Skip to main content

törvény

04.21 Szabadulás a törvény alól

„Mert az élet Szellemének törvénye a Krisztus Jézus által megszabadított téged a bűn és halál törvényétől" (Róm 8,2).

A kínai kereskedőknek nagy tehertételt jelentett a „likin" adó. Ennek törvénye még a Csing dinasztia idejéből származott, és mert egészen napjainkig érvényben tartották, senki nem kerülhette ki. Ez egy olyan adófajta volt, mely az átmenő forgalmat sújtotta. Sorompós helyeken szedték be az országban nagy hatalommal bíró tisztviselők.

12.01 Törvény és evangélium

"Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egész megrontásában bűnös" ( Jak 2,10).

11.24 A keresztény szabadság

Dátum: 
2019.11.24

...többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. (1Pt 4,2)

11.18 Pál, a teológus

OLVASNIVALÓ: 
Róma 1,11; 1Korintus 2,6-7; Efézus 3,3-4

Mostanában ismerjük fel azt a nagy teológiai képességet, amelyet Isten neki adott, hogy segítsen és tanítson másokat.

10.30 Isten törvénye szerint

Dátum: 
2019.10.30

...esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk..., és hogy megtartjuk... az Úrnak minden... rendelkezését. (Neh 10,30)

A babiloni fogság évtizedeiben nem volt Isten népének Bibliája. Két nemzedék úgy nőtt fel, hogy csak az idősektől hallottak Isten tetteiről. Amikor Círus király hazaengedte a népet, otthon elővették a szent tekercseket. Isten igéjét hallgatva rádöbbentek az emberek, milyen messze kerültek Isten rendelkezéseitől, és vágy ébredt a szívükben, hogy újra azokhoz igazítsák, reformálják életüket.

07.22 Örökkévaló zálog

Dátum: 
2019.07.22

És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. (Hós 2. 18 -19)

07.03 Jósiás (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 34,14-33

Ez a bizonyíték sok éven át el volt rejtve a szem elől. Az idők zavaros volta eltávolította arról a helyről, ahol lennie kellett volna. Mihelyt nem látták, már nem is gondoltak rá, és a nép úgy tekintette, mintha nem is létezne. Pedig az volt nemzeti létükben a legfontosabb dolog, az élet fő célja. Ez volt Isten törvényének a másolata.

06.04 Akháb és Nábót szőlője

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 21,1-27

Akháb megkívánta Nábót szőlőjét. Ezzel a kapzsiság bűnébe esett; vö. Lk 12,15. Kérése elég udvarias volt, az ajánlat pedig előnyösnek látszott. Nábót a válaszában nem félt megvallani Istenbe vetett hitét a bálványimádó királynak, és megtagadta, hogy eladja a szőlőjét. Nem azért, mert nehézkes ember volt, hanem mert elutasítása Isten Igéjére támaszkodott, és nem akart alkudozni. Izráel földje kivételesnek számított. Ez az Úr földje volt - Ő volt az igazi tulajdonos. Az Ő útmutatása szerint osztották azt fel törzsek és családok között; vö. 3Móz 25,23-28.

14. A házasságtörő asszony

Igehely (történet):          A házasságtörő asszony Jn 8,1-11 

Aranymondás:              Jn 8,11  Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!

12.26 Repülő tekercs és asszony a mérőedényben

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 5,1-11

A HATODIK LÁTOMÁSBAN a repülő könyv, 1-4. v., a törvényt jelenti, valamint annak átkát, ha megszegik. A Sinai-hegyen adott két kőtábla parancsolatokat tartalmazott mind Istennel, mind emberrel kapcsolatosan. Itt a könyvtekercs két oldala azonos felosztású parancsolatot tartalmaz mindegyik kőtábláról, 3. v. Urunk beszélt a parancsról, hogy szeressük Istent, valamint az ember szeretésének parancsáról, mint olyanokról, amelyektől az egész törvény függ, Mt 22,37-40. A könyvtekercs méretei azonosak a szent sátorban lévő szentélyével, valamint a templom előcsarnokáéval.

