Skip to main content

megtart

03.08 Meglett - elvégeztetett

„És szólott nekem: Meglett! Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég" (Jel 21,6).

01.13 Ő megőrzi

"Mondta azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között; hiszen testvérek vagyunk. Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld?" (1Móz 13,8).

06.30 Tedd meg most!

"Légy jóakarója a te ellenségednek hamar" (Mt 5,26).

06.25 A szenvedés tüzében magunkra találunk

"És mit mondjak? Atyám ments meg engem ettől az órától! De hiszen ezért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet"(Jn 12,27-28).

06.25 Isten, az Én Megtartóm

Dátum: 
2019.06.25

Lukács 1,46-56

02.11 Erőtlen és halódó az Istenbe vetett reménységed?

"Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében" (Ézs 26,3).

01.22 Kire nézek?

"Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok..." (Ézs 45,22).

01.04 Megérteni és megragadni

„Minthogy vele együtt munkálkodunk, intünk is, hogy az Isten kegyelmét hiába ne vegyétek!" (2Kor 6,1).

12.29 Tudjunk békességben megöregedni!

Dátum: 
2019.12.29

"Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg" (Ézs 46,4).

 Végéhez közeledik az év, és íme itt egy ígéret idősödő barátainknak, de egyben mindannyiunknak is, hiszen mindenki felett szaladnak az évek. Még néhány esztendő vagy évtized, és mindannyiunk haja megfehéredik. Ezért örvendezzünk előretekintő hittel ennek az ígéretnek.

11.17 Fenyít, de nem hagy el soha

Dátum: 
2019.11.17

"Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét" (Zsolt 94,14).

 Bizony, egyet sem vet el közülünk. Az emberek között mindig vannak kivetettek, Istennél soha. Az Ő kiválasztása megmásíthatatlan és szeretete örök. Senki sem talál olyan embert, akit Isten elhagyott volna, miután kijelentette magát neki, és az Krisztust Megváltójaként elfogadta.

11.10 Botladozás nélkül járni

Dátum: 
2019.11.10

"Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék..." (Zsolt 121,3).

 Ha az Úr nem engedi meg, hogy megtántorodjunk, akkor sem ember, sem az ördög nem buktathat el bennünket. Hogy örvendeznének pedig, ha szégyenletes bukásba vihetnének minket, kimozdíthatnának a kegyelemből és eltemetnének, hogy még az emlékünk se maradjon meg! Szívbeli gyönyörűséggel tennék mindezt, ha nem volna akadálya, de az Úr nem engedi. Ha pedig Ő mindezt nem engedi, akkor nekünk sem lesz részünk benne.

10.30 Isten törvénye szerint

Dátum: 
2019.10.30

...esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk..., és hogy megtartjuk... az Úrnak minden... rendelkezését. (Neh 10,30)

A babiloni fogság évtizedeiben nem volt Isten népének Bibliája. Két nemzedék úgy nőtt fel, hogy csak az idősektől hallottak Isten tetteiről. Amikor Círus király hazaengedte a népet, otthon elővették a szent tekercseket. Isten igéjét hallgatva rádöbbentek az emberek, milyen messze kerültek Isten rendelkezéseitől, és vágy ébredt a szívükben, hogy újra azokhoz igazítsák, reformálják életüket.

10.15 Megtart azzal, hogy táplál

Dátum: 
2019.10.15

„Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam" (Jn 6,57).

09.19 Ok az örvendezésre

Dátum: 
2019.09.19

„Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked" (Zof 3,17).

 Micsoda nagyszerű Ige ez! Az Uraknak Ura népével van, hatalmának királyi felségében! Jelenléte már önmagában is békességgel és reménységgel tölt el bennünket. Végtelen erő rejlik Istenünkben. A hívők gyülekezetében lakozik, ezért népe ujjongva örvendezhet.

09.01 Megmaradni a szeretetben

Dátum: 
2019.09.1

„Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben" (Jn 15,10).

08.04 Ő megáld és megőriz

Dátum: 
2019.08.4

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged" (4Móz 6,24).

06.13 Isten őrzi az övéit

Dátum: 
2019.06.13

„Én, az Úr vagyok az õrizője, minduntalan öntözgetem. Éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bánthassa" (Ézs 27,3).


Amikor az Úr személyesen jelent ki valamit, nem valamelyik szolgáján keresztül, akkor szava különlegesen jelentõs a hívõ számára. Itt azt jelenti ki, hogy Õ maga gondozza tulajdon szõlõjét. Nem hízza másra, hanem személyesen ügyel rá. Vajon, akit Isten maga gondoz, lehet az nem jól gondozott?

05.30 Ászá (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 15,1-19

Ez a fejezet Ászá uralkodásának következő huszonöt esztendejéről szól. Az etiópok felett aratott győzelmet, amelyet az előző fejezet tárgyalt, a béke hosszú időszaka követte: "nem volt háború Ászá királyságának harmincötödik esztendejéig." 19. v. Isten nagyon megáldotta Júdát ez alatt az időszak alatt, és ennek oka világos. Ászá jó példa erre a parancsra: "Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói," Jak 1,22. Ő egyike volt az olyan bölcs embereknek, amilyeneket az Úr Jézus írt le, Mt 7,24. Ászá meghallotta az Úr szavát, 1-7.

05.15 Mi lesz az igéből?

Dátum: 
2019.05.15

Akiknél pedig a jó földbe esett (az igemag), azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal. (Lk 8,15)

A magvető példázatában Jézus azt mondta el, hogy többféleképpen lehet fogadni az ő igéjét, és ettől függ, hogyan alakul egy ember sorsa.

Tartalom átvétel