Skip to main content

dicsőség

12.31 Nem leszünk idegenek a mennyben

Dátum: 
2018.12.31

"Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz" (Zsolt 73,24).

 Napról napra, évről évre hittel megbíztam Isten bölcsességében és szeretetében, és tudom, hogy nem hiába. Soha nem tagadott meg tőlem semmi jó dolgot, amit megígért, és biztos vagyok benne, hogy egyetlen szava sem volt hiába elhangzott szó.

12.07 Akinek két ruhája van...

Dátum: 
2018.12.7

János így válaszolt nekik: „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs..." (Lk 3,11)

Amikor Isten igéje erővel hangzik, az mindig tettekre indítja a hallgatókat. Amikor Keresztelő János a Jordán partján prédikált, többen ezt kérdezték: most akkor mit tegyünk?

Egyebek közt ezt is válaszolta: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs! Az Isten igéjének való engedelmesség konkrét tettekben mutatkozik meg.

10.31 Csak Jézus egyedül

Dátum: 
2018.10.31

Amikor feltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. (Mt 17,8)

Egyszer Jézus megengedte három tanítványának, hogy meglássák páratlan isteni dicsőségét, és átéljék, hogyan beszélt vele Mózes és Illés, a törvény és a próféták képviselője, kereszthalálának jelentőségéről. Hallhatták, ahogyan a mindenható Isten újra kijelentette: „Ez az én szeretett Fiam..., rá hallgassatok!" Amikor ámulatukból magukhoz tértek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül.

10.14 A férfi a hegy lábánál

OLVASNIVALÓ: 
Máté 17,14-18; Márk 9,17-29; Lukács 9,37-42

A megdicsőülés hegye volt az a hely, ahol a három kiváltságos tanítvány szemtanúja volt az Ő fenségének, de most gyorsan eszükbe kellett jutniuk, hogy odalenn az emberi nyomorúság völgye van. Itt, a hegy lábánál volt egy zaklatott apa, aki a Megváltó elé térdelt, és kiöntötte szívét egy szenvedélyes könyörgésben, démontól megszállt fiáért.

08.05 Ézsaiás: A látomás és hatása

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 6,1-7

Ézsaiásnak csodálatos látomása volt az Úrról, a trónról, a templomról, a szeráfokról és a dicsőségről. Számára Isten szentsége éles ellentétben állt a körülötte lévő nép hamisságával és önigaz voltával. Meg kellett állnia Isten jelenlétében, és teljes mértékben elfogta a méltatlanság érzése - lesújtva kiáltott fel: "a királyt, a seregeknek Urát látták szemeim!"

06.29 Magától terem a föld...

Dátum: 
2018.06.29

Magától terem a föld... érett magot a kalászban. (Mk 4,26-29)

A hagyomány szerint ezen a napon szokták elkezdeni az aratást. A következő hetekben kerül tető alá egész évi kenyerünk. Meg szoktuk-e köszönni Istennek a kenyeret? A miatyánk szavaival néha kérjük, de tudjuk-e, mennyire az ő kegyelmétől függ az, hogy legyen termés, és abból jusson kenyér mindenkinek? S tudjuk-e, hogy az emberi önzés miatt mégsem így történik?

03.25 Sámson sírfelirata

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 16,1-31

Különösen szomorú Sámson halála a gázai városi csarnok romjai alatt. Sírfelirata egyrészt megindító, másrészt kijózanító: "úgy hogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében." Isteni szuverenitásában Isten felhasználta Sámson halálát, hogy csapást mérjen a filiszteus hatalomra Isten szabadításának jeleként, amely a micpai csatában később, még ugyanabban az évben bekövetkezett, 1Sám 7. Sámson vétkezett és elbukott, de Isten felhasználta személyes helyreállítását, hogy célját elérje, és a Szent Szellem őt is a hit hősei közé helyezi a Zsid 11-ben.