13. Jézus a példakép – Hegyi beszéd

Igehely (történet): Jézus a példakép – Hegyi beszéd (Mt 5-7)

Aranymondás/kulcsige: Mt 5. 3 „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 

Óracél: Értsék meg, hogy Isten nem személyválogató, lássák meg Jézus Krisztusban a tökéletes példaképet, akit követhetnek

Fő üzenet, központi igazság: Nem személyválogató az Isten; Jézus mindenkivel jót tett

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

10.25 Törvénykezés - kegyelem

„Nem volt egyéb a ládában, hanem csak Mózes két táblája, melyeket ő a Hóreb hegyén tett abba" (2Krón 5,10).

10.07 Mindennapos frissesség

„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek...Én pedig azt mondom nektek..." (Mt 5,21-22).

08.29 Isten igéje és a szent ember járása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 119,1-24

A 119. ZSOLTÁR A LEGHOSSZABB a könyvben, és egyike a legfontosabbaknak. Az egész Isten Igéjéről szól, és annak hatásáról a hívő ember életére és járására. Kulcsverse a következő lehet: „Mimódon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát?", 9. v.

08.08 Isten háromszoros megnyilatkozása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 19,1-14.

A ZSOLTÁR HÁROM utat ír le, amelyben Isten kijelenti önmagát.

(1) A teremtésben, 1-6. v.; (2) a Szentírásban, 7-11. v.; (3) a kereső léleknek, 12-14. v. Ez az egymást követő kijelentés sorrendje a Róm 1-3-ban is. Először a pogány világnak, írott kijelentés nélkül, azután a tanult és kulturált világnak, majd a zsidók által képviselt vallásos világnak.

08.03 Az ígéretek nem a törvény

OLVASNIVALÓ: 
Galata 3,15-29

A SZENTÍRÁS egy megfelelő igeszakaszának megértéséhez szabályként adható, hogy először azt nézzük meg, mit ír Krisztusról. Amikor Őt látjuk benne, és az Ő helyzetét helyesen értékeljük, a többi részlet rendszerint nagyon gyorsan a helyére kerül.

07.30 Jób és három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,11-13; 9,1-35

VOLT JÓBNAK HÁROM BARÁTJA, Elifáz, Bildád és Czófár, és amikor hallották az őt ért szerencsétlenséget, eljöttek meglátogatni. Hét nap és hét éjszaka úgy ültek mellette, hogy egyetlen szót sem szóltak. De ahelyett, hogy barátokként viselkedtek volna, bírákként viselkedtek. Először tartózkodóak és előzékenyek voltak, végül azonban szigorúak az ítélkezésben. A vitának három menete volt; mindegyikük beszél, Jób pedig válaszol. Az utolsó körben Czófár visszalép, bennehagyva Jóbot nyomorúságában. A viták Jób keserű kifakadása után kezdődnek, amely a 3. fejezetben van feljegyezve.

07.25 A férfi, aki megértett valamit

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 13,1-31

NEHÉMIÁS ELUTAZOTT Jeruzsálemből. Amikor megérkezett, úgy találta, hogy az ügyek rosszul állnak. Visszatérve a városba „megértette" a dolgot, 7. v. Isteni nézőpontból látta a dolgokat, és ezért nem volt csalódott - megértette a helyzetet. Megértette, mit cselekedtek rosszul, és miért. Az az ember, aki Istennel közösségben szemléli az eseményeket, megértő lesz. Az elbukás okai nem változnak. Nehémiást követve magatartásában, segíteni fog bennünket, hogy „megértőek" legyünk.

06.15 A megigazult ember győzelme

OLVASNIVALÓ: 
Róma 8,1-17

PÁL a „törvény" szót nemcsak Isten törvényére használja, hanem elvi értelemben is, vagyis a tevékenység egységes módjára. Új természete gyönyörködött Isten törvényében, ezzel szemben azonban látott egy másik (elvi) törvényt a tagjaiban működni, hogy amikor jót akart tenni, a gonosz volt vele szemben (7,21-23).

Tartalom átvétel