Skip to main content

odaszánás

01.18 Az ÚR az!

"És felelt Tamás és mondta neki: Én Uram és én Istenem!" (Jn 20,28).

01.17 A természeti ember elhívása

 "De amikor az Istennek tetszett..., hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem..." (Gal 1,15-16).

01.16 Isten természetének hangja

 "Hallottam az Úr szavát, aki ezt mondta: Kit küldjek el?" (Ézs 6,8)

01.08 Élő-e az áldozatom?

 "Megépítette ott Ábrahám az oltárt... és megkötözte az ő fiát, Izsákot" (1Móz 22,9).

12.25 Epafrász

OLVASNIVALÓ: 
Kolossé 1,3-8; 4,12-13; Filemon 23

Mindazt amit Pál a Lycus-folyó völgyében lévő gyülekezetekről tudott, valószínűleg ennek a férfinek, Epafrásznak köszönhette. Nem Pál volt az a szolga, akin keresztül az evangéliumot hallották, és meg sem látogatta őket. Nagyon valószínű, hogy Epafrász volt az evangélista, ő maga pedig Pál Efézusban való szolgálatának köszönhette megtérését. Születési helyére visszatérve ő evangelizálta Kolossé, Laodicea és Hierapolisz városokat.

10.01 Máté

OLVASNIVALÓ: 
Máté 9,9-13; 10,1-5; Márk 2,13-17; Lukács 5,27-32

Egyik legnagyobb örömünk, ha tanúja lehetünk az evangélium hatékony hívásának valakinek az életében. Ez Jézus életében végig látható volt, ahogyan elhívott férfiakat és nőket, hogy tanítványai legyenek. Máté is ilyen ember volt, és figyelemreméltó változás történt benne.

09.26 János elhívása

OLVASNIVALÓ: 
Máté 4,18-22; Márk 1,16-20

Amikor Jézus kilépett názáretbeli élete ismeretlenségéből, és belépett a nyilvános szolgálatba, gondosan megválasztotta társait, akik segíteni fogják abban a munkában, amelybe belekezdett. Ezek a társak lesznek végül egy világméretű mozgalom "első zsengéi", és Isten hatalmasan fel fogja használni őket szolgálatában.

08.28 Aggeus

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1-2,23

Annyit tudunk Aggeusról, hogy próféta volt, akit röviddel azután támasztott Isten, hogy a maradék visszatért Babilonból Zorobábel vezetésével, amelyről a beszámoló Ezsdrás könyvében van feljegyezve. Aggeus nyilvánvalóan olyan férfi volt, aki kapcsolatban állt Istennel, és Isten üzenetét vitte korának embereihez. Szolgálatát hatalommal végezte, és megragadta saját nemzedékét, mert láthatóan felindította őket, hogy elvégezzék, ami rájuk volt bízva.

08.21 Dániel hűsége

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 6,1-28

Belsazár korai halálát követően Dárius került a trónra. Azonnal hozzálátott új kormányzásának és adminisztrációjának kiépítéséhez az országban. Mint minden "rendszerváltozás" esetén, voltak előléptetések és alacsonyabb osztályba helyezések, körös-körül sok irigységgel. Dániel életpályája kifogástalan volt, és jelleme kritikán felüli, ezért amikor az új kinevezések megtörténtek, Dániel lett az első főkormányzó. Nyilvánvalóan voltak mások is, akik Dániel posztjára pályáztak, és az új hatalmi pozíciók kihirdetése után arra törekedtek, hogy Dánielt megbuktassák.

08.13 Kinek az életét éled?

Dátum: 
2018.08.13

...én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. (Jn 10,17)

Valaki ezt mondta: elköltöztem otthonról, végre a magam életét akarom élni - s otthagyta a családját, sok problémát hagyva maga mögött. Másvalaki: nekem túl nagy megkötöttség a házasság, kiszálltam, a magam életét akarom élni, hetente egyszer találkozom a gyerekekkel, s nekem ez így jó.

06.29 Ezékiás, a rátermett vezető

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 31

Ennek a nagy páskának az öröme új kilátásokkal vitte haza az embereket. Nem jelentett gondot, hogy megszabaduljanak a bálványoktól. Az Úr igazi imádatának örömét megízlelve, a nép eltávolította a bálványimádásnak azokat a ereklyéit, amelyek még megmaradtak Áház napjaitól fogva. Nemcsak a templomot tisztították meg, hanem az egész országot, és az emberek otthonai is megváltoztak.

