Skip to main content

10.03 Feje Minden Fejedelemségnek És Hatalmasságnak

Kolossé 2,8-15

FEJE MINDEN FEJEDELEMSÉGNEK ÉS HATALMASSÁGNAK

   Semmi kétség afelől, hogy az Úr Jézus Isten. A Szentírásnak azokat az igeverseit, mint amelyeket ma tanulmányozunk, Isten íratta meg, hogy lerombolja azoknak az embereknek minden elbizakodott elméletét, akik nem akarják elismerni az Ő abszolút Istenségét. Úgy tűnik, ők mindig megelégednének valami kevesebbel annál, minthogy Ő teljesen Isten. De bármi, ami kevesebb, megfoszt bennünket mindentől, amink van az Úrban. Akkor minden kifogásolhatóvá és hiábavalóvá válik. Énekeljük újra, mégpedig teljes bizalommal ennek igazságait: Testben rejtve Istent lásd;/A testté lett Istent áldd, /Mint Ember élt emberrel, / Jézusunk, Immánuel! (Charles Wesley)
   Ez az, amiért Pál a 10. versben félelem és ellentmondás nélkül kijelentheti: "És ti Őbenne vagytok beteljesedve", (Rev. Károli). Az a szó, hogy "beteljesedve", azt jelenti, hogy mi Őbenne vagyunk, és ennek eredményeképpen teljesek vagy beteljesedettek vagyunk. Beteljesedésünket Őbenne találjuk, és az Ő teljessége tesz bennünket beteljesedetté. Nincsen semmi Jézus Krisztuson kívül, ami valaha megelégíthet bennünket, vagy amiben beteljesedhetnénk.
   Pál, miután megállapította, hogy egyedül hol nyerhetjük el teljességünket, most kijelenti, hogy Ő a "feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak". Vagyis Krisztus az, akiben vagyunk, és Akitől kapjuk minden szellemi igényünk kielégítését. Nincs szükségünk a szellemi megelégedés más vélt forrásainak a keresésére. A kolosséiakat arra ösztönözték, hogy imádjanak és tiszteljenek angyali lényeket, mint a szellemi élet elengedhetetlen forrásait; lásd 2,18-23. Mindezeknek Krisztus a Feje, így minden, amire valaha szükségünk lesz, Őbenne van. Ha Krisztus a forrás, miért alacsonyodnánk le kisebbekhez azért, amit azok nem tudnak megadni?
   Erre az érvre nincs válasz! De a Sátán mindig megpróbálja, hogy eltereljen bennünket más alternatívák keresésére. Megtörténhet, hogy valamilyen dolog, amely közreműködik istentiszteletünkben, az Ő helyettesítésére szolgál majd imádatunkban. Ne feledd, Ő a legfelsőbb, a mindenekfelett való, és bármilyen földi ciszternából iszol is, az előbb-utóbb kiszárad. Vigyázz, Krisztusban szeretett testvérem, és csak Őtőle vedd "teljességedet" ma és minden napon. Őrizkedj, hogy az emberek csapdába ne ejtsenek csaló fantáziáikkal!

Kol. 2.8-15 Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való: Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, És ti Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében; Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.