03.23 Mindig ugyanaz

Dátum: 
2018.03.23

Nem jött még el az én órám. (Jn 2,4)

Meghívták Jézust és tanítványait is egy menyegzőre Kánába. A többnapos együttlét során elfogyott a bor. Nagy szégyen lett volna a háziaknak, ha ezt kénytelenek bevallani. Anyja szólt Jézusnak: nincs boruk. Ő nem azonnal, de segített: a nagy mosdóedényekben levő vizet borrá változtatta. - Mi a tanulságos Jézus magatartásában, és mi Máriáéban?

03.19 Méltóvá leszel a dicsőségre

Dátum: 
2018.03.19

"Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten" (Zsolt 84,12)

01.21 Isten imádása

Dátum: 
2018.01.21

...mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. (Mt 6,13)

A kétszer három kérés ebbe a keretbe van foglalva. Az indítás a gyermek őszinte bizalma: mi Atyánk. A befejezés az érett felnőtt bizonyossága, aki tudja, kihez imádkozott: tied az ország, a hatalom és a dicsőség. A kisgyerek és a tapasztalt felnőtt együtt van jelen a hívő emberben.

12.12 A dicsőséges bárány

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 5,1-7

A 4. FEJEZET látomása folytatódik, és kinyújtva látható az Örökkévaló jobb keze. Egy könyv van benne, egy tekercs, amely mindkét oldalán tele van írva, de nem lehet elolvasni, mielőtt a hét pecsétet fel nem törik, amelyekkel le van zárva. Mi ez a könyv és mi a tartalma? Lehetséges, hogy Isten minden végső szándékának teljes feljegyzése. Amikor felhívás hangzik, hogy ki méltó odajönni, hogy átvegye a könyvet János keservesen sír, mert senkit sem találtak méltónak. Azt gondolja, hogy most már a könyv tartalma sohasem lesz ismeretes. Sírásának az egyik vén szavai vetnek véget.

11.17 Izrael és Jákob Istene

„Én gyengeség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg közöttetek... Szellemnek és erőnek megmutatásában" (1Kor 2,3-4).

11.16 A dicsőség visszatérése

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 43,1-12

A PRÓFÉTÁK ÜZENETE az, hogy az ítélet isteni szükségszerűség, és így Izráel jövőbeli helyreállítása is meg van ígérve az isteni kegyelemben. Ezékiel próféta könyvén véges-végig ezeknek a helyreállító áldásoknak a fényeit lehet látni, de a 40-48. fejezetben részletesen le vannak írva. A romlásnak azokban a távoli napjaiban meg volt engedve Ezékielnek, hogy bizonyságot tegyen a helyreállításról, de a feltételeknek még be kellett teljesedniük, hogy értékelni lehessen a kijelentést: „láss szemeiddel és füleiddel hallj, és figyelmetes légy mindarra, amit mutatok néked", 40,4.

11.12 Isten minden dologban megdicsőült

OLVASNIVALÓ: 
1Péter 4,10-19

MINDEN HÍVŐ ember kapott legalább egy ajándékot (karizmát). Az ajándékok „különfélék", mivel sok és változatos ajándék van (10. v.; Róm 12,3; 1Kor 12.,11; Ef 4,7).

Az 1Kor 12-ben, a Róm 12-ben, az Ef 4-ben megadott listákban, és itt a 10-11. versben húsz vagy még több ajándék van, es ezek a listák nem jelentik azt, hogy mindenre kiterjednek.

11.11 A dicsőség az Olajfák-hegyére távozott

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 11,1-25

VÉGÜL EZÉKIELT A TEMPLOM udvarának keleti kapujához vitte a Szellem, hogy lássa a lázadás, ítélet és megígért helyreállítás kibontakozó végeredményét, mielőtt Isten dicsősége elhagyja Jeruzsálemet. A próféta huszonöt embert látott, mint a 8,16-ban, és kettőt felismert közülük, akiket előzőleg ismert még fogsága előtt. Ezek az emberek önelégültek voltak, elutasítva az eljövendő ítéletnek minden gondolatát; - sok emberre jellemző ez ma is. A következő metaforát használták: „ez a város a fazék, mi pedig a hús", 11,3, olyan biztonságot fejezve ki ezzel, mint a hús biztonsága a forró edényben.

