Skip to main content

gonoszság

04.20 Te vizsgálj meg engem!

„Vizsgálj meg engem ó Isten...és lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja?" (Zsolt 139,23-24).

Önismeret nem származhat egyszerű befelé fordulásból. A befelé tekintés vagy önelemzés sohasem vezet bennünket igazi ismeretre. Csak akkor látunk, ha Istentől kapunk világosságot. Úgy gondolom, ez egyszerű. Ha meg akarjuk állapítani, hogy tiszta-e az arcunk, mit csinálunk? Gondosan végigtapogatjuk a kezünkkel? Természetesen nem. Keresünk egy tükröt, és a világosságra megyünk.

12.09 A természetinek megtámadása

"Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt" (Gal 5,24).

10.07 Kiengesztelés

"Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2Kor 5,21).

07.05 Ne hagyd ki Istent a számításodból

"Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál benne, majd Ő teljesíti" (Zsolt 37,5).

05.22 Ez megmagyaráz mindent

"Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk" (Jn 17,21).

09.21 A bűn természetrajza

Dátum: 
2019.09.21

Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. (Jak 1,14-15)

Ha Géhazi tegnap vizsgált történetét figyelmesen elolvassuk (2Kir 5), világosan láthatjuk a bűn természetrajzát. Jó ezt megjegyezni, hogy már az elején felismerjük a kísértést, és ne essünk áldozatul neki.

08.07 Ézsaiás összeütközése Áházzal

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 7,1-14

Jótám halála után Áház kezdett uralkodni Júdában. Ez a húszéves fiatalember mindenképpen azon volt, hogy gonoszt cselekedjen; "nem azt cselekedte, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna", 2Kir 16,2. Bálványimádó tettei azzal jártak, hogy megtelt a város faragott képekkel, és felújította Molok imádatát Hinnom völgyében. Aház Júda történelmének egyik legkritikusabb időszakában ült a királyság trónján. Reczin, Szíria királya és Pékah, Samária királya elhatározta, hogy elmozdítja Áházt, és Júda trónjára egy bábkirályt ültet, aki akaratuk szerint irányítható majd.

08.02 Czófár

OLVASNIVALÓ: 
Jób 11,1-20

Czófár volt a harmadik barát. Ő nyersen dogmatikus és irgalmatlan. Amellett, hogy Jóbot képmutatónak nevezi, Jób 20,5, hazugsággal is megvádolja, 11,3. Ha Elifáz a moralista, akinek érvei a tapasztalatra támaszkodnak, és Bildád a törvényeskedő, aki véleményét a hagyományra alapozza, akkor Czófár a dogmatikus, aki előfeltételre alapozza megállapításait. Elifáz azt a következtetést vonja le, hogy Jób a bűnei miatt szenved; Bildád úgy tekinti, hogy képmutató, míg Czófár azzal vádolja meg, hogy gonosz ember.

07.24 Hámán (2)

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 7,1-10

Hámánt nagyon kedvelte és megtisztelte a király, 3,1, ő azonban istentelen, sátáni eszköz, és a zsidók ellensége volt, 3,6; 8,1. Gonosz ember volt, 3,7-15, aki büszke a pozíciójára és gazdagságára, 5,9-11. Végül legyőzték, 7,10. Sokban emlékeztet bennünket arra a valakire, akit Pál apostol úgy nevez, hogy "a bűn embere, a veszedelemnek fia", 2Tesz 2,3. Hámán nagy hatalommal és befolyással rendelkezett, amelyeket gonosz célokra használt, Eszt 3. Hasonlóan, "a fenevadnak" nagy hatalma és tekintélye lesz a föld lakosai felett, Jel 13,2.8.

07.01 Manassé

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 33

Sírja meglepő módon egy kertben volt. Nem tudjuk, hogy volt-e felirat a sírkövén, de a legodaillőbb szavakat akkor nem is lehetett volna ráírni. Manassé ugyanis (hús)testtel és vérrel írta azt, amit Pál később tollal és tintával vetett papírra. Ezek a következő szavak voltak: "Ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik", Róm 5,20.

01.04 Kain, a földművelő

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,1-8

Kain kezdettől fogva kötődött a megátkozott földhöz, mint "a föld művelője". Ez tette őt valószínűleg fizikailag erősebbé testvérénél, Ábelnél, aki pásztor volt. Azonban nem Kain foglalkozása vezetett tragikus következményekhez maga és családja számára, hanem alapvető jelleme.

01.02 Ádám, a vétkező

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 3

Isten minden pozitív utasításán kívül, amelyeket Ádámnak meg kellett tennie, csak egyetlen negatív irányelvet kapott, és ez volt az engedelmesség próbája - "a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.", 1Móz 2,17.

