Skip to main content

Ószövetség

07.30 Jób és három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,11-13; 9,1-35

VOLT JÓBNAK HÁROM BARÁTJA, Elifáz, Bildád és Czófár, és amikor hallották az őt ért szerencsétlenséget, eljöttek meglátogatni. Hét nap és hét éjszaka úgy ültek mellette, hogy egyetlen szót sem szóltak. De ahelyett, hogy barátokként viselkedtek volna, bírákként viselkedtek. Először tartózkodóak és előzékenyek voltak, végül azonban szigorúak az ítélkezésben. A vitának három menete volt; mindegyikük beszél, Jób pedig válaszol. Az utolsó körben Czófár visszalép, bennehagyva Jóbot nyomorúságában. A viták Jób keserű kifakadása után kezdődnek, amely a 3. fejezetben van feljegyezve.

07.29 Jób megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,1-2,10

A KÖNYV ÖT jelenettel kezdődik, váltakozva a föld és ég között. Jóbot úgy mutatja be, mint tökéletes, igaz embert aki féli Istent és gyűlöli a gonoszt. Gyönyörű családja volt, ő maga egészséges, és törődött családjával. Amikor azok ünnepeltek, ő égőáldozatokat mutatott be értük arra az esetre, ha Istent átkozták volna szívükben, 1,1-5.

07.29 Bevezetés Jób könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jób

JÓB KÖNYVE AZ EGYIK legrégibb könyv a Bibliában, és az egyik legrégibb problémával foglalkozik, éspedig a szenvedés titkával. Ez az első az öt költői könyv közül, amelyek öt fő témával foglalkoznak: Jób - a szenvedés titka; Zsoltárok - a szentély, Példabeszédek - gyermeki kapcsolat; Prédikátor - emberi élet „a nap alatt"; Énekek éneke - nyugalom és szeretet „az Ő árnyékában".

07.28 A király álmatlansága

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 6,1-14

ISTEN ÜGYEIBEN hatalmas eredményekkel járnak nyilvánvalóan közönséges dolgok. Egy álmatlan éjszaka önmagában közönséges és múló dolog. Ahasvérus esetében azonban másfajta erők játszottak közre, amelyek által Isten cselekedett, hogy népét megoltalmazza. Miért nem tudott aludni? Isten nem hagyta. A király álmatlansága megváltoztatta a történelem menetét és a zsidók jövőjét. Egy álmatlan éjszaka - milyen közönséges és milyen jelentéktelen!

07.27 „Ha elveszek, hát elveszek"

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 4,1-17

AZ ESZTERRŐL BEMUTATOTT kép feltűnően finom. Egy gyönyörű nő veszélyes helyzetben egy keleti kényúr udvarában nagy kockázatot vállal a veszedelem órájában népe érdekében. Márdokeus meggyőzte arról, hogy jönni fog valahonnan szabadulás és azt állította, hogy Eszter azért került a magas helyre, hogy megmentse népét, 14. v. Ha ő most nem cselekszik, a szabadulás más forrásból érkezik majd. De Eszter cselekszik, Istentől tudatosan függő szellemmel, teljesen készen arra, hogy életét feláldozza. Ő „e mostani időért jutott királyságra".

07.26 A zsidó Márdokeus

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 2,2-11,21-23; 3,1-6

MÁRDOKEUS benjáminita volt, Saul leszármazottja, 2,5. Az ő munkája volt tehát, hogy befejezze az Amálek elleni háborút, vö. 2Móz 17,8, a Saulra bízott munkát, vö. 1Sám 15,3. Magához fogadta nőrokonát, Esztert, mint saját lányát, és amikor valószínűvé vált, hogy királynő lesz, vele való törődését nem hagyta abba, amint azt bizonyítja az asszonyok házának udvara előtti járkálása, 2,11. Állandóan az volt a célja, hogy segítse a lányt előmenetelének nehéz ösvényén.

07.26 Bevezetés Eszter könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Eszter

AHASVÉRUS, akivel ebben a könyvben találkozunk, szinte bizonyosan azonosítható a görögök által Xerxes néven ismert királlyal. Ő volt Perzsia királya Kr. e. 486-465 között. Így ezek az események Aggeus és Zakariás próféciái, valamint a Jeruzsálemi templom felépítése (Kr. e. 520), illetve Ezsdrásnak Kr. e. 458-ban Jeruzsálembe történő utazása közé esnek. Könyvünk tehát Ezsdrás 6. és 7. fejezete közé helyezhető be. Kr. e. 536-ban csak mintegy 50000 zsidó kerekedett fel Círusz rendeletére és tért vissza Jeruzsálembe.

