Skip to main content

szelídség

07.14 Ne keresd a magad igazságát, de légy mindig igazságos!

"Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is" (Mt 5,39).

05.22 Ez megmagyaráz mindent

"Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk" (Jn 17,21).

04.16 Szolga

Dátum: 
2019.04.16

Ézsaiás 42,1-4

10.17 A csüggedés gyógyszere

Dátum: 
2019.10.17

A tűz után halk és szelíd hang hallatszott... Mit csinálsz itt, Illés? (1Kir 19,12-13)

07.15 A nyugalom forrása

Dátum: 
2019.07.15

...tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek... (Mt 11,29)

Jézus itt arról beszél, hogyan lehet bennünk minden körülmények közt igazi nyugalom, és hogyan tudjuk a terheinket úgy hordozni, hogy ne roskadjunk össze alattuk. Ebben a vibráló, hajszolt, teljesítményközpontú időben, amiben élünk, különösen is fontos ezt tudnunk és gyakorolnunk.

05.29 A halászok követték

Dátum: 
2019.05.29

"És így szólt hozzájuk Jézus: 'Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek benneteket'" (Mk 1,17).

04.26 Sugárzó igék

Dátum: 
2019.04.26

...szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja menteni lelketeket. (Jak 1,21)

Mi szükséges ahhoz, hogy jó hatásfokkal tudjuk olvasni és hallgatni Isten igéjét, vagyis hogy eredményes, gyümölcsöző legyen az életünk?

1. Szükséges hozzá egészséges passzivitás, „...szelíden fogadjátok a belétek oltott igét..." A templom Isten műhelye, ahol ő formál minket. A templom nem színház, hanem műtő, ahol teljes bizalommal kiszolgáltalom magamat Istennek - gyógyulásom érdekében.

02.23 Bizonyságtételünk módja

Dátum: 
2019.02.23

...legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. ...szelíden és tisztelettudóan... (1Pt 3,15-16)

Hogyan kell Jézus Krisztus tanítványának számot adnia a hitéről? Isten igéje ehhez is nyújt hasznos szempontokat.

12.22 Járjunk szeretetben!

„Míg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére" (Ef 4,13).

10.10 A szolga elhivatása és megbízatása

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 42,1-12

ENNEK A FEJEZETNEK az első szakasza, az 1-12. v., az első a négy „Szolga ének" közül Ézsaiás próféta könyvének ebben a részében. A többiek a következők: 49,1-13; 50,1-11; 52,13-53,12. Az első a bemutatást végzi, a földi utat, valamint a Messiás programját. Ez négy részből áll, összefoglalással a végén.

09.11 A nyelv

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 15,1-24

KÉT ÚTJA VAN a haragos szavakra adott válasznak, jóindulatú, vagy haragos. Rúben fiainak válasza, amit a többi izraelitának és Fineásnak adtak, a szelíd válasz példája volt; vö. Józs 22,15.21-30, Különben zavar támadt volna. Egy másik példa Gedeon válasza Efraim haragos embereinek, amikor „erősen feddődtek vele". Válaszában többre értékelte őket önmagánál, és ez lehűtötte haragjukat; lásd Bír 8,1-3. Aztán ott van Abigail kedves példája, amikor „szelíd válasza" elfordította Dávidot attól, hogy haragjában maga álljon bosszút; lásd 1Sám 25,23-tól.

08.25 Az Isten békessége

OLVASNIVALÓ: 
Fil 4,1-9

AZ „ANNAKOKÁÉRT" ezt a fejezetet összekapcsolja az előzővel, az 1. v-ben lévő figyelmeztetést összekötve az Úr visszatérésének reménységével. A szentek álljanak szilárdan ennek a reménységnek a tudatában, anélkül, hogy egyáltalán bármi elvonná figyelmüket. A hívő ember ne a földiekkel, hanem a mennyeiekkel törődjön. Ez az alapja az Evódiához és Sintikhéhez intézett kérésnek (2. v.). Egykor együtt hordozták az igát, Pállal és másokkal együtt harcolva, de valami történt közöttük.

07.27 Krisztus alázatossága és szelídsége

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 10,1-18

„MAGAM PEDIG, én, Pál kérlek titeket" (1. v.). Ez különleges hangsúlyt kap, jelezve, hogy Pál ennek a versnek nemcsak nyelvtani, hanem vitatott témája is. A fejezet tele van utalásokkal azokra a vádakra, amelyeket ellene felhoztak, és részét képezi az apostol védekezésének, amely a 13. fejezetben is folytatódik. Némelyek azt mondták, hogy ő „alázatos", félénkszívű, amikor közöttük van, de „bátor" akkor, amikor távol van (1. v.). Azt állították, hogy „test szerint" él (2-3. v.), hajlamos önmaga felmagasztalására (8. v.), és leveleit arra használja, hogy megijessze őket (9. v.).

05.06 Ímé, esztelenül cselekedtem

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 26,1-25

NEHÉZ MEGÉRTENI a zifeusok árulását, vö. 23,19-24,11; Zsolt 54. Saul gyorsan megragadta a lehetőséget, hogy elpusztítsa Dávidot (figyeld meg Abnér jelenlétét), 1-5. v. Dávid elhatározta, hogy úgy „veszi fel a harcot Saullal", hogy látványosan megkíméli életét, 6-12. v.! Ezáltal Dávid megerősítette ártatlanságát, és Saul akciójának értelmetlenségét, gonoszságáról nem is szólva (figyeld meg Abnér megrovását), 13-20. v. Végül Saul megvallotta bűnét és balgaságát, elismerte, hogy az Úr áldása volt Dáviddal, és megígérte neki, hogy nem fogja bántani, ha visszatér.

Tartalom átvétel