Skip to main content

cselekedet

12.25 A pásztorok útja

Dátum: 
2018.12.25

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20)

12.11 Bízzál és tégy jót, és ha a jót teszed, bízzál!

Dátum: 
2018.12.11

"Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz" (Zsolt 37,3).

12.07 Akinek két ruhája van...

Dátum: 
2018.12.7

János így válaszolt nekik: „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs..." (Lk 3,11)

Amikor Isten igéje erővel hangzik, az mindig tettekre indítja a hallgatókat. Amikor Keresztelő János a Jordán partján prédikált, többen ezt kérdezték: most akkor mit tegyünk?

Egyebek közt ezt is válaszolta: Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs! Az Isten igéjének való engedelmesség konkrét tettekben mutatkozik meg.

09.09 Visszament

Dátum: 
2018.09.9

És útra kelve el is ment az apjához. (Lk 15,20)

Meddig tart a lejtő? Addig, amíg valaki rádöbben arra, hogy ha továbbcsúszik lefelé, elpusztul. A tékozló fiú a disznói között korgó gyomorral ezt ismerte fel: ha itt maradok, éhen halok.

„Ekkor magába szállt" - ezt így is lehet fordítani: magához tért. Egy szédült állapotból végre ráébredt a valóságra. Eszébe jut az otthon, az apja, s arra gondol: mi lenne, ha hazamenne. Már keresi is a szavakat, amelyeket az apjának mondana.

08.13 Mielőtt és mialatt kiáltasz

Dátum: 
2018.08.13

„Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom" (Ézs 65,24).

07.11 Úgy, mint Pató Pál?

Dátum: 
2018.07.11

"...a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. (Lk 16,8)

Jézusnak ezt a példázatát sokan félreértik. Arról van itt szó, hogy egy sáfár (vagyonkezelő) sikkasztott, és emiatt elbocsátják. Megijed, mert „kapálni nem tud, koldulni szégyell", mit tegyen, hogy biztosítva legyen a jövője? Gyorsan hívatja az ügyfeleket, és mindegyiknek elenged a tartozásából, hogy később majd jóindulattal legyenek hozzá.

07.06 Zorobábel - a helytartó

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1; 2,4; Zakariás 4,1-10

Amikor Izráel Círusz parancsára megkezdte a fogságból való visszatérést, Zorobábel (Zerubbábel), Sealtiel fia lett Júda helytartója. Isten házát újra fel kellett építeni. Zorobábelhez és Jósua főpaphoz Isten szava Aggeuson (Haggeus) keresztül szólt. A nép között fásultság uralkodott. Többet törődtek a saját házukkal, mint Isten háza építésének előrehaladásával, Agg 1,2-4. Az Úr Aggeuson keresztül cselekvésre szólította fel a népet. Gondoljunk ma arra, hogy önző anyagiasság akadályozhatja az Úr munkáját az Ő Gyülekezetében.

05.28 Félutas hívők

Dátum: 
2018.05.28

Orpá megcsókolta az anyósát,... visszatért népéhez és isteneihez. (Ruth 1,14-15)

Naomi azt tanácsolta özvegyen maradt menyeinek, hogy maradjanak otthon, ő pedig visszamegy elhagyott hazájába egyedül. Ők azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy együtt menjenek. Útközben ismét emlékeztette őket arra, hogy számukra előnyösebb lenne népük körében maradni. Ekkor egyikük, Orpá, visszafordult, Ruth azonban azt kérte, hogy többé ne unszolja erre, mert ő már eldöntötte, hogy anyósa népét és Istenét választja.

05.09 Az ige ereje

Dátum: 
2018.05.9

Ninive lakosai azonban hittek Istennek... (Jón 3,5)

Isten újra küldi Jónást Ninivébe, s ő ekkor már engedelmeskedik. De sok bajt elkerülhetnénk, ha az első szóra engednénk az Úrnak!

Ninive mohósága és kegyetlensége hírhedt volt akkor. Isten minden gonoszságot megítél, de az ítélet előtt igéjével figyelmeztet. Minden ige intés is: térjetek meg, mert ha nem, jön az ítélet!