07.25 A férfi, aki megértett valamit

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 13,1-31

NEHÉMIÁS ELUTAZOTT Jeruzsálemből. Amikor megérkezett, úgy találta, hogy az ügyek rosszul állnak. Visszatérve a városba „megértette" a dolgot, 7. v. Isteni nézőpontból látta a dolgokat, és ezért nem volt csalódott - megértette a helyzetet. Megértette, mit cselekedtek rosszul, és miért. Az az ember, aki Istennel közösségben szemléli az eseményeket, megértő lesz. Az elbukás okai nem változnak. Nehémiást követve magatartásában, segíteni fog bennünket, hogy „megértőek" legyünk.

07.24 „Hozd elő a Könyvet"

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 8,1-18

ISTEN NÉPE KÖZÖTT Isten Igéje minden őszinte megújulásnál fontos helyet foglal el. Minden igazi megújulásnak az Igével kell kezdődnie és a neki való hívő engedelmességgel, vö. 2Krón 29,35; 31,3-4; 34,14-től. A helyreállítás munkájának közvetlen eredménye volt az Isten Igéje utáni hatalmas éhség. Itt egy egyesült népet látunk, amely Istenre vár, Neh 8,1. A Vizek kapuja előtt voltak, ami bizonyos utalást jelent az Isten Igéjének megtisztító, felfrissítő és megújító erejére.

07.23 További problémák

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 6,1-19

A SÁTÁN TESZ EGY kísérletet, hogy leállítsa a munkát. Próbálkozott a gúnyolódással és kudarcot vallott. Így járt az erőszakkal is. Miért ne próbálkozzon meghívással? Meghívták Nehémiást, hogy jöjjön le találkozni Szanballattal, 2. v. „Jöjj le" mondták „a mi szintünkre". Aki arra törekszik, hogy valamilyen munkát végezzen Istenért, azt mindig próbálják meggyőzni, hogy érje be alacsonyabb színvonallal és ebben van a gonosz barátságának a csapdája. De hogyan szállhatna le oda az Úr szolgája? Nehémiás ezt mondta: „Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá", 3. v., vö. Mt 27,42.

07.22 Problémák

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 4,1-23

AMIKOR EGY MUNKA Istenért folyik, hamarosan meg fog mutatkozni az ellenállás. Külső körülményeken keresztül és belső ellenségektől egyaránt így volt. A külső probléma kettős volt. Volt először is megvetés, 1-3. v., másodszor pedig összeesküvés, 7-8 v. A megvetés a gúnyolódás és lekicsinylés formáját öltötte. A csúfolódás olyan valami, amit az Újszövetségben is megtalálunk, és még mindig használatos fegyver Isten szolgái ellen, vö. Csel 17,18; 26,24. Nem szabad meglepődnünk, ha ellenünk is használják.

07.21 Építők

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 3,1-32

ISTEN HELYESNEK LÁTTA, hogy egy egész fejezetet szánjon a családfők és a községi vezetők neveinek és tetteinek feljegyzésére, akik az újjáépítés munkájában foglalatoskodtak. Miért kellett ilyen sok teret szentelni olyan emberek megnevezésének, akiket egyébként elfelejtettek volna? Azért, mert az Istennek végzett szolgálat nincs elfelejtve. Nincs olyan munka, amelyet az Ő dicsőségére végeztek, és neki elkerülné a figyelmét, és gyönyörködik benne, hogy a legkisebb szolgálat is feljegyzésre kerül. Néhány személy ki van emelve, pl. Báruk, Zakkai fia, aki „buzgósággal", 20.

07.20 A szomorú pohárnok

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,1-20

NEHÉMIÁS A PALOTÁBAN lakott, és úgy látszik, hogy a király kedvence volt. De Mózeshez hasonlóan a szíve a megalázott testvéreivel volt egy, és szíve buzgó volt, hogy bizonyságot tegyen Istenéről. Noha sohasem látta Jeruzsálemet, atyáinak városát, szerette azt, és érzéseit a Zsolt 137,5-6 szavaival lehetett összefoglalni. Testvérei jöttek, és szomorú beszámolóval szolgáltak neki Jeruzsálem helyzetéről, úgy, hogy sírva fakadt, Neh 1,4. Nem ő volt az utolsó, aki sírt Jeruzsálem felett. Nála messzemenően nagyobb Személy is ezt tette, vö. Lk 19,41.

