Skip to main content

hűség

04.18 Sámson felemelkedik

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 13,1-25

FELTŰNŐ, hogy a Bírák könyvében Izráel utolsó ellenségei a filiszteusok, akiket rendszeresen „a körülmetéletlen filiszteus" névvel illetnek, a szövetség, vagy szentség jele nélküli vallást képviselik. Az ő kivándorlási útvonalukat (ugyancsak Egyiptomból) követve, abban nincsen hasonló a vér és erő által történt megváltáshoz (Vörös-tenger), a Jordánt sem keresztezik. Hasonlítsuk össze az Újszövetségben utolsóként említett laodiceai gyülekezettel is. Sok volt ott a forma, de kevés a valóság!

03.25 Hamis sáfárság

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 16,1-31

  A HAMIS sáfár példázata értelmezési problémákat okoz, főleg azért, mert nem értjük teljesen azokat a tranzakciókat, amelyeket a sáfár azért végzett, hogy a jövőjét biztosítsa. Sáfári munkája nem volt kielégítő, és elbocsátás várt rá borús kilátásokkal. A történetben említett változtatások célja az volt, hogy kedvező bánásmódot érjen el a maga számára később azoknál, akiknek ily módon kedvezett. Lehet, hogy a változtatások önmagukban nem voltak tisztességtelenek, hanem csupán helyreigazítást jelentettek, levonást olyan összegekből, amelyek előzőleg kétségesek voltak.

03.21 Ő eljövendő

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 12,35-59

A BIZALOM élete (tegnapi olvasmány) egyúttal a vigyázás és a hűség élete is. Az Úr gyakran tett utalást az eljövetelére, és sürgette, hogy tanítványai éljenek ennek a fontos eseménynek a fényében. Ha Ő eljön, akkor nem lehet lazulás az erőfeszítésben - a derekak legyenek felövezve, és a lámpások égjenek (35. v.). A felövezett derekak a munkára való készségről beszélnek, és a bizonyságtétel égő lámpásait fenn kell tartani a sötétben. Ez van eljövetelének háttere előtt, amelyre vonatkozólag meg kell mondanunk, hogy nem adott dátumot.

03.05 Isten hűsége

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 26,1-13.27-46

ISTEN SZERET áldásokat adni. De hűsége megköveteli, hogy ahol az alkalom szükségessé teszi, fenyítenie kell. Izráelhez a következőképpen szól: „Ha az én rendelkezéseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok...", 3. v. Az ilyen engedelmességet követően hat isteni ígéret érvényes: „Esőt adok néktek", 4. v.; „békességet adok", 6. v.; „kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről", 6. v.; „hozzátok fordulok", 9. v.; „az én hajlékomat közétek helyezem", 11, v.; „közöttetek járok", 12. v.

02.05 A Vörös-tengernél

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 14,1-31
A 13. FEJEZETBEN Isten „kerülő úton vezette... a népet", 18. v. Meg kellett tanulniuk, hogy ez a kerülő út volt a „helyes út", Zsolt 107,7. Isten az Ő szuverén módján különösen veszélyes helyre vezeti őket. Ott a tenger, a fáraó és körös-körül a hegyek - be voltak kerítve, és Isten hozta őket ide. Igen, Ő tudta, hogy mit fog mondani a fáraó, 3. v. és mit fog tenni, 8-9. v. Izráel esetében, és a miénkben is a „vak hitetlenség bizonyosan tévelyeg, és hiába fürkészi az Ő cselekedeteit". Nem eléggé emelték fel szemüket, 10.v.

01.15 Túl nehéz az Úr számára?

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 17,1-8; 18,9-15

SÁRA HITETLEN nevetése, 18,12, alkalmat ad a Szentírás egyik nagy szónoki kérdésének a feltevésére: „Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?", 14. v. Az, hogy az Úrnak semmi sem túl nehéz, ki van jelentve nemcsak az ÓSZ történeti részében, hanem a költői és prófétai részében is, Jób 42,2; Jer 32,27. Ugyanezt a dicsőséges igazságot állapítja meg az ÚSZ is, Mt 19,23-25; Mk 14,36; Lk 1,37. Az Úr számára csak az lehetetlen, ami ellentétben áll természetével.

16. A tálentumokról, minákról szóló példázat

Igehely (történet):   A tálentumokról/minákról szóló példázat Mt 25,14-30, Lk 19,11-27

Aranymondás:         Mt 25,23 Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!