10.20 A Sátán levettetik

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 12,1-17

MINDEN FELJEGYZÉSBEN szükségessé válik visszamenni az időben, hogy kitöltsük a részleteket. Úgy tűnik, hogy ez történt azokban a látomásokban, amelyeket most kapott János Az ember megváltásának legkorábbi ígéretét az Édenben adta Isten. Az asszony magva és a kígyó közötti ellenségeskedés a kígyó fejének eltaposásában érte el csúcspontját. Mai olvasmányunk az ellenségeskedés történelmének látképét adja: a gonosz megpróbálja elpusztítani azt a Magot, Aki a szövetséges népen keresztül jött el, „akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten” (Róm 9,5).

12.06 Megalkuvás

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 2,12-17

PERGÁMUM a pogány világ nagy vallási központja volt. A sok pogány istenség között, akiket imádtak, a legelőkelőbb a gyógyítás istene volt, Aesculapius. Neki az „üdvözítő” címet adták. Tőle, valamint szimbólumától, a kígyótól az ott élő keresztyének különösen iszonyodtak, és környezetük rendkívüli nehézséget jelentett számukra.

11.13 Tírusz, mint a Sátán kiábrázolása

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 28,1-19

BÁR EZÉKIEL FOGSÁGBAN volt, nem szolgált részletekkel a nagy világbirodalmak megítélésével kapcsolatban, mint amilyen Babilon is volt. A 12-24. fejezetben inkább Jeruzsálem és Izráel megítélésére vonatkozóan adott meg sok részletet, míg a 25-32 fejezetben az ígéret földjével szomszédos nemzetekkel foglalkozik. A 26-28. fejezet elsősorban Tíruszról szól, míg a 28,1-19 méginkább a Sátán felemelkedésére és bukására jellemző. Ugyanis a Sátán a fő oka minden csalásnak, bálványimádásnak és gonoszságnak a nemzetek között, és ha ezeket ítélik meg, akkor egyúttal a Sátánt is.

11.08 A dicsőség a Jeruzsálemi templomban

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 8,1-18

EGY ÉVVEL KÉSŐBB Ezékiel szellemben átkerült Jeruzsálembe, 3. v., úgy, hogy látta az ott történő gonoszságokat, azokat a gonoszságokat, amelyek ítéletet érdemelnek. Isten trónja ott volt még, de akkor már távozni készült a dicsőség. Ez a Jel 1-3-ra emlékeztet bennünket, ahol János először a megdicsőült Urat látta az ítélkezés tekintélyével, minthogy szemei olyanok voltak, mint a tűzláng. Akkor a 2-3. fejezetben a hét gyülekezet állapotát látta az Úr szempontjából, Laodiceával befejezve, amelyet kiköpött, csak egy hű maradékot tartva meg, hogy vele vacsorázzon és részesedjen trónjában.

09.28 Az utolsó napok jellegzetességei

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 3,1-9

A 2-4. VERSBEN 18 gonoszság van felsorolva; ez a lista nagyon kevésben különbözik a Róma 1-ben lévő katalógustól. De amíg az utóbbi a pogányok fokozatos elkorcsosulását mutatja, az előbbi az álkeresztyénségét írja le, amely megtartja a vallásos formaságot; „megvan a kegyességnek látszata" náluk. A lista azzal kezdődik, hogy „magukat szeretők", és úgy végződik, hogy „nem istenszeretők". Önmagukat istenítik, Istent pedig megfosztják trónjától.

09.24 Az Úr világosságában való járás

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 2,1-4,6

ÉZSAIÁS, FOLYTATVA a jövőbeli áldásoknak az 1,25-27-ben megkezdett kifejtését, a nép figyelmét e jelenlegi állapotokról arra a dicsőséges időre irányítja, amikor sor kerül Sion helyreállítására, mint a világméretű áldás és béke központjáéra, 2,24. Háborús fenyegetés nem lesz, mert a nemzetek már nem lesznek erőszakosak. Olyan korban élünk, amikor az embereket romboló hagyományos, nukleáris és biológiai fegyverek használatára oktatják és tanítják. Azon a napon azonban már nem így lesz, mert a nép „hadakozást többé nem tanul", 4. v.

01. Aháb uralkodása Izraelben

Igehely (történet):

Aháb uralkodása Izraelben 1Kir 16,29-33 

Aranymondás:

1Kor 15,33 A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!

Óracél:

Értsék meg, hogy milyen nagy hatással vannak az emberre a kapcsolatai.

Tartalom átvétel