Skip to main content

adakozás

07.04 Adjatok, és nektek is adatik!

„A jókedvű adakozót szereti az Isten" (2Kor 9,7).

11.28 Csak azt tegyük, amit Isten megáldhat

Dátum: 
2019.11.28

"Áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra..." (5Móz 28,8).

04.21 Isten megfizet

Dátum: 
2019.04.21

"Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert Ő megtéríti íjótéteményét" (Péld 19,17).

Könyörületből kell adnunk a szegényeknek. Nem azért, hogy mások lássák, és dicsérjenek érte, még kevésbé azért, hogy saját céljainknak megnyerjük őket. Együttérzésből kell segítenünk rajtuk.

10.06 Hozd el neki!

„Ez pedig az ő szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát" (Mk 12,44).

09.30 Gazdagodás

„Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik" (Péld 11,24).

09.12 A jókedvű adakozót szereti az Isten

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 21,1-31

„JOBB ADNI, mint kapni", Csel 20,35, ez az egyetlen az Úr feljegyzett mondásai között, amelyet az Újszövetség idéz, de nem található meg az evangéliumokban. Az adakozásra vonatkozik. Nem kétséges, hogy maga Salamon nagylelkű volt, és önként adakozott az Úr templomára és annak szolgálataira: vö. 1Kir 5-8. Annak volt a fia, aki a valaha is éltek közt a legbőkezűbb hozzájáruló volt az Isten házához.

07.26 Keresztyén adakozás

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 9,1-15

AZ ADAKOZÁS nem pusztán és egyszerűen áldozat; ez „vetés", amelyet „aratás" fog követni. Azt aratod, amit vetettél (6. v.). Az ember sohasem veszít, ha nagylelkű. Az aratás eredménye arányos lesz az elvetett maggal. Aki szűken vet, szűken is arat. Ha valaki bőven vet, bőven is arat. Az adakozás nemcsak kiadás; az befektetés.

07.25 A bőkezűség gazdagsága

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 8,1-24

PÁL ANYAGI segítséget gyűjtött a jeruzsálemi gyülekezet számára. A korintusiak nehézkesek voltak a részvételben. Pál most felszólítja őket. Elképzelése a keresztyén adakozásról magasröptű. Az „kegyelem" volt, a Szent Szellem szolgálata, amely szorosan összefüggött a keresztyén megtapasztalással, és eredményesen megmutatkozott a gyakorlati megvalósításban. Korintusban minden bőségesen megvolt, ebben azonban hiányosság mutatkozott. Pál két példával hívja fel a figyelmüket.

06.27 A jókedvű adakozót szereti az Úr

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 29,1-30

DÁVID KIRÁLY SOKSZÍNŰ története egy diadalmas feljegyzéssel fejeződött be! Sürgette Izráelt, hogy kövesse az ő példáját a templom előkészítésében, és azután Isten dicsőítésére vezette őket, aki mindennek adományozója.

06.08 Először tanították; végül elszegényítették

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 11,21-12,21

JÓÁS KEZDETBEN jó király volt, 11,21-12,3. Ez alatt az időszak alatt megismerte Jójáda istenfélő befolyását, aki akkor főpap volt, 2. v. Jójáda megadta Istennek a szentélyben, ami jár és szájában is az igazság törvénye volt, Mal 2,6-7. De azok az előnyök, amelyeket elért az Ő istenfélő tanítása által, csak Jójada életében tartottak. Amikor Jóás támasza eltávozott, nyilvánvalóvá vált, hogy inkább a támasztól függött, mint az Úrtól.

05.27 Legyen áldott az Úr

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 8,54-66

SALAMON A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉT áldással és Istennek adott hálával kezdte, 8,12-21, imádsággal és könyörgéssel folytatta, ahogyan visszatekintett a múltra, 23-30. v. és előre a jövőre, 31-53. v., és egy nagy áldással fejezte be, 54-60, valamint figyelmeztetéssel, és az áldozat és örvendezés idejével, 62-66. v.

