Skip to main content

01.27 Élõ Isten

Dátum: 
2019.01.27

1Sámuel 17,17-37

ÉLÕ ISTEN

A Biblia elsõ hivatkozása az élõ Istenre az 5Móz 5,26-ban van, ahol az van írva Róla, hogy szólt. Ellentétbe van állítva a pogányok élettelen isteneivel, amelyeknek "van szájuk, de nem beszélnek", Zsolt 115,5. Ezek hiábavalók. Õ "az élõ Isten, aki a mennyet, Földet és a tengert alkotta", Csel 14,15. Az élõ Isten tehát a teremtés Istene. Õ az üdvösség Istene is, mert az élõ Isten Üdvözítõ is, 1Tim 4,10. Ilyennek találjuk Õt, amikor hozzá fordulunk, "hogy szolgáljunk az élõ és igaz Istennek", 1Tesz 1,9, és ez a megtérési tapasztalat "az élõ Isten gyermekeivé", Róm 9,26, tesz bennünket. Micsoda áldás az élõ Istennel közösségben lenni! Õ "bõségesen ad nekünk mindent megélhetésünkre", 1Tim 6,17. Ezzel ellentétben a hitetlen ember lapul, amikor szembekerül ezzel a fenséges lénnyel, mert "rettenetes dolog az élõ Isten kezébe esni, Zsid 10,31.
Góliátot fizikai és katonai rettenthetetlensége felbátorította, hogy gyalázza Izráel seregeit, 1Sám 17,10. Nem értette meg, hogy valójában az "élõ Isten seregeit" gyalázta, 26. v. Ilyen kirívó dac nem maradhatott büntetlenül. Az élõ Isten már megszabadította fiatal szolgáját az oroszlán és medve támadásától, 26-37. v. A filiszteus is részesedik majd sorsukban. Átkozta Dávidot "Istenével együtt", 43. v., de pogány bizodalma az élettelen bálványokban hiábavaló volt: Dávid Istene volt az élõ Isten, aki a homlokára irányította a kavicsot, és a fenyegetések és hencegések elhaltak ajkán. Szanhérib volt a másik, aki merészelte "gyalázni az élõ Istent", 2Kir 19,4.16. Szóvivõje így gúnyolódott: "Megmentették-e más népek istenei azokat?" 12. v. Természetesen nem, csakhogy most az élõ Istennel mérte össze az erejét. A fejezet végére õ is meghal. Az élõ Isten erõs, hogy megvédje dicsõségét, és gyors, hogy pajzsa legyen népének azok ellen, akiknek az a szándékuk, hogy ártsanak nekik. Az élõ Isten megszabadította Dánielt, Dán 6,20.26, és egy eljövendõ napon 144 000 veszélynek kitett izraelitát fog megvédeni, elpecsételve õket az "élõ Isten pecsétjével", Jel 7,2.
Bátorodjunk fel tehát, mert bizodalmunk az élõ Istenben van, és hasonlóan Kórah fiaihoz "kívánkozzunk" és "kiáltsunk" ehhez az élõ Istenhez, Zsolt 42,3, Zsolt 84,3.

1Sám. 17.36 Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is: így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét.