Skip to main content

vezetés

12.31 Nem leszünk idegenek a mennyben

Dátum: 
2018.12.31

"Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz" (Zsolt 73,24).

 Napról napra, évről évre hittel megbíztam Isten bölcsességében és szeretetében, és tudom, hogy nem hiába. Soha nem tagadott meg tőlem semmi jó dolgot, amit megígért, és biztos vagyok benne, hogy egyetlen szava sem volt hiába elhangzott szó.

12.30 Diotrefész

OLVASNIVALÓ: 
3János 9-10

János veti papírra ezt a rövid megjegyzést nagyon szeretett barátjának, Gájusznak, akinél személyes látogatást kíván tenni a közeljövőben. Tartalmában rövid, de tárgyát tekintve világos. János azt akarja, hogy Gájusz megtudja, hogy ő ismeri azt a hatalmas szolgálatot, amelyet Gájusz végez, és azt a fenyegetést is, amely jelenleg akadályozza ebben Diotrefész személyében.

12.27 Csak vezess, Uram, végig!

Dátum: 
2018.12.27

Mivel azonban kijelentést kaptak..., más úton tértek vissza hazájukba. (Mt 2,12)

A napkeleti bölcseknek nagy csalódást jelenthetett, hogy az ország első embere nem is tud arról a nagy eseményről, ami miatt ők több ezer kilométert megtettek. Az írástudóknak akkor kell keresgélniük a szent könyvekben, s miután megtalálták a választ, nem indulnak el örömmel velük együtt, hanem csak útnak indítják őket.

12.02 Szüntelenül az Úrra nézni

Dátum: 
2018.12.2

"Szüntelenül az Úrra tekintek, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van" (Zsolt 16,8).

11.30 Isten velünk harcol

Dátum: 
2018.11.30

"Maga az Úr megy előtted, Ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!" (5Móz 31,8).

 Ha egy nehéz munka vagy nagy küzdelem előtt állunk, ez az igehely segít, hogy megerősödjünk. Ha maga az Úr megy előttünk, akkor nem lesz nehéz Őt követni! Ki gátolhatná meg előrehaladásunkat, ha az Úr vezet minket? A hit harcában álló testvéreim gyertek, induljunk sietve tovább! Miért haboznánk, amikor a győzelemhez visz az út?

10.26 A Pásztor hangja

Dátum: 
2018.10.26

Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. (Jn 10,4)

A jó pásztorról szóló példázatban Jézus Krisztus fontos igazságokat mondott arról, hogy ki és hogyan értheti meg az ő tanácsait.

10.25 Emberek, Isten kezében

Dátum: 
2018.10.25

Áldott az Úr..., hogy elém küldött most téged... megakadályoztál ma a vérontásban... (1Sám 25,32-33)

Különös, ahogyan Isten szervezi a dolgokat. Ahogyan irányít embereket, időzíti az eseményeket, felhasznál bárkit tudta nélkül is az ő jó céljainak megvalósítására.

10.24 Dávid, a vezetett ember

Dátum: 
2018.10.24

Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki... Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki... (1Krón 14,13-17)

Dávid királynak nagyon sokat kellett hadakoznia, különösen a filiszteusok támadták gyakran az országot. Ő tapasztalt katona volt, mégis minden ütközet előtt megkérdezte Istent, hogy mit tegyen. Mindig úgy cselekedett, ahogyan Isten tanácsolta, és sok győzelmet aratott, olykor nagy túlerővel szemben is.

10.07 Imádság és útmutatás

Dátum: 
2018.10.7

Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az Úr ellen, és ne imádkozzam többé értetek. (1Sám 12,23)

Sámuel búcsúbeszédének a végén elmondja, mi lesz az új feladata. Mit tesz az idős ember üres kezeivel? Ha Isten üresíti meg a kezünket, akkor az a kéz sohasem csupán üres, hanem szabad is. S az ilyen ember élete nem üressé válik, hanem szabaddá egy másik küldetés végzésére.

10.06 A mi vezetőnk

Dátum: 
2018.10.6

"De amikor eljön Ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes valóságra..." (Jn 16,13).

09.29 János, a gyülekezeti vezető

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 3,1-9; 4,13-20; 8,14-7

Az Úr mennybemenetele és a Szent Szellem eljövetele után, pünkösd napján Isten Gyülekezete gyors növekedésnek indult. Kezdetben a keresztyének Jeruzsálemben összpontosultak, de az evangélium tovább terjedt, és egyre távolabbra jutott.

09.20 Teljes készség

Dátum: 
2018.09.20

„Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz..." (Zsolt 110,3).

 Áldott legyen a kegyelem Istene, hogy ez így van. Öröktől fogva kiválasztott népe természettől fogva éppen olyan makacs ugyan, mint Ádám többi maradéka, de amikor eljön az Úr sereggyűjtésének napja, és a kegyelem kifejti hatalmát, ezek készek megtérni és hinni az Úr Jézusban. Senki sem erőszak hatására tér meg, de Isten Szelleme addig munkálkodik bennünk, míg készek vagyunk meghajolni az ő akarata előtt.

08.26 Egyre mélyülő patak

Dátum: 
2018.08.26

...lemért ezer könyököt, és átvezetett a vízen: a víz bokáig ért.(Ez 47,3)

Ezékiel látomásában a templomból kifolyó víz egyre mélyül. Mit jelent ez?

Először a víz bokáig ér. A mezítláb vagy saruban járó emberek lába hamar bepiszkolódott, leggyakrabban lábmosásra volt szükségük. Jézus is ezt mondta: akit az újjászületés fürdője megtisztított, annak is szüksége van lábmosásra. Vagyis aki az ő tanítványa lett, az is rászorul a naponkénti bűnbánatra és bocsánatra, a lelki tisztálkodásra.

08.01 Szép hajóval rossz irányba

Dátum: 
2018.08.1

A törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. (Fil 3,6)

07.08 Ezsdrás - Az Úr jóakarata vele volt

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 7,1-12.27-28

A következő négy napon Ezsdrás érdekes jellemét fogjuk áttekinteni. Ő döntő szerepet játszott Isten népének Babilonból való visszatérésében. A pogány királynak, Artaxerxesnek ösztönzésére történt, hogy előkészületeket tett a Jeruzsálembe való visszatérésre. Úgy számítják, hogy mintegy 57 évvel azok után ment vissza, akik Círusz uralkodása alatt tértek haza. Mindegyik mozgalom hozzájárult Isten fontos szándékához Izráellel kapcsolatban.

07.03 Vezérel egész utunkon

Dátum: 
2018.07.3

"Ő vezet minket mindhalálig" (Zsolt 48,15).

06.29 Ezékiás, a rátermett vezető

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 31

Ennek a nagy páskának az öröme új kilátásokkal vitte haza az embereket. Nem jelentett gondot, hogy megszabaduljanak a bálványoktól. Az Úr igazi imádatának örömét megízlelve, a nép eltávolította a bálványimádásnak azokat a ereklyéit, amelyek még megmaradtak Áház napjaitól fogva. Nemcsak a templomot tisztították meg, hanem az egész országot, és az emberek otthonai is megváltoztak.

04.22 Akiket a Lélek vezet

Dátum: 
2018.04.22

Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. (Lk 24,31)

04.21 Jézus Krisztus Úr

Dátum: 
2018.04.21

És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. (Lk 24,30)

Amikor Jézus bement az emmausi kis házba, két meglepő esemény történt. Az egyik: az asztalfőre ült, imádkozott és ő adott enni a háziaknak. Ma is furcsa lenne, ha egy vendég így viselkedne. A másik: a háziak ezt tudomásul vették, elfogadták, hogy ő az Úr a háznál. És ezt követően ismerték fel, hogy a feltámadott Krisztus van jelen közöttük.

04.16 Jonatán vitézi tettei

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 13,1-4; 14,1-16.45; 18,1-4; 26,42

Ha a Biblia legkiemelkedőbb alakjairól beszélünk, mindenképpen meg kell említenünk Jonatánt is. Olyan időkben élt, amikor Izráel nagy nehézségekkel küzdött, az ő személyes körülményei pedig nagyon bonyolultak és rátermettséget igénylők voltak. Ő úgy jelenik meg mint sok értékes tulajdonsággal rendelkező férfi.

Tartalom átvétel