04.26 Sugárzó igék

Dátum: 
2018.04.26

...szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja menteni lelketeket. (Jak 1,21)

Mi szükséges ahhoz, hogy jó hatásfokkal tudjuk olvasni és hallgatni Isten igéjét, vagyis hogy eredményes, gyümölcsöző legyen az életünk?

1. Szükséges hozzá egészséges passzivitás, „...szelíden fogadjátok a belétek oltott igét..." A templom Isten műhelye, ahol ő formál minket. A templom nem színház, hanem műtő, ahol teljes bizalommal kiszolgáltalom magamat Istennek - gyógyulásom érdekében.

04.25 Szemlélőkből hírnökökké

Dátum: 
2018.04.25

És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül... (Mt 28,7)

Húsvét hajnalán néhány asszony kiment Jézus sírjához, hogy „megnézzék a sírt". A tiszteletük, a kegyeletük, a szeretet indította őket erre. S hamarosan ők lettek a feltámadás örömhírének első hírnökei. Milyen állomásokon át vezetett az útjuk?

04.21 Dávid és az őt szerető szívek

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 18,1-4.16.20; 19,1-5; 20,4

Az 1Sám 1,18-ban három alkalommal történik említés arról, hogy szerették Dávidot, "az Isten szíve szerinti férfit".

"Jonatán úgy szerette, mint a saját lelkét", 1. v.

"De az egész Izráel és Júda szerette Dávidot", 16. v. A két megosztott térség egyesült Dávid iránti szeretetében. Az Úr Jézus iránti szeretet az, ami egyesíteni fog bennünket, és megakadályozza a széthúzásokat.

"Mikál, a Saul leánya azonban megszerette Dávidot," 20. v. Sajnos, szeretete nem volt őszinte, és később megvetette.

21. Az irgalmas szamaritánus

Igehely (történet):   Az irgalmas szamaritánus Lk 10,25-37; Mt 7,12. 

Aranymondás:         Mt 7,12  Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.

Óracél:                  Értsék meg, mit jelent az aranymondásban megfogalmazott igazság, és azt, hogy hogyan valósíthatják meg azt a hétköznapokban.

02.05 Az új ember

Dátum: 
2018.02.5

Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki." (Lk 19,8)

Zákeus befogadta Jézust a házába, a szívébe, Jézus pedig feltétel nélkül bement egy ilyen bűnöshöz is. Ő nem azt mondja: szeretlek, ha megváltozol, hanem ezt: szeretlek, s majd meg fogsz változni.

12.08 Isten másként gondolja

„Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem" (Lk 7,23).

Keresztelő Jánosnak nem tetszett a dolog. Ő olyan megújulásra törekedett, amilyennek Illés volt tanúja egykor; ehelyett lám, börtönben sínylődik, és a halál fenyegeti. Ha már neki magának nem szabad semmit végeznie, gondolhatta, akkor az Úr Jézus majd bizonyára intézkedik, hogy megbosszulja a második Illés kudarcát.

11.11 Szellemi ismeret

„A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!" (Zsolt 119,32).

11.10 Az ima hatalma

„Mindnyájan együtt buzgólkodtak az imádkozásban" (Csel 1,14).

11.09 A bölcsesség kezdete

„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; a Szentnek ismerete az eszesség" (Péld 9,10).

10.30 Hit és cselekedetek

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 2,14-26

PÁL a hittel foglalkozva főleg azt a hitet tartotta szem előtt, amely megtérésre vezet, míg Jakab itt az embernek a feltételezett megtérése utáni hitét szemléli. Szembeállítja a hit két fajtáját, azt a hitet, amelyet nem kísérnek cselekedetek (2,14-20), és azt a hitet, amely Istenért végzett tevékenységgel van összekötve (2,21-24). Két kérdést tesz fel az ilyen hittel kapcsolatban: (I.) Mi haszna van hitének, ha nem járnak vele jó cselekedetek? (II.) Megmentheti-e az ilyen hit az örök büntetéstől? A válasz mindkét kérdésre nemleges.

10.27 Cselekedjem a te akaratodat

„Hogy teljesítsem a Te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem" (Zsolt 40,9).

Tartalom átvétel