Skip to main content

01.26 Jahve-Cebaót

Dátum: 
2019.01.26

1Sámuel 1,1-11

JAHVE-CEBAÓT

Ezt a címet "Seregek URának" fordították a magyar Bibliában, és jóval több, mint kétszáz alkalommal fordul elõ a Szentírásban. Az elsõ hivatkozás a mai igeszakaszban van.
A "menny serege" kifejezést általánosan használták a csillagokra és a bolygókra, amelyek oly gyakran voltak tárgyai a bálványimádásnak. A mi Istenünk a Seregek URa, és a Biblia kevés szóval ennyit mond a csillagok teremtésérõl: "megalkotta a csillagokat is", 1Móz 1,16.
A "mennyei seregek" Lk 2,13, kifejezés angyalok sokaságának leírására szolgál. Istenünk a Seregek URa, Õ irányítja ezeket a mennyei lényeket. Jákóbot életének egyik válságos pillanatában az Isten seregével való találkozás Mahanaimnál felbátorította, 1Móz 32,1-2, mert a Seregek URa a Jákób Istene, Zsolt 46,8. Õ velünk van: Õ a várunk. Nagyon jó tudni, hogy angyala körülöttünk táborozik, Zsolt 34,8, és hogy adja angyalait, akik õrködnek felettünk, Zsolt 91,11.
Az "Izráel serege" kifejezést használták alkalmanként, hogy leírják Isten népének hadseregeit. A mi Istenünk a Seregek URa, Õ adott népének erõt a háborúban, és még most is gyõzelmet ad a szellemi harcban. "Az ÚR vitéz harcos, az ÚR: ez a neve", 2Móz 15,3.
A Jahve-cebaót arra utal, hogy ez az Isten hatalmas, mindenek fölött való és fenséges. Nem csoda, hogy a cím elsõ említése Elkána imádatához és áldozatához kapcsolódik! Nem meglepõ, hogy az elcsüggedt Annának bizalma volt ahhoz, hogy könyörgését ilyen valakihez intézze, 1Sám 1,11! A Seregek URának füle mindig figyelmes az elnyomottak kiáltására, Jak 5,4. Az Õ fensége életre hívja-e bennünk az imádás és önfeláldozás szellemét, amint látható volt Elkánában? Ereje felbátorította-e a tõle függés szellemét, ahogy Annánál láttuk?
Az a tény, hogy Õ a Seregek URa, szüntesse meg az elszigeteltség bármilyen érzését, ami esetleg népében megvan. Bátorítónak tûnik, hogy Illés majd úgy írja le Õt, mint aki a "a seregek Istene", és még azt is mondja: "Egyedül én maradtam meg", 1Kir 19,10. Örvendezzünk, hogy egy megszámlálhatatlan sereg része vagyunk. Végül pedig kísérni fogjuk Õt, amikor eljön "sok ezer (számtalan) szentjével", Júd 14 (Rev. Károli). Õ a Seregek URa.

1 Sám. 1.3 Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a Seregek Urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az Úr papja.
Zsolt 34. 8 Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megszabadítja őket.
Zsolt 91. 11 Mert azt parancsolta felőled angyalainak, hogy őrizzenek téged minden utadon.