11.10 A dicsőség a küszöb felett

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 10,1-22

ISTEN DICSŐSÉGE FOLYTATTA késedelmes eltávozását a templomból, ahol a salamoni felszentelés óta jelen volt. Ez az eltávozás a pogányok idejét jelenti, amikor Isten trónja már nincsen többé Jeruzsálemben. A dicsőség a szentek szentjében volt a kárpiton belül; „ott volt", 8,4; eltávozott a „ház küszöbéhez", 9,3; most „a ház küszöbére" ment, 10,4; azután az Úr háza keleti kapujának bejáratához, 10,19, végül pedig eltávozott a városból az Olajfák hegyére, 11,23. Így teljesedett be, amit Isten Jeremiáson keresztül mondott: „úgy cselekszem ezzel a házzal...

11.08 A dicsőség a Jeruzsálemi templomban

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 8,1-18

EGY ÉVVEL KÉSŐBB Ezékiel szellemben átkerült Jeruzsálembe, 3. v., úgy, hogy látta az ott történő gonoszságokat, azokat a gonoszságokat, amelyek ítéletet érdemelnek. Isten trónja ott volt még, de akkor már távozni készült a dicsőség. Ez a Jel 1-3-ra emlékeztet bennünket, ahol János először a megdicsőült Urat látta az ítélkezés tekintélyével, minthogy szemei olyanok voltak, mint a tűzláng. Akkor a 2-3. fejezetben a hét gyülekezet állapotát látta az Úr szempontjából, Laodiceával befejezve, amelyet kiköpött, csak egy hű maradékot tartva meg, hogy vele vacsorázzon és részesedjen trónjában.

11.07 Isten dicsősége a Kébár folyó mellett

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 1,1-28

ÉZSAIÁS ÚGY KÉSZÜLT fel a prófétai szolgálatra, hogy Krisztus dicsőségét látta a templomban, Ézs 6,1-4; Jn 12,41. Jeremiás úgy készült fel, hogy Isten megérintette ajkát, Jer 1,9. Dániel Isten iskolájában készült fel, Dán 1,17. Ezékiel viszont úgy készült fel prófétai szolgálatára, hogy „isteni látásokat" látott, Ez 1,1; a 2-3 fejezetben kapta a megbízatását. A szimbolikus részletek gazdagsága miatt Isten dicsőségének ez a látomása felülmúlja a Szentírásban lévő többi látomást.

11.07 Bevezetés Ezékiel próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel

EZÉKIEL PAP VOLT Jeruzsálemben, és amikor Babilonba hurcolták, Dániel már kilenc éve ott volt fogságban. Jeruzsálemben elkülönült a vallásos gonoszságtól, amely az életet uralta a városban, és a pogányok között hűséges volt a bálványimádás és elhajlás közepette. Úgy találta, hogy az Úr „Templomul" lett ott, 11,16. Minthogy közösségben volt Istennel, képes volt „isteni látásokat" látni, 1,1; Istennek engedelmeskedve képes volt csendben maradni, vagy beszélni, példázatos cselekedeteket végezni saját nemzete embereinek, akik vele együtt voltak fogságban.

11.02 A hit távlatai és dicsérete

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 32,1-15; 33,1-11

MA KÉT ÉRDEKES gondolattal foglalkozunk. Először az ígéret földjére vonatkozó boldog jövendő vízióját látjuk, a várt helyreállítás jelét. Ezután az Úr dicsőítésének hangját halljuk jóságáért és irgalmáért. Így kiemelkedünk a homályból, a balsors közvetlen történetéből a dicsőségbe, Isten népe végső beteljesülésére és áldására.

A 32,1-5 megadja nekünk az egyhangú sötétség képét. Jeruzsálem Babilon seregeitől volt körülvéve. Jeremiást börtönbe zárták. Sedékiás, Jeremiástól megszabadulva ostoba életvitelét hajszolja, amely fogságban végződik.

Tartalom átvétel