Óracél:                 Ismerjék fel a gyerekek, hogy vannak Istentől kapott ajándékaik.  Az ő feladatuk, hogy használják azokat.

12.30 Micsoda a te szolgád?

"Egyszer megkérdezte Dávid: Maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért?" 2Sámuel 9,1

12.29 Tieid vagyunk

„Tied vagyunk, Dávid, veled tartunk, Isai fia! Békesség, békesség neked! Békesség segítőidnek, mert megsegít téged Istened!" 1Krónika 12,19

A Dávid felé elhangzó hűségnyilatkozatot tulajdonképpen minden hívőnek át kellene vennie, az Úr Jézus iránti odaadásának kifejezésére. A királyok Királya nem éri be félszívű vagy megosztott hűséggel. Egész szívünket akarja.

11.23 Mindig van következmény

„De a hűtlenek útja saját romlásukat okozza." Példabeszédek 13,15b

Ha még szükség volna annak bizonyítására, hogy a hűtlenek útja nehéz és saját romlásukat okozza, akkor csak fognunk kell egy napilapot, s ott bőven találunk erre példákat. Egyszer kipróbáltam ezt, és a következőt találtam:

Egy náci háborús bűnös, aki 35 éven át rejtőzött Dél-Amerikában, és nem fogták el, most öngyilkosságot követett el. Az elítéltetésétől és az esetleges kivégzéstől való félelem elviselhetetlenné tette számára az életet.

10.20 Ki megy el?

„Dávid eltikkadt, és azt mondta: Ki hoz nekem vizet a betlehemi kútból, amely a kapunál van?" 1Krónika 11,17

09.25 Állj meg az igazságban!

„Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek?" Galata 4,16

08.17 Hűséged dicsőíti Őt

Eric Leddell

„Akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek." 1Sámuel 2,30

Sokféle módon dicsőíthetjük az Urat, pl. azzal is, ha hűségesen megmaradunk az isteni alapelvek mellett, és nem vagyunk hajlandók megalkudni.

07.29 Maradj elkülönülve!

„A bűnöst kellett segítened, és az Úr gyűlölőit szeretned? Ezért szállt rád az Úr haragja." 2Krónika 19,2

Jósáfát király az istentelen Aháb királlyal szövetkezett a Szíria elleni háborúban. Szentségtelen volt ez a szövetség, amely csaknem a király életébe került. A szírek azt hitték Jósáfátról, hogy ő Aháb, és már csaknem megölték, amikor észrevették tévedésüket.

07.16 Hűség

„Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül." Zsoltár 12,2

Az emberek egymás iránti hűségét a kihalás veszélye fenyegeti. S ha már Dávid is erről panaszkodott a maga idejében, föl kell tennünk a kérdést: vajon mit szólna a mai helyzethez?

06.20 Derék asszony koronája férjének

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél!" Példabeszédek 31,10

Mik azok a tulajdonságok, amiket a keresztyén férj feleségében látni kíván? A következőkben megkíséreljük felsorolni őket. Remélhetőleg senki sem gondolja, hogy egyetlen asszonyban mindezek megtalálhatók.

06.15 Hűség mindenben

„Mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a Te hűséged!" Jeremiás Siralmai 3,22-23

Isten hű és igaz. Nem hazudik és nem csal meg senkit. Nem vonja vissza szavát. Abszolút megbízható és bizalomra méltó. Egyetlen ígérete sem marad beteljesületlen!

05.01 Ima

„Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, én megteszem." János 14,14

Isten meghallgatja az imádságot. Éppúgy meghallgatja, ahogy mi is meghallgatnánk, ha végtelen bölcsességünk, szeretetünk és hatalmunk lenne. Olykor megadja azt, amit kérünk, máskor valami jobbat, de mindig azt adja, amire szükségünk van. Néha gyorsan meghallgatja imádságunkat; máskor megtanít türelmesen várni.

04.27 Hűség

„...bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban" Cselekedetek 11,23

Bizonyos keresztyén körökben riasztó irányzat figyelhető meg: körülrajongnak tudós embereket, de Krisztus személyét nem becsülik.

03.08 Hűség

„A Szellem gyümölcse pedig: ...hűség..." Galata 5,22

Itt arról van szó, milyen gondosan ápoljuk az Úrral és egymással való kapcsolatainkat. Valaki úgy határozta meg, hogy „önmagunkhoