Skip to main content

Van Pártfogónk

Józsué arccal a földre borult elõtte, és ezt mondta neki: Mit akar mondani szolgájának az én Uram? (Józs 5,14)

Krisztus mondja: "Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is." (Jn 12,26)

 

Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj! Áraszd ki a mennyekbõl fényességed sugarát! Jöjj, és töltsd be híveid legtitkosabb szíveit, boldogító égi tûz! Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet semmi tiszta, semmi szûz. Mosd, amit a szenny belep! Öntözd, ami eleped! Seb fájását csillapítsd!

Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. (Róm 5,5)
Ezt a napot az Úristen arra rendelte, hogy vigadozzunk és örvendezzünk. Ó, Uram, kérünk, segíts meg, add, Uram, hogy szerencsével járjunk! Az Úr az Isten, aki megvilágosít minket,
magasztallak téged én Istenem! Adjatok hálát az Úrnak, mert jóságos, és szeretete örökkévaló. (Zsolt 118)

Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk.

Krisztus mondja: A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, õ tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. (Jn 14,26)

Ha az ember nem számol Isten jelenlétével, akkor szánalmassá válik minden vallásos cselekedet. Ha megelégszik önmaga erejével, hatalmával, kudarcra van ítélve. Hányszor kell önkritikusan megvallanunk: Uram, nem számoltam jelenléteddel, "egy istenségként" kezeltelek. Bocsáss meg. Az embernek, akitõl ennyi telik, aki ennél többre nem képes, Pártfogóra van szüksége Isten elõtt, és Pártfogóra van szüksége önmaga elõtt. A Lélek vigasztal, amikor tehetetlen önmagunkkal, önmagukban tehetetlen közösségeinkkel kell szembenéznünk. Nem egy távoli, és elérhetetlen képet mutat arról, milyennek kellene lennie; a Lélek belülrõl formálja az embert, és formálja újra és újra az Egyházat is. Mert a Lélek erõssé, és élõvé tesz. Nemcsak tanít. A Lélek képessé tesz a megértésre.

Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról! Szabadítsd meg minden gonosztól, tedd tökéletessé a szeretetben. Gyûjtsd egybe a neked szentelteket a négy világtájról a te országodba, amelyet nekik készítettél. (A 12 apostol tanítása)

Úgy szerette Isten a világot, hogy Fiát adta nékünk,
hogy aki hittel fordul hozzá, az vele örökké éljen.
Aki hiszi, hogy Jézus újjászülte, az nem vész el soha.
Mivel Isten és Jézus szereti, a fájdalom nem vehet erõt rajta.
Ujjongj, dalolj, örvendj hívõ szívem, Jézusod van itt!
El véled, jajgatás és panasz!
Halld szavam, Jézus közel!
Úgy, mint Péter, én sem bízom el magam (ApCsel 10,26 és 47)
Csak az örömöm forrása és vigaszom forrása, hogy Jézus nem felejt el soha.
Õ nem azért jött csupán, hogy a világot ítélje.
Ó nem! Közbenjáróként Isten és ember között
bûnt és adósságot jött törölni õ.
Aki hisz õbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, az már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. (Jn 3,18) (Bach: 68. kantáta, 1., 3-5. tétel)Élõ Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává. Kereszteld meg tûzzel egész egyházadat, hogy megszûnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg a világ elõtt, mint igazságod oszlopa és alapja. Add, mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként a testvéri szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jóakaratot, a hûséget. Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik itt és mindenütt. Teremts Lelked erejével egyetértést. Szentlélek, élet Ura és forrása. Bölcsesség és értelem Lelke. Tanács és erõ Lelke. Tudás és kegyelem Lelke. Az Úr félelmének Lelke. Ámen.