,,Áldott legyen az Úr", 56. v. A fejezet bőségesen hivatkozik Őrá hat különböző cím alatt, gyakran használva „az (én, te) nevem, neved" kifejezéseket is. Isten ilyen kijelentése dicsőítésre indít. Az ő teljességében örvendeztek az Úrban.

03.30 A kevés is lehet sok

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 21,1-38

ÉRDEKES MEGFIGYELNI, hogy a Szent Szellem hogyan hozott össze egy látszólag jelentéktelen eseményt és egy beszélgetést azokról a hatalmas eseményekről, amelyek Izráel történelmében voltak. Kevesen vették volna észre, amit az Úr megfigyelt (2. v.). Az 1. vers azt mondja, hogy „látta, hogy a gazdagok”; a 2. vers pedig azt, hogy „látott pedig egy szegény özvegyasszonyt is". Megjegyzés nélkül megfigyelhette volna, Ő azonban felhívta a figyelmet az asszonyra, és rámutatott, hogy jelentéktelennek látszó áldozata messze felülmúlta a gazdagok ajándékait.

01.08 Imádkozás

OLVASNIVALÓ: 
Máté 6,1-18

AZ ÚR az alamizsnáról (1-4. v.), az imádkozásról (5-15. v.) és a böjtről (16-18. v.). beszélt. Az első cselekvés az embertárs felé irányul a második Isten felé, és a harmadik önmagunk felé. Krisztus elítélte azt, aki az alamizsna adását kürtöléssel kísértette, azt, aki tereken helyezkedett el imádkozni, hogy tettének maximális nyilvánosságot biztosítson, valamint azt, aki eltorzította arcát annak közhírré tételére, hogy ő most böjtöl. Az első azt akarta, hogy „az emberektől dicséretet nyerjen" (2. v.), a második arra vágyott, „hogy lássák az emberek" (5.

10.29 Bezárod a szíved?

"Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete?" 1János 3,17

Orvosi körökben elképzelhetetlen, hogy valaki feltalálná a rák gyógyszerét, és ne közölné ezt a világ valamennyi rákos betegével. Ha ezt a tudást megtartaná magának, az embertelenség lenne!

08.08 Semmit se várj érte

„Tegyetek jót, és adjatok kölcsönt semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok" Lukács 6,35

05.29 Hitből való élet

„Nem a nélkülözés mondatja ezt velem..." Filippi 4,11

Figyelemre méltó, hogy Pál sohasem beszélt anyagi helyzetéről. A hitből való életet élte. Hitte, hogy őt Isten hívta el szolgálatába, és teljesen meg volt győződve arról is, hogy Isten fizet meg majd a vállalt szolgálatért.

04.07 Adományom illata

„Átvettem mindent és bővölködöm: el vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik Istennek." Filippi 4,18

03.06 Szívesség

„A Szellem gyümölcse: ...szívesség..." Galata 5,22

A szívesség szelíd, jóságos, adakozó belső magatartás, amely kifelé nagyobb vagy kisebb mértékű előzékenységben, jó cselekedetekben és segítőkészségben mutatkozik meg. A szíves ember nem goromba; könyörületes és nem közömbös; segítőkész, telve részvéttel. Tapintatos, együttérző és elnéző.

Meggyőzted a világot

Izráel fiai közül mindazok a férfiak és asszonyok, akiket a szívük arra indított, hogy adakozzanak a különféle eszközökre, amelyeknek elkészítését elrendelte az Úr Mózes által, elhozták önkéntes ajándékukat az Úrnak. (2Móz 35,29)

Adjuk meg mindenkinek, ami jár

Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. (Zsolt 57,2b)
Hit által hagyta el Mózes Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. (Zsid 11,27)

Tiéd a dicsõség, a tisztesség és a hála, Urunk!

Tartalom átvétel