Skip to main content

Messiás

02.09 Felkent

Dátum: 
2018.02.9

Zsoltárok 2,1-6

A Messiás

09.11 A bölcsek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 2,1-2.7-12

Nem tudjuk megmondani, hány bölcs férfi volt ott. Azt sem tudjuk pontosan, honnan jöttek - talán Perzsiából; lehet, hogy Babilonból. Minden bizonnyal pogányok voltak, és ez nagyon szép - Újszövetségünkben első kérdésük ez volt: "Hol van Ő?", és ezt kérdezik majd a Messiást kereső pogányok is. A bölcsek kérdésére a válasz bizonyos értelemben az Újszövetség többi része, amely a kereső lelkeket mindig az Üdvözítőhöz irányítja.

Zuhanó tányérok - összetört életek

Video: 
Video

Egy rövidke kis videó (magyar felirattal). Élet, halál - Megmentő (megszabadító) szeretete

11.26 Dániel harmadik látomása - a hetven hét

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 9,1-27

DÁNIEL KÖZBENJÁRÁSA SÜRGŐS HELYREÁLLÍTÁSÉRT, 1-20.v. Dániel fogságban élte végig azt az egész 70 éves időszakot, amelyet Jeremiás megjövendölt, Jer 25,12. Ez a korszak a végéhez közeledett, amikor Dárius volt a király, így Dániel felismerte a helyreállítás idejét. Bízott Isten ígéreteiben, tudta, hogy Isten közbe fog lépni olymódon, hogy vissza lehet térni és felépíteni a templomot. Ennek ismeretében tehette a próféta, hogy arcát Istenhez emeli imádkozva, könyörögve, böjtölve és bűnvallással, nemcsak saját bűnei miatt, hanem az egész zsidó nép bűnéért.

10.12 A szolga egy katona

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 49,1-26

AZ ÉZSAIÁS 40-66 HÁROM szakaszra oszlik, amelyek mindegyike kilenc fejezetből áll. Az első két szakasz, a 40-48. fej. és a 49-57. fej, hasonló szavakkal végződik: „Nincs békesség, így szól az Úr (Istenem), az istenteleneknek!".

10.10 A szolga elhivatása és megbízatása

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 42,1-12

ENNEK A FEJEZETNEK az első szakasza, az 1-12. v., az első a négy „Szolga ének" közül Ézsaiás próféta könyvének ebben a részében. A többiek a következők: 49,1-13; 50,1-11; 52,13-53,12. Az első a bemutatást végzi, a földi utat, valamint a Messiás programját. Ez négy részből áll, összefoglalással a végén.

10.08 Jahve szolgájának megjelenése

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 40,1-11

ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK ezt a második szakaszát „Jahve szolgájának" személye uralja. A kifejezést Izráel nemzetére alkalmazták, 1,8, majd utána a Messiásra, 42,1. Ettől kezdve a leírás nagy része Isten Szolgájának szenvedésével és dicsőségével foglalkozik. A bevezetés nagyszabású. Az embereknek azt mondják, hogy hallgassanak, 41,1. Hadd beszéljen Isten!

Három hang van a 40,1-11-ben:

(1)  Jahve hangja, 1-2. v. A vigasztalás üzenete.

(2)  Keresztelő János hangja, 3-8. v., Jn 1,23.

(3)  Jeruzsálem hangja, amely a Messiást hirdeti, 9. v.

08.17 A vétekáldozat zsoltára

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 69,1-37

A ZSOLTÁR CÍME a következő: „Az éneklőmestemek a sósannimra". A sósannim szó liliomokat jelent. A négy zsoltárt, amely ezt a címet viseli, hagyományosan a páska időszakával kapcsolták össze. A Szentírásban a liliom négy helyen található meg, amelyek annak a négy zsoltárnak felelnek meg, ahol a címet megtaláljuk.

A völgy lilioma - a kereszt, Zsolt 69.

A mező lilioma - Salamon teljes dicsőségében, Zsolt 45.

A tövisek közt lévő liliom - megpróbáltatás és nyomorúság, Zsolt 80.

A kertben lévő liliom - bizonyságtétel és győzelem, Zsolt 60.

08.05 A felkent király

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 2,1-12

A MÁSODIK ZSOLTÁR a Messiás hivatali dicsőségét hangsúlyozza. Gondolatainkat a jövőre irányítja, amikor a trónon fog ülni, és minden ellensége a lába alatt lesz.

05.19 A nyájas zsoltáríró hattyúdala

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 23,1-7

DÁVIDNAK SOK BESZÉDE lett feljegyezve számunkra, de egyik sem jelentősebb, mint ezek: „Dávidnak utolsó beszédei". 1 v. Korábban Dávid alig tudta megragadni a neki felajánlott kegyet, hogy a király veje legyen, 1Sám 18,23. Itt is alázatosan kezd hozzá, hogy dicsőítse Isten kegyelmét, amely őt valóban felmagasztalta, 1. v.; 7,8; Zsolt 78,70-től. Tekintsd meg azokat a magaslatokat, ahova Isten kegyelme téged emelt.

