26,20. De az Ábrám és Lót szolgái közti civakodás nem volt megengedhető.

01.12 Gyógyulás a visszaesésből

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 12,18-13,4

HA ÁBRÁM és Szárai világi házaspár lettek volna, nem kétséges, hogy elégedettnek érezték volna magukat, amikor „feljöttek" Egyiptomból, 13,1. Emberileg szólva, végül minden jóra fordult. Megmenekültek a kánaáni éhínség következményeitől, 12,10, javaik lényegesen megszaporodtak, 12,16; 13,2, mindketten ép bőrrel megúszták, szabadok voltak és újra együtt lehettek. De mit éreztek? Az volt a feladatuk, hogy Isten bizonyságtévői legyenek; bennük kell, hogy megáldassanak „a föld minden nemzetségei", 12,3.

01.11 Amikor a hit meggyengült

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 12,10-17

ISTEN KÉSŐBB FOG rámutatni Mózesnek egy Egyiptom és Kánaán közötti igen fontos különbségre, 5Móz 11,10-15. Kánaán földjének termékenysége nagymértékben függött az esőtől, amely normális esetben az évnek két időszakában hullott le. Egyiptom országában azonban nem nagyon volt szükség esőre az erősen fejlett öntözőrendszer miatt, amelyet óriási tárolók tápláltak, s ezeket a Nílus évenkénti áradásai töltötték fel; vö. Ez 29,9-10. Amikor az esők elmaradtak és éhség sújtotta Kánaánt, természetes volt, hogy Ábrám lement Egyiptomba.

01.10 A sátor és az oltár

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 12,1-9

ÁBRAHÁM nagy hitű ember volt, ezért nem meglepő, hogy többet olvasunk róla a Zsid 11-ben, mint bárki másról. Szellemi hőstettei három megállapításban vannak összefoglalva; „Hit által... Ábrahám... kiment",Zsid 11,8. v., „Hit által lakott", Zsid 11,9.v. „Hit által áldozta meg", Zsid 11,17. v. Ábrahám hitélete akkor kezdődött, amikor „a dicsőségnek Istene megjelent neki, és hívta, hogy hagyja ott bálványimádó környezetét, Csel 7,2-3; vö. Józs 24,2.

01.09 Szerezzünk nevet

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 11,1-9.26-12,3

AZ 1MÓZES 11 sineárí emberekkel kezdődik, akik elhatározták, hogy építenek egy nagy várost és a végén egy olyan emberhez vezet el bennünket, aki hátat fordított egy városnak.

01.08 Elfedezett bűn

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 8,20-22; 9,18-19

NÓÉ hamarosan bebizonyította, hogy az özönvíz nem változtatta, vagy javította meg az ádámi természetet. Az első dolog, ami vele kapcsolatban említésre kerül Isten kegyelmes szövetség-kötésének feljegyzése után, lerészegedésének eseménye, 9,20-21. Szomorú bukása csak megerősítette Istennek azt a megállapítását, hogy az ember szívének gondolata természet szerint még mindig gonosz, 8,21; vö. 6,5. Nóé építhetett oltárt a megtisztult földön és bemutathatott tiszta áldozatokat, 8,20, de szívében még ott hordozta a bűn gonosz elvét.

01.07 Nóé és a bárka

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 6,5-14; 7,1; 8,1-5

Csak ÉNÓK ÉS NÓÉ volt az a két ember, akiről a Szentírás azt mondja, hogy „Istennel járt", 5,22; 6,9. Énók „prófétált" arról az isteni ítéletről, amely utoléri majd az „istenteleneket" Krisztus második eljövetelekor, Júd 14. Nóé arról az isteni ítéletről „prédikált", amely az „istenteleneket „fogja sújtani a nagy özönvíz formájában, 2Pt 2,5. A vízözönnek ebben az eljövetelében, amely utolérte a mit sem sejtő embereket, találó előképet nyerünk az Emberfia eljöveteléről, Mt 24,38-39.

01.06 Ádámtól számítva a hetedik

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,17-24; 5,16.21-24

ÁDÁMNAK SOK FIA VOLT, 1Móz 5,4, de a Biblia csak kettőtől sorolja fel a leszármazottakat, éspedig Káintól, 4,17-től, valamint Séttől, 5,6-tól. Az történt, hogy mindkét családfánál a hetedik generáció kivételes férfiakat szolgáltatott. Lámek, 4,19-24, istentelenségéről nevezetes, Énók pedig, 5,21-24, istenfélelméről.

Tartalom átvétel