Skip to main content

Ószövetség

09.06 A múlt eltörlése

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 5,1-23

ENNEK A FEJEZETNEK a végén, 21-23. v., azt olvassuk, hogy Isten szeme az emberen van és az Ő munkája, és hogy a bűn elveszi a maga büntetését. Itt a lázadó hamarosan saját lázadásának áldozatává válik, ennek oka pedig az, hogy nélkülözte az isteni fenyítéket, 23. v. Itt van leírva életének végső jelenete. Oly mértékben vétkezett, hogy „meg van kötözve" a keze és lába, „saját bűnének köteleivel", és nem tud megszabadulni, még ha szeretne sem.

09.05 Az igazság ösvénye

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 4,10-19

KÉT ÖSVÉNY VAN. „A gonoszok ösvénye", amely sötét és örök sötétségbe vezet, 14. v., és van „az igazak Ösvénye", a maga teljes délig tartó világosságával, 18. v. A két vers gondolata máshol is megtalálható. Az 1. zsoltár beszél „az igazak útjáról", és a „gonoszok útjáról". A Mt 7,13-14-ben látunk egy széles utat, amely a pusztulásba visz, és egy keskeny utat, amely az életre visz. Meg kell győződnünk róla, hogy a helyes úton vagyunk-e.

09.04 Bizalom

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 3,1-10

ENNEK AZ IGESZAKASZNAK a lényege az 5. és 6. versben található, de az a gyermeki bizalom, amely ott látható, valójában az 1-4. v. egészséges tanításában gyökerezik, és bátor engedelmességgel fejeződik ki, pl. a 9. versben. Itt három negatív parancs található. Azt mondja nekünk, hogy el ne felejtkezzél", 1. v. Néha a feledékenység súlyos következményekkel jár. Könnyen elfelejtjük, amit csupán hallunk; legjobban arra emlékszünk, amit cselekedetekre váltottunk. Figyelmeztet bennünket az 5.

09.03 Az Úr félelme

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 1,1-7

A HETEDIK VERS emelkedik ki, mint a könyv kulcsmondata, és a téma lényege, amellyel foglalkozik. Ez máshol is megtalálható az Újszövetségben, a 9,10-ben, a Zsolt 111,10-ben a kórusének végén, valamint a Jób 28,28-ban, a nagyon szép költői igeszakasz után. Az a kifejezés, hogy „az Úrnak félelme", további tizenhárom helyen fordul elő a Példabeszédek könyvében és kiemelkedő helyet foglal el az Ószövetségben.

09.03 Bevezetés a Példabeszédek könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek

EZ AZ ELSŐ könyv a Bibliában, amely megemlíti a szerző nevét. Salamon jobban kívánta a bölcsességet, mint bármilyen más ajándékot, vö. 2Krón 1,10-12, és Isten méltányolta kérését, nagyobb mértékét biztosítva Salamonnak, mint amilyet kortársai közül bárki is élvezett volna. Gyűjteményének az volt a célja, hogy annak, amit kapott, egy részét közölje.

09.02 A halleluja kórus

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 146,1-10; 150,1-6

AZ UTOLSÓ ÖT ZSOLTÁR mindegyike a Hallelujah szóval kezdődik és végződik, amit itt úgy fordítottak, hogy „Dicsérjétek az Urat". A Zsoltárok könyve úgy kezdődik, hogy „boldog", Zsolt 1,1 és úgy végződik hogy „hallelujah" Zsolt 150,1. Ennek az utolsó öt zsoltárnak mindegyike fokozatosan növekszik dicsőítésben és örömben, egészen a 150. zsoltárban lévő felséges befejezésig. Minden teremtmény és az egész világmindenség fel van szólítva, hogy dicsőítse a minden élő és élettelen Teremtőjét, Fenntartóját, és Megváltóját!

09.01 Egység és szolgálat Isten házában

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 132,1-134,3

EZ A HÁROM ZSOLTÁR képezi a grádicsok énekeinek befejező részét. Ezek körvonalazzák azokat a szellemi alapelveket, amelyek révén Isten áldása népe számára bármikor biztosítható.