03.05 Jön az Üdvözítő

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 2,1-39

PÁLNAK azok a szavai jutnak eszünkbe, hogy „szegénnyé lett" (2Kor 8,9), amikor ezt a beszámolót olvassuk Jézus születéséről. Augustus császár parancsára József és Mária elhagyta Názáretet, és Betlehembe utazott, „hogy beírattassanak". Miközben ott voltak, Mária „szülte az ő elsőszülött fiát; és bepólyálta őt, és helyezte őt a jászolba" (7. v.). Ez volt a kezdete annak a bámulatos történetnek, hogy Isten kegyelme hogyan hozott üdvösséget az embereknek, amely „az ember Krisztus Jézus" által jött el (1Tim 2,5; Tit 2,11; Jn 1,17).

23. Messiási próféciák beteljesedése

Igehely (történet):        Lk 19,29-44; Zak 9,9 Messiási próféciák beteljesedése

Ésa 55,8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.

Óracél:                         Értsék meg, hogy Isten nem az emberek várakozása, akarata szerint cselekszik.

01.22 Jézus Krisztus szenvedései

OLVASNIVALÓ: 
Máté 16,13-28

JÉZUS SZEMÉLYE nyilvánvalóan mély benyomást gyakorolt napjainak embereire. Kétségtelenül megláttak olyan tulajdonságokat az Úrban, amelyek arra a következtetésre vezették őket, amit mondtak (14. v.). Az Úr osztozott Bemerítő Jánossal a bűn és a képmutatás meg nem alkuvó elítélésében; ugyanazt a megingathatatlan és félelem nélküli bátorságot mutatta, amelyet az emberek Illésnek tulajdonítottak, és a szánakozásnak hasonló érzéseivel rendelkezett, mint amilyen a síró prófétáé volt. Péter azonban tudta, hogy a múlt és annak jeles alakjai már nincsenek.

12. Péter vallástétele

Igehely (történet):   Péter vallástétele Mt 16,13-20; Gal 4,1-7

Aranymondás:         Róm 10,10 Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

Óracél:                   Értsék meg, kicsoda Jézus és azt, hogy ma is lehet vele találkozni és Őt megismerni.

04.09 A Bárány

„Mint a bárány, ha vágóhídra viszik." Ézsaiás 53,7b

Láttam egyszer egy bárányt kimúlni. Megrendítő, ugyanakkor borzalmas látvány volt.

Amikor a levágás helyére vitték, különösképpen szeretetre méltónak tűnt, a gyerekek szívesen megcirógatták és dédelgették volna. Minden állatfajta kicsinyei kedvesek - kiscicák, kölyökkutyák, kiscsibék, borjak és csikók -, de a kisbárány különösen vonzó.

Messiási Konferencia 2014 - Dr. Arnold Fruchtenbaum

Dátum: 
2015.10.23
Hely: 
Több helyszín, 2014. október 23 - november 3
Arnold Fruchtenbaum

Dr. Arnold Fruchtenbaum Magyarországra látogat, 2 hét alatt 5 helyszínen 15 előadást fog tartani az Ariel Hungary szervezésében. A belépés ingyenes. Szeretettel várnak mindenkit, akiket érdekel a Szentírás, a Biblia tanítása. Az idei témák: Jézus tanítása az Olajfák hegyén: az Utolsó idők, a Nagy nyomorúság, a Második eljövetel, A Római levél és a zsidók (ez 8 részes előadás-sorozat lesz), a Szenvedő Messiás (Ézsaiás 53), Galata levél, a Messiás négyféle fiúsága: Isten Fia, Ábrahám Fia, Dávid Fia, Ádám Fia.

Belépés ingyenes!

 

Mit tanított Jézus 40 napig a feltámadása után

MESSIÁSI KRISZTOLÓGIA

dr.Arnold Fruchtenbaum

előadásainak jegyzete, 2012.

  • Próféciákról szól (Jézus 1. eljöveteléről).
  • Írás – ez mindig ÓSZ-t jelent, ebből bizonyították Jézus messiási voltát.

Lk.24. 25 Ő pedig azt mondta nekik: Ó, balgák és rest szívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a próféták szóltak!

23. Jézus bevonul Jeruzsálembe

Igehely (történet): Mk 11,1-11: Jézus bevonul Jeruzsálembe
Aranymondás/kulcsige: Mt.21.9 „Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban.”

Óracél: Értsék meg, hogy Jézus a világmindenség ura, és így kell hozzá viszonyulnunk.
Fő üzenet, központi igazság: Jézust hódolat illeti meg.

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

14. A mennyei Atya ajándéka az emberiség számára

Igehely (történet): Ézs 9,1-5:A Messiás uralkodása; Luk 4,16-21: Jézus szolgálatának kezdete

Aranymondás/kulcsige:  Ézs 9,5: "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!"

Fő üzenet, központi igazság: Jézus Krisztus hatalmas úr és király, főpap, a megígért fejedelem

Tartalom átvétel