07.20 Bevezetés Nehémiás könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás

EZ AZ ÓSZÖVETSÉG utolsó történeti könyve; mintegy 25 évre terjed ki (Kr. e. 445-420). Az időszak szellemi állapotát Malakiás olvasása révén képzelhetjük el.

Ezsdrásnál láttuk a visszatért maradékot, valamint a templomnak és az istentiszteletnek újjáépítését. Nehémiásnál Jeruzsálem falainak újjáépítéséről szól a feljegyzés, valamint a nép polgári helyzetének helyreállításáról. A szívnek igaznak kellett lennie Isten előtt és helyre kellett állítani az Ő lakóhelyét. Az Ő szolgálatának munkája a világban ezután haladhat előre.

07.19 A kincs megőrzése

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 8,1-36

AZ ÚR EDÉNYEINEK vissza kellett térniük Jeruzsálembe. Az úton veszély leselkedhetett rájuk, ezért Ezsdrás böjtöt hirdetett, és védelmet kért az Úrtól, 21.23. v. A böjtölés a mély megalázkodás külső jele volt, valamint az Úrtól való függőségük kifejezésre juttatása. A megőrzés, valamint védelem szükségességét teljesen elismerte az összegyülekezett társaság, és mindkettőt tekintve az Úrban bíztak. Ezsdrás tudta, hogy az Úr a legjobb védelem, és nem kért katonai kíséretet, 22. v.

07.18 „Egy felkészült írástudó"

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 7,1-28

EZSDRÁS FINEÁS LESZÁRMAZOTTJA volt, akinek meg volt ígérve az örökös papság, vö. 4Móz 25,12-13. A szellemi tevékenység embere volt. Ezsdrásnak, mint írástudónak, jól kellett ismernie az Igét. Tanulta és gyakorolta a törvényt és alkalmas volt a tanításra is, mint „felkészült írástudó"! A „felkészültség" nem írói képességére utal, hanem gondolkodásmódjára. Mennyire volt alkalmas gondolkodásmódja az Istennek való szolgálatra? A 10. v. adja meg a választ.

07.17 Ellenállás szövetség útján

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 4,1-24

LELKÜNK ELLENSÉGE megengedheti magának, hogy magunkra hagyjon bennünket, ha életünk Isten érdekében tehetetlen és nem tettrekész, de ha elkezdjük építeni az Úr templomát, akkor számíthatunk ellenállására. Ha nem tapasztalunk megpróbáltatást és nyomorúságot, az azért lehet, mert keveset teszünk, hogy pusztítsuk az ellenséget és előmozdítsuk a jót. Az ellenállás hamarosan megnyilvánult azok ellen, akik hazatértek, hogy felépítsék a templomot, 1-2. v. Mint mindig, amikor Isten munkájára sor kerül, most is voltak ellenségek.

07.16 A helyreállítás munkája

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 3,1-13

EBBEN A VISSZATÉRÉSBEN a vezetők nyilván tudatában voltak a dolgok igazi fontosságának. Amennyire lehetséges volt, helyreállították az Isten által kijelölt istentiszteleti rendet, és rögtön megkezdték a templom helyreállítási munkálatait. Figyeljük meg, hogyan kezdtek hozzá a munkához.

07.15 Uralkodó Isten - közbelépő ember

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 1,1-11

ISTEN SZÁNDÉKAINAK megvalósulása néha késni látszanak, de sohasem maradnak el. Van egy nagyon is biztos értelmezés, amely szerint sohasem késnek egy pillanatot sem. A választott nemzetet szétszórták, nemzeti otthonuk elveszett, nemzettudatuk bizonyos mértékben elhalványult. Isten mégis előkészíti egy olyan nép visszatérését az országba, amely bálványimádóként ment el, de Istent félve jön vissza és újraépíti, sőt megtartja a házat, amíg az Ő Fia, Messiásuk megérkezik. Uralma úgy mutatkozott meg az emberek ügyeiben, hogy egy váratlan eszközt támasztott, Círuszt.

07.15 Bevezetés Ezsdrás könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás

EZSDRÁS KÖNYVE EGYIKE annak a hét könyvnek, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz - ezek közül három történeti, három prófétai, egy pedig mind történeti, mind prófétai. A három történeti könyv Ezsdrás, Nehémiás és Eszter könyve; a prófétaiak Aggeus, Zakariás és Malakiás könyve; továbbá Dániel könyve, amely részben történeti, részben prófétai. Mindegyik Isten munkájával foglalkozik a 70 éves fogság befejeződése után, amelyet Jeremiás megjövendölt, amelyben Izráel földje megkapta a kárpótlást elveszített szombat-éveiért.

Tartalom átvétel