08.31 Ideális családi élet

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 126,1-128,6

EZ A HÁROM ZSOLTÁR hátteret képez Izráelnek a babiloni fogságból történő hazatéréséhez. A történelmi feljegyzés Ezsdrás és Nehémiás könyveiben található.

08.30 Üldözés, megtartás és békesség

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 120,1-122,9

A ZSOLTÁR 120-134 tizenöt zsoltárnak olyan csoportját alkotja, amelyek mindegyikének fejléce a következő: „Grádicsok éneke", vagy ahogyan az angol fordítás közli: „Emelkedő utak éneke". Különböző módon alkalmazták ezeket. Némelyek úgy gondolják, hogy a Jeruzsálembe felmenő törzsek énekelték őket az évenkénti ünnepekre tartó útjukon. Mások azt hiszik, hogy akkor hangzottak el, amikor Izráel visszatért a babiloni fogságból, Zsolt 126,1. Úgy tűnik, három csoportba vannak rendezve. Mindhárom csoportban emelkedő mozgás van.

08.29 Isten igéje és a szent ember járása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 119,1-24

A 119. ZSOLTÁR A LEGHOSSZABB a könyvben, és egyike a legfontosabbaknak. Az egész Isten Igéjéről szól, és annak hatásáról a hívő ember életére és járására. Kulcsverse a következő lehet: „Mimódon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát?", 9. v.

08.28 A dicsőítés befejezése

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 118,1-29

EZ AZ UTOLSÓ messiási zsoltár. Felvázolja az antiszemita üldözés történelmét korszakokon keresztül, befejezve a Messiás eljövetelével, hogy Királyságát felállítsa. Ez az Egyiptomi Hallel (dicsőítés) utolsó éneke is, amely Izráelnek Egyiptomból való kiszabadulását ünnepli. Zsolt 114,1. A Hallel hat zsoltárból áll, 113-118. Ezeket három évenkénti ünnepen énekelték: a Páskánál, Pünkösdkor és a Sátoros ünnepen. Nagy valószínűséggel ez a zsoltár volt az a himnusz, amelyet Urunk és tanítványai az Úrvacsora megalapítása után énekeltek.

08.27 Melkisédek rendje szerinti pap-király

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 110,1-7

A 110. ZSOLTÁRT 14-szer idézik az Újszövetségben, gyakrabban, mint bármilyen más ószövetségi igehelyet és mindegyik esetben az Úr Jézus Krisztusra alkalmazzák. Maga Urunk hatalmazott fel minket erre, aki azt mondta, hogy Dávid a Szent Szellem ihletése alatt írt, Mt 22,41-46. Megállapítását két szempontból hangsúlyozta: először, hogy Dávid volt a zsoltár szerzője; másodszor pedig, hogy Dávid a Szent Szellem által ihletve nevezte a Fiát Urának. A farizeusok elfogadták ezt a szempontot és nem kísérelték meg vitatni.

08.26 Az üdvözítés négyféle kiábrázolása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 107,1-43

A ZSOLTÁR AZ EVANGÉLIUM négyféle szemléletes megvilágítását vázolja fel.

Egy utazó eltévedt a sivatagban, 4-9. v.

Egy fogoly börtönben sínylődött 10-16. v.

Egy beteg ember a halálos ágyon, 17-22. v.

Egy tengerész a viharban, 23-32. v.

Mindegyik esetben egy reménytelen helyzetet látunk, azután segélykiáltást hallunk, ezt követően pedig dicsőséges megszabadulás tanúi leszünk.

08.25 Az Atya és gyermekei

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 103,1-22

VALÓSZÍNŰLEG a 103. zsoltárt Dávid öreg korában írta, miután tapasztalata volt a bűnről és bűnbocsánatról. Dávid imádkozó ember volt, de ebben a zsoltárban nem annyira imádkozásról van szó, mint inkább dicsőítésről és imádatról. Három részre osztható:

(1)  A szólóének, 1-5. v. Az egyén. „Áldjad én lelkem az Urat".

(2)   A kórus, 6-18. v. Mások is csatlakoznak. Figyeld meg a névmásokat.

(3)  A szimfónia, 19-22. v. Angyalok, teremtés.