06.28 Ezékiás és a páska

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 30

"Vissza az alapokhoz", ez lehet a jelmondata a jelenkori kormánypolitikának, de ez nem új elképzelés. Ezékiás hasonló utat követett, és abban, hogy felszólított a páska megünneplésére, a népet visszavitte a kezdetekhez.

05.11 Tagadja meg magát

Dátum: 
2018.05.11

...te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted... (Jón 4,2)

Jónás prédikálására Ninive megtért, Isten pedig nem hajtotta végre a kilátásba helyezett ítéletet. Jónás emiatt nagyon megharagudott. Mindenki örül Isten megbocsátó kegyelmének, még az angyalok is a mennyben, csak Jónás háborog, és fenti igénket nem hálával emlegeti, hanem szemrehányást tesz Istennek azért, hogy ő ilyen.

04.02 A szív igazi odaszánása

Dátum: 
2018.04.2

"Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt" (1Tim 4,15).

03.21 Jefte

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 11,1-12,7

Könnyen lehetne úgy gondolni Jeftére, (a) mint valamiféle megkeseredett emberre, aki vitatkozik testvéreivel, és az Isten népe közti vezető szerepre számított; (b) mint meggondolatlan emberre, aki kockáztatta lányát egy meggondolatlan esküvel; vagy (c) mint kemény emberre, aki irgalmatlanul használta kardját testvérei ellen. Talán ez a rövid bírói életszakasz (hat év) a kudarc jele - mégis, ugyanaz a Szent Szellem, aki ezt a feljegyzést adta nekünk, Jeftét a hit hősei közé helyezi a Zsid 11,32-ben, aki ott egyike a mindössze négy megnevezett bírónak.

03.18 Gedeon: a győzelmes hadvezér

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 7

Gedeon Istentől függött, és odaszentelte magát az Ő ügyének. És mi? Eszerint igaznak kellene lennie mireánk is: mind valamilyen ránk bízott munkában, mind valamilyen felelősségben, amely a vállunkon nyugszik, mindpedig valamilyen útban, amely előttünk áll. Isten ilyen hívő embereket használ fel. Gedeon hadseregének micsoda lecsökkentése történik! 22 000 ember megy haza; ők félnek. 9700 téveszti szem elől a célt az ívásnál; ők könnyen felkészületlenek lehettek volna, és elbocsátották őket. Ezt magunkra is alkalmazhatjuk.

02.25 Kié a gyermekünk?

Dátum: 
2018.02.25

Legyen egész életére felajánlva az Úrnak! (1Sám 1,28)

A gyermeket váró, gyermeket nevelő szülők jellegzetes típusai: Az aggódó szülő így gondolkodik: jaj, mennyi veszély leselkedik rád, gyermekem. Gonosz világba érkezel, rajtunk kívül senkire sem számíthatsz, de mi sem tudunk mindentől megóvni. Annyi mindennek ki vagy szolgáltatva. Ki fog vigyázni rád?

02.07 Az örök élet: Jézus

Dátum: 
2018.02.7

...add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem. (Mk 10,21)

Zákeus gazdag volt, de mégsem volt boldog. Amikor azonban találkozott Jézussal, és befogadta őt, megváltozott az élete. Visszatalált Istenhez, megtalálta önmagát, rendeződött az emberekkel való kapcsolata; kereső, nyugtalan emberből üdvösséget nyert, boldog hívő lett.

01.29 Ézsaut gyűlöltem

OLVASNIVALÓ: 
Malakiás 1,1-5; Róma 9,1-16

A szavak szembeötlenek ezen az oldalon. Az a céljuk, hogy sokkterápiaként hassanak Izráelre. Azonban Pál is használja ezeket a korszakok tervének magyarázatánál a Róma 9-ben. Jól tesszük, ha gondosan megfigyeljük ezeket a szavakat.

01.16 Ábrahám megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 22

Kétszer olvassuk, hogy jelentős dolgok történtek Abrám/Ábrahám életében "ezek után", lásd 1Móz 15,1 és 22,1 (vagyis az előbbi jelentős eseményeket követően). Első alkalommal az Úr fiút ígért neki, második alkalommal azonban megpróbálta Ábrahámot, megparancsolva, hogy áldozza fel a fiát.

Tartalom átvétel