Skip to main content

örökélet

Örök élet - ingyen?

Jézus Örök élet – Ingyen 

Ingyen?! Valaki úgy gondolja, hogy ami ingyenes az értéktelen, és ezért nem is kell. Mások azt mondják, semmi sincs ingyen. Nem tudom, ön hogyan gondolkodik erről, de én úgy vélem, hogy kaphatok valamit ingyen, de ehhez az kell, hogy előtte más fizesse meg az árat. Az ajándékozó fizeti meg az árat (idő, pénz, fáradság), az ajándékozott viszont ingyen elfogadhatja az ajándékot. 

Ön kapott már valami értékeset ajándékba?

04.12 Megsemmisült a halál

„Hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt" (Zsid 2,14).

12.26 Isten Sátora

Dátum: 
2019.12.26

Jelenések 21,1-4

12.09 Isten Teremtésének Kezdete

Dátum: 
2019.12.9

Jelenések 3,14

11.22 Az Örök Élet

Dátum: 
2019.11.22

1János 1,2-4; 5,20

05.08 Béketűrés hitben

"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet" (Jel 3,10).

04.12 Az Ő uralma bennünk

"A halál többé rajta nem uralkodik, ...hogy pedig él, az Istennek él. Azonképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek" (Róm 6,9-11).

11.17 Isten megismerése

Dátum: 
2019.11.17

...az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. (Mt 11,27)

Sok ember szívében ott a vágy, hogy szeretné megismerni Istent. Jézus pedig azt mondta, hogy ez életkérdés mindenki számára: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent" (Jn 17,3). Hogyan lehetséges ez?

09.25 Isten elfogadta az áldozatot

Dátum: 
2019.09.25

„Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égőáldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent" (Bír 13,23).

08.10 Elköltözés

Dátum: 
2019.08.10

Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. (2Tim 4,6)

Valaki ezt mondta: milyen kár, hogy végigrohanjuk az életet, nem is tudjuk, mit jelentett volna élni, és utána készületlenül zuhanunk a sírba. Pál apostol nem így tett. Ő a Krisztusban élt, és így is készült meghalni.

07.11 Soha el nem szakadni Istentől

Dátum: 
2019.07.11

„És aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" (Jn 11,26).

07.06 Szeretetének ajándéka egyszülött Fia

Dátum: 
2019.07.6

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).

Akié a Fiú, azé az élet

1Jn 5. 11 Ez a tanúságtétel pedig így szól: Isten örök életet adott nekünk — és ez az élet Isten Fiában van. 12 Ebből következik, hogy akiben él a Fiú, annak örök élete van. Akiben viszont nem él az Isten Fia, annak nincs örök élete. 13 Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten Fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne: nektek már most örök életetek van! (EFO)

03.07 Mi az örök élet?

Dátum: 
2019.03.7

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Ez a Biblia egyik legismertebb mondata, vagyis a Biblia dióhéjban. Jézus itt mondja Nikodémusnak, hogy Isten azt akarja, amire ő is vágyik: hogy örök életünk legyen.

02.08 El lehet késni

Dátum: 
2019.02.8

Amikor útnak indult (Jézus), odafutott hozzá egy ember... (Mk 10,17)

Mivel volt tele a gazdag ember keze, ami miatt nem tudta elfogadni az örök élet ajándékát Jézustól? Tennivalókkal, feladatokkal, intéznivalóval.

Akkor futott már Jézus után, amikor Jézus elindult onnan, ahol tanított. Késve ért oda, mert előbb még el akart intézni valamit. Nem ez az „előbb" az oka annak, hogy lemaradunk sok jóról, amit Jézus az őt keresőknek kínál?

10.22 Az új ég és az új föld

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 65,17-25; 66,22-24

ENNEK A HATALMAS PRÓFÉCIÁNAK az utolsó néhány fejezetében van Istennek népe fölötti ítélete, annak hűtlensége és bűne miatt, valamint szuverén kegyelme és megszabadítása ott, ahol őszinte bűnbánat és bűnvallás van. A 64. fejezetben van a bűnvallás: „És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha minden mi igazságaink", 5. v „Most pedig Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk", 7. v. Azután a 65,9-ben bevezeti az istenfélő magot, a maradékot: „És nevelek Jákobból magot... és bírják azt választottaim, és szolgáim lakjanak ott"; vö.

Örökélet

Szeretnél örökéletet? Naná. Mindenki szeretne.
Vajon tudjuk-e, mi is az örökélet?
Örökké  (időben) élni. Csak ennyi lenne?
Nézzük mit mond erről a Biblia!

Jn 17. 3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 

Megismerni Istent és Jézus Krisztust. Hm. Istent ÉS Jézust.
Jézus nem Isten? De. Tudjuk. Számtalanszor mondta. (itt olvashatsz erről)

03.29 A hatalom kérdése

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 20,1-47

FEJEZETÜNK néhányszor a hatalom kérdését érinti, és az Úr Jézust úgy látjuk, mint Aki tekintélyt követel tanításának minden területén. Megkérdőjelezték hatalmát (1-8.v.) néhányan, akik úgy tűnik, a Szanhedrintől jövő küldöttséget alkották. Lehet, hogy a Bemerítő Jánossal kapcsolatos kérdés feltevésével nemcsak őszinteségüket vonta kétségbe, hanem vallási vezetői hatáskörüket is. Ha hivatali tisztségüknél és felelősségüknél fogva nem voltak képesek döntést hozni János felől, hogyan vezethették a népet, és hogyan alkothattak ítéletet Őróla, aki nagyobb volt Jánosnál?

02.08 Megnyílások

OLVASNIVALÓ: 
Máté 27,33-66

KRISZTUS HALÁLÁNAK négy azonnali hatása volt. Először is a halála megnyitotta az utat a templomba, a szentek szentjébe (51. v.). A kettészakadt kárpit azt demonstrálta, hogy Jézus áldozata elegendő volt arra, „hogy minket Istenhez vezéreljen" (1Pt 3,18). A zsidó rendszer sok más jellegzetességével az el nem szakadt kárpit azt jelezte, „hogy még nem nyílt meg a szentély útja" (Zsid 9,3-8). Most mindez megváltozott. Krisztus keresztjét megelőzően a kárpiton belülre lépni halált jelentett (3Móz 16,2); a kereszt óta a rajta kívül maradás jelent halált!

09.22 Örökké

„Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba." Mikeás 5,1

Tartalom átvétel