08.24 Ő, a változhatatlan

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 102,1-28

EZT A ZSOLTÁRT a Zsid 1,10-12 az Úr Jézussal kapcsolatban idézi és rá vonatkoztatja. A zsoltár első részében látjuk az elvetett és magányos fájdalmak Férfiát, 1-24. v. A zsoltár második részében a változhatatlan örök Istent látjuk, valamint a Mindenható Isten válaszát az örökkévaló Fiúnak, 25-28. v.

Imádságában három fő téma található:

(I.) Panasza. Ez egy párbeszéd az Atya és a Fiú között. Emlékeztet bennünket a Gecsemáné „erős kiáltására és könnyhullatására", Zsid 5,7-8. Az a szó, hogy „vagyok", ötször fordul elő a Zsolt 102,1-11-ben.

08.23 Pusztai vereség és diadal

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 90,1-91,16

EZ A KÉT ZSOLTÁR jelenti a bevezetést a zsoltárok negyedik könyvéhez. A 90. zsoltár címe: „Mózesnek, az Isten emberének imádsága". A két zsoltár felöleli Izráel nemzetének történelmét sivatagi vándorlásukban, amely a Mózes 4. könyvében van feljegyezve. Éles ellentétben állnak egymással. A 90. zsoltár a 600 000 emberről beszél, akik meghaltak a sivatagban hitetlenségük miatt. A 91. zsoltár Káleb és Józsué megtapasztalását írja le, a két túlélőét, akik addig éltek, hogy bejuthassanak az ígéret földjére. Mindkét zsoltár Istennel és népének lakóhelyével kezdődik. A 90.

08.22 A dávidi szövetség

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 89,1-37

A ZSOLTÁR SZERZŐJE az Ezrahita Ethán. Másik neve Jedutun volt, 1Krón 25; 16,41-42. Egyike volt Salamon legbölcsebb tanácsadóinak, 1Kir 4,31. Ismernie kellett azt, hogy mit mondott Isten Salamonnak bűnéről és bálványimádásáról, és hogy a királyságot elveszi fiától, 1Kir 11,9-13. Ez világítja meg Jahvehoz intézett szenvedélyes kérését a zsoltár befejező részében, 38-51. v.

A zsoltárnak két fő része van: (1) A dávidi szövetség, amely Isten hűségén alapul, 1-37. v.; és (2) annak jelenlegi megszegése, de jövőbeli teljesülése, 38-52. v.

08.21 Vágyakozás Isten után és háza után

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 84,1-12

A ZSOLTÁR KÓRÁH fiai által, vagy számukra készült. Mintha utalás lenne a 11. versben Kóré, Dátán és Abirám lázadására, amely a 4Móz 16-ban van feljegyezve. Ott Kóré fiait az isteni kegyelem megkímélte, ezért mondják, hogy inkább akarnának az Isten házának küszöbén ülni, mint a gonosz sátrában lakni, 4Móz 16,27.

08.20 Izráel pásztora

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 80,1-19

IZRÁEL SZOMORÚ TÖRTÉNELMÉNEK elbeszélése után, és miután a gyülekezési központ Silóról a Sionra változott, amely a 78. zsoltárban volt feljegyezve, Aszáf imádkozásra szánja magát a 80. zsoltárban. Háromszor használja a következő szavakat: „Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a Te orcádat, hogy megszabaduljunk," 3,7.19. A 78. zsoltárban Izráel háromszor „hátat fordított", 9.41.57. v. Ott rossz irányban haladtak. Figyeljük meg az erősség növekedését Aszáf imádságában. Először ezt mondja „Ó Isten", 4. v.; azután „Ó Seregek Istene", 5. v.; végül „Seregek Ura, Istene!", 20. v.

08.19 Válság Izráel történelmében

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 78,1-20.59-72

A 119. ZSOLTÁRTÓL eltekintve a 78. zsoltár a leghosszabb a gyűjteményben és ugyanakkor az egyik legfontosabb. Izráel törtelmének történeti vázlatát adja meg, felölelve sok évszázadot. A bevezetés, 1-8. v., négy generációról beszél, és az apáknak a felelősségéről, hogy megtanítsák ezeket az igazságokat gyermekeiknek és unokáiknak, vö. 2Tim 2,2.

Tartalom átvétel