Skip to main content

Ószövetség

07.14 Többé nem volt segítség

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 36,1-23

EZ A FEJEZET először Júda utolsó négy királyának, papjainak és népének javíthatatlan gonoszságát írja le, amely ítéletet von magára Istentől és a babiloni keserves fogsághoz vezet. De az utolsó feljegyzett dolog Isten hűsége, amely hetven esztendővel később arra indította Círuszt, hogy Isten házát újra építtesse fel Jeruzsálemben.

07.13 Bölcsesség és ostobaság

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 35,1-26

MINT MINDEN IGAZI ÉBREDÉSNÉL, Jósiásnak Júdában végrehajtott reformációjánál is jellemző volt az Isten Igéjéhez való tiszteletteljes odafordulás. Ő és a nemzet elkötelezte magát a teljes engedelmességre, 34,30-33. Az ószövetségi korszaknak a legvégén Isten ezt mondja: „Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem általa a Hóreben az egész Izráelnek", Mal 4,4. Ez magában foglalta Jahve ünnepeinek a megtartását is. Jósiás megparancsolta a papoknak, hogy készüljenek fel az első ünnepre, a Páskára „Isten Igéje szerint" és „amint az meg van írva Mózes könyvében".

07.12 Jósiás fiatalos buzgalma

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 34,1-21

JÓSIÁS FÉNYES CSILLAGKÉNT ragyog Júda Istentől való elhajlásának és eltávolodásának sötét éjszakájában. Két gonosz király után került trónra, „mikor még gyermek volt", 16 éves, keresni kezdte az Urat. A legigazibb Istenhez térések fiatal korban történnek, hogy az életet Őneki lehessen odaszánni. „Az ifjaknak ékessége az ő erejük", és boldogok azok, akik odaszánják ifjúságuk energiáját az Úrnak, Péld 20,29; Zsolt 96,7. Azoknak, akik közösségre törekszenek az Úrral, olyan dolgokkal is foglalkozniuk kell, amelyek Őt megszomorítják.

07.11 Manassé: bővölködő kegyelem

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 33,1-25

KÉT DOLOG VAN ebben a szomorú leírásban, az emberi szív gonoszsága, és Isten túláradó kegyelme, amely felülmúlja azt. Valóban azt a címet adhatjuk Manassé történetének, amit Bunyan János adott önéletrajzának: „Bővölködő kegyelem, a bűnösök közül elsőnek" [megjelent az Evangéliumi Kiadó gondozásában); vö. Róm 5,20. Manassé, apját megtagadva, kirívó módon oltárt épít hamis isteneknek, még a templomban is felállítva egy bálványt.

07.10 „Az Úr az igazat megpróbálja"

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 32,24-31

EZÉKIÁS SOK MEGPRÓBÁLTATÁSON ment keresztül. Először legyőzte azt a hátrányt, amit egy gonosz apa jelentett. Azután, amikor meghívta izraelita testvéreit, hogy csatlakozzanak a Páska megünnepléséhez, néhányan kigúnyolták; de a megvetés nem csökkentette elszántságát. Később Asszíria gőgös hadserege fenyegette, amely akkor a világ uralkodó hatalma volt, ő azonban nyugodtan megtette az előkészületeket és így bátorította csapatait: „Velünk van az Úr, a mi Istenünk, hogy megsegítsen minket". Ezután ő és Ézsaiás „imádkozott és kiáltott az éghez" és Isten csodálatos szabadítást adott.

07.09 Megújhodás és öröm Jeruzsálemben

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 30,1-31,1

ISTEN NÉPE KÖZÖTT a megújulás gyakran egyetlen áldott lélek szorgalmából fakad. Azokat a királyokat, akik Ezékiáshoz hasonlóan ilyen megújhodást értek el Izráelben, három dolog jellemezte: tisztelet Isten Igéje iránt, Isten népével való törődés, és elkötelezettség Isten háza iránt.

07.08 Ezékiás: Isten érdekei az elsők

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 29,1-29

EZÉKIÁS APJA kegyetlen bálványimádó volt, aki bezáratta Isten házának kapuit, 28,24, De Ezékiás uralkodásának kezdetén nem folytatta apjának gonosz cselekedeteit, és újra megnyittatta a templom kapuit. Ez volt az ő „első" szeretete. „Tiszteld apádat és anyádat", ez az első olyan parancsolat, amelyhez az áldás ígérete csatlakozik az engedelmes hívő számára, Ef 6,2. A fiúnak tisztelnie kell az apját, de az Úr Jézus ezt mondta: „Aki inkább szereti atyját és anyját, hogy nem engem, nem méltó énhozzám", Mt 10,37.

