Skip to main content

feltámadás

07.27 Búzaszem

Dátum: 
2019.07.27

János 12,17-29

07.26 Feltámadás és Élet

Dátum: 
2019.07.26

János 11,14-44

04.11 Belső hasonlóság Istenhez

"Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk" (Róm 6,5).

04.08 Az Ő feltámadásának rendeltetése

"Avagy nem ezeket kellett-e szenvednie a Krisztusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?" (Lk 24,26)

10.16 Éles kérdések

Dátum: 
2019.10.16

Aki győz..., fiam lesz. De a gyáváknak... osztályrésze... a második halál. (Jel 21,7-8)

10.11 Jairus

OLVASNIVALÓ: 
Máté 9,18-19.23-26; Márk 5,22-24.35-43; Lukács 8,41-42.49-56

Ebben a figyelemre méltó eseményben egy tizenkét éves lány feltámadt a halálból. Ez nem végleges feltámadás volt a szó igazi értelmében, hanem ideiglenes feltámadás. Ez a lány később meghalt - az igazi feltámadás azt jelenti, hogy feltámadni a halálból, és sohasem halni meg újra, ahogyan ez magával az Úrral történt.

06.15 Elizeus: "halott támadt új életre"

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 4,18-37

A súnémi asszony megtanulja, hogy Isten életadó Isten, mert ő, aki meddő volt, fiút szült; vö. Róm 4,19-21. De a fiú meghalt, így meg fogja tanulni, hogy Isten a feltámadás Istene is; vö. Zsid 11,17-19. Az asszony gyermeke túlélte a csecsemőkor veszélyeit, csak gyermekkorában lett boldog. Ez felfoghatatlan volt az anya számára. Az Úr adta őt neki azért a kedvességéért, amit az Ő szolgája iránt mutatott.

25. Jézus feltámadása

Igehely (történet):  Jézus feltámadása Mk 16; 1 Kor 15. 

Aranymondás:       1Kor 15,20 Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.

Óracél:                 Értsék meg, hogy van feltámadás, és annak jelentőségét.

Központi üzenet:   Ha Krisztussal élsz, akkor a feltámadáskor is Vele leszel.

09.07 A halottakkal kapcsolatban

OLVASNIVALÓ: 
1Tesszalonika 4,13-18

ÚGY LÁTSZIK, hogy Pál amikor Tesszalonikában volt, Krisztus második eljövetelének fontos témájáról beszélt, és a hívők izgatottan várták ezt az eseményt. Néhányan azonban meghaltak, és ezzel felmerült a kérdés, hogy vajon ezek a meghalt hívők ki fognak-e maradni Krisztus dicsőséges visszatérésének ajándékaiból.

08.23 Törekvés az életre

OLVASNIVALÓ: 
Filippi 3,1-11

„UGYANAZOKAT ÍRNI" azt mutatja, hogy Pál nemcsak az ember saját dolgait illetően folytatja a gondolkodásnak ugyanazt a témáját. Voltak ellenségek, akik a saját dolgaikat keresték, és így megosztották a szenteket, ezért volt szükség a figyelmeztetések megismétlésére. A júdaista tanítók a külső szertartást erőltették, de a hívők az igazi körülmetélkedést, mert a szentély megtapasztalása és a Krisztusban, nem pedig a (hús)testben való bizakodás jellemzi őket (1-3. v.; 1Kor 2,2; Gal 6,14; Kol 2,11-12).

08.07 Krisztus feltámadása és megdicsőülése

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 16,1-11

A ZSOLTÁRT IDÉZI Péter is, Csel 2,31-32, és Pál is, Csel 13,35. Mindkét apostol úgy értelmezi, hogy Krisztus feltámadására és megdicsőülésére vonatkozik. Ez egyike annak a hat zsoltárnak, amelynek „miktám" a címe. A szó azt jelenti, hogy „arany". Ez valójában az Urunkkal kapcsolatos tanítás drága aranybányája.

A zsoltár két részre oszlik:

(1)  A hit ösvénye. A függő viszonyban lévő ember, 1-7. v.

(2)  Az élet ösvénye. Feltámadás és megdicsőülés, 8-11. v.

05.03 A feltámadás

OLVASNIVALÓ: 
János 20,1-31

JÁNOS NÉGY esetet választ ki, hogy bemutassa azokat a különböző módokat, ahogyan a feltámadásban való hit megvalósult. Az első példa maga János, aki elsőnek érkezett a sírbolthoz (4. v.), de másodiknak lépett be. Péter ment be először, és megszemlélte a halotti ruhaneműk gondos elrendezését. Ez bizonyítéka volt annak, hogy a testet nem lopták el. János belépve felfogta annak jelentőségét, amit látott, és hitt (8. v.); ezt Péterről nem lehetett elmondani. János számára a vászonnemük a feltámadás jelei voltak.

04.03 Feltámadt!

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 24,1-35

A SZERETET legyőzi a nehézségeket. „Kora reggel" volt, amikor azok a kedves nők a sírhoz vették útjukat, hogy elvégezzék azokat a szolgálatokat, amelyeket szeretetük eltervezett. Még sötét volt (Jn 20,1). Ott volt azonban a „kő" problémája, amit le kellett győzniük, de azért eljöttek. Úgy találták, hogy ez a probléma megoldódott, beléptek a sírba, és látták, hogy a vászonlepedők még ott vannak, de a test nincsen. Isten két követe volt ott, hogy beszéljen velük és gyengéden megfeddje őket, hogy miért keresik „a holtak között az élőt".

03.29 A hatalom kérdése

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 20,1-47

FEJEZETÜNK néhányszor a hatalom kérdését érinti, és az Úr Jézust úgy látjuk, mint Aki tekintélyt követel tanításának minden területén. Megkérdőjelezték hatalmát (1-8.v.) néhányan, akik úgy tűnik, a Szanhedrintől jövő küldöttséget alkották. Lehet, hogy a Bemerítő Jánossal kapcsolatos kérdés feltevésével nemcsak őszinteségüket vonta kétségbe, hanem vallási vezetői hatáskörüket is. Ha hivatali tisztségüknél és felelősségüknél fogva nem voltak képesek döntést hozni János felől, hogyan vezethették a népet, és hogyan alkothattak ítéletet Őróla, aki nagyobb volt Jánosnál?

03.14 Beszéd és cselekedet

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 8,1-56

A NAGY Munkás a magvetőhöz hasonlatos, ahol a mag az Isten Igéje (11. v.). Ahogyan ment „városonként és falunként, prédikálva és hirdetve az Isten országát", társai azok voltak, akiknek a szívében a mag gyümölcsöt hozott (1-3. v.). Ezután következett két példázat, amelyekben a természetről szólt, hogy a szellemi dolgokat illusztrálja. Éreztette a szellemi igazságot, hogy azok, akik „tiszta és jó szívvel" hallgatják az Igét, tartsák meg, és annak fényét sugározzák mások felé. Ilyenek azok, akik a legszorosabb szellemi közösségbe jutottak Ővele (21, v.).

20. Lázár feltámasztása

Igehely (történet):       Lázár feltámasztása Jn 11.

Aranymondás:  Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Jn 11,25-26

Óracél:   Értsék meg, hogy a Jézus Krisztusban való hit által van lehetőség a feltámadásra, a halál legyőzésére.

Központi üzenet:        Jézus Úr a halál felett.

Bibliai történet:

06.23 Ne őket sirassuk, hanem magunkat

„Akik elaludtak, a Jézus által..." 1Tesszalonika 4,14

Hogyan fogadjuk azt, ha valamelyik szerettünk meghal az Úrban? Egyesek ilyenkor érzelmileg összeomlanak. Mások viszont, noha ők is gyászolnak, hősiesen el tudják hordozni a fájdalmukat. Mindez attól függ, milyen mélyen gyökereztünk meg Istenben, és milyen mértékben ragaszkodunk hitünk nagy igazságaihoz.

04.22 Üdvösség elnyerése

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz." Róma 10,9

Ez az újszövetségi igehely két igazságra összpontosít, amelyeket a bukott ember oly nehezen fogad el: - az emberré lételre és a feltámadásra. De ha nem fogadjuk el ezt a két tanítást mindazzal együtt, amit jelentenek, akkor nincs üdvösségünk.

04.11 Az ellopás-elmélet

„Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak: »Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk.«" Máté 28,12-13

Alighogy feltámadt az Úr Jézus, ellenségei is akcióba léptek annak érdekében, hogy ezt a csodát félremagyarázzák.

Tartalom átvétel