07.07 A bukás előtt gőg jár

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 26,1-23

UZZIÁS KIRÁLY kedves dolgot cselekedett, ahogyan apja tette. De apja, Amásia jó indulás után szomorúan végezte; lásd, 25. "Legyetek az én követőim (utánzóim)", mondja Pál, de jelentőségteljesen hozzáteszi: „ahogyan én is Krisztusé". Kit követünk valójában? Ameddig Uzziás Isten segítségét kereste, boldogult. De olyan őszintén kereste-e az Urat, mint Ézsaiás? - „Lelkem utánad vágyott éjszaka, az én szellemem is bensőmben téged keresett", 26,9. Vagy nagy mértékben csupán Zakariás próféta befolyása alatt állt? 2Krón 26,5. Személyes meggyőződésre és odaszentelésre van szükségünk.

07.06 Egy asszony befolyása

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 22,1-23,15

EBBEN A KÖNYVBEN NÉHA látjuk a jó királyok fiait rossz útra térni. Ez az emberi szív megdöbbentő romlottságát mutatja. Néha azonban a rossz királyok fiai istenfélők lesznek. Ez Isten kegyelmét mutatja.

07.05 Isten mindenekfelett áldott mindörökre

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 21,1-30

JÓRÁMOT ITT uralkodása elején látjuk, amint megöleti testvéreit és másokat is, akik vetélytársai lehettek. Gonosz volt, mint Akháb, „mert" Akháb lányát, Atháliát vette feleségül és eltanulta Akháb útjait, 6. v. Milyen fontos megfelelő segítőtársat választani a házasságban! Mindennél jobban őrizd meg szívedet; bizonyosodj meg teljesen Isten akarata felől, mielőtt elkötelezed szívedet, mint lehetséges feleség, vagy férj, Péld 4,23. Bármilyen meg nem tért rokon befolyása csapdává válhat az olyan hívő ember számára, aki nem vigyáz és imádkozik.

07.04 Eljöttek keresni az Urat

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 20,1-30

JÓSÁFÁTOT most Moáb, Ammon és Edóm hatalmas szövetsége fenyegeti. Ennek következményei az alábbiak voltak:

07.03 „Első szeretet" és „első utak"

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 18,1-19,3

MIÉRT URALKODOTT JÓSÁFÁT ENNYIRE ÁLDOTTAN? „Mivel az ő atyjának, Dávidnak előbbi útain járt", 17,3-4. Ez Isten parancsolatainak őszinte megtartását jelenti. De ennek ellentétéről olvasunk ma, hogy „az istentelent" segítette. Jósáfátnak mind ősapja Dávid, mind pedig közvetlen apja Asa jól indult, de a későbbi években szégyenteljes bűnbe esett. Milyen nagyszerű volt Dávid kezdeti története, megölve az oroszlánt és a medvét, utána Góliátot. Majd kétszer is irgalmat mutatott megrögzött ellensége Saul király iránt, amikor megölhette volna.

07.02 Jósáfát: tanítók és bírák

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 17,1-10; 19,4-11

AZ ELSŐ DOLOG, amit Jósáfát királyról olvasunk, az hogy „megerősítette magát Izráel ellen". Izráel, az északi nemzet, noha még megvallja hűségét Jahve iránt, bálványimádásba és erkölcstelenségbe merül, amit csak felgyorsít eltávolodása az Isten imádatának központjától. Ettől Júda jó királyai igyekeztek megóvni népüket. Jósáfát igazán törekedett arra, hogy megóvja az istenfélő örökséget, amely Júdáé volt Istentől. Manapság némelyek keresztyénnek vallják magukat, mégis vallásos elképzeléseket hajszolnak, és olyan gyakorlatot végeznek, amely idegen Isten Igéjétől, sőt gyakran tiltja is azt.

07.01 Asa: keresd az Urat és az ő erejét

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 15,1-16,14

ROBOÁM, SALAMON FIA „elhagyta az Úr törvényét" és „az Urat szíve szerint keresni nem akarta", 12,1.14. De unokája, Asa, azt tette, ami „jó és igaz" volt „és megparancsolta Júdának, hogy az Urat... keressék", 14,2.4. Tíz éven keresztül béke volt. Az istenfélő embernek azonban mindig ellenállásra kell számítania. Hatalmas etióp hadsereg támadta meg Júdát, de Isten válaszolt Asa imádságára, és azok vereséget szenvedtek, 14,9-15.

06.30 Az elszakadás okai

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 10,1-19

EZ A FEJEZET Izráel szomorú elszakadását jegyzi fel, amikor az északi tíz törzs megtörte a Dávid házához való hűséget, és elszakadt Júdától, valamint Benjámintól.

Az Isten népe közti szakadás közvetlen okai nyilvánvalónak és egyszerűnek tűnhetnek. De a háttérben lévő okok bonyolultabbak, gyakran sokkal korábban történt eseményekben és felmerülő érzésekben találhatóak. Izráelben a következőket találjuk:

06.29 Az uralkodó imája

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 6,12-25; 7,1-3

SALAMON MOST MINT király, népének jelenlétében imádkozik. Az imádság, akár egyéni, akár nyilvános, nem a személyes hivalkodás alkalma. Miért volt akkor egy nagy bronz emelvény felépítve a templom udvarában? Azért, hogy minden jelenlévő láthassa, és részt vehessen Salamon imádatában. Hasonlítsuk össze Nehémiás fából készült emelvényével, amelyet akkor használtak, amikor felolvasták a Szentírást Izráelnek, Neh 8,4-5. Egy faszerkezet, még ha Nehémiáséhoz hasonlít is, nem nagyon vetekedhetett Salamon gazdagságával.

06.28 Dicsőség töltötte be a házat

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 3,14; 4,1; 5,1-14

MIUTÁN SALAMON BEFEJEZTE a templomot, amely a szövetségláda behozatalával érte el csúcspontját, egybehangzó dicséret és az Úr dicsősége töltötte be a házat. A dicsőséggel betöltött templom, mint Isten népének kijelölt gyülekezési helye, számunkra arra a napra mutat, amikor minden nemzet fel fog jönni Jeruzsálembe imádatra, Zak 14,16. De azok az elemek, amelyek közösek abban és a pusztai sátorban, tanulságot hordoznak számunkra, akik Isten mai lakóhelye vagyunk, 1Kor 3,16. Figyeljünk meg hármat ezek közül:

06.28 Bevezetés a Krónika 2. könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika

ITT SALAMONT látjuk úgy, ahogyan Dávidot a Krónika 1. könyvében, hogy jellegzetes tulajdonságai nyilvánvalóak, ő építi a templomot és hordozza a dicsőséget. A „nagy szakadást" követően, amikor az északi tíz törzs megtagadta Roboám uralmát, a Könyv hátralévő része Júda 20 uralkodójára összpontosítja a figyelmet. Az északi királyság történelme alig nyer említést. Az egyes királyoknak a magatartása, Jahve tiszteletéhez való hozzáállása mindennél fontosabb az író szemében, és ez világos papi ízt ad a feljegyzésnek. Figyeljük meg a léviták kiemelkedő helyzetét.

06.27 A jókedvű adakozót szereti az Úr

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 29,1-30

DÁVID KIRÁLY SOKSZÍNŰ története egy diadalmas feljegyzéssel fejeződött be! Sürgette Izráelt, hogy kövesse az ő példáját a templom előkészítésében, és azután Isten dicsőítésére vezette őket, aki mindennek adományozója.

06.26 Tervszerűen munkálkodva

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 28,11-21

DÁVID ÁTADTA SALAMONNAK a templom Isten szerinti tervét, 11,19. v., és bátorította őt, hogy építse fel azt, 20-21. v. A bárkának, mint megmenekülésünk eszközének felépítésénél Noénak megparancsolta Isten, hogy mindent pontosan úgy végezzen, ahogyan megparancsolta neki, 1Móz 6,22. Mózesnek hasonlóképpen megparancsolta, hogy Isten népének istenimádata a neki adott minta szerint valósuljon meg, 2Móz 25,40; 40,16. Most Dávid adta át Salamonnak „minden formáját, amelyeket szívében elgondolt", a szent edényekhez szükséges anyagokkal együtt.

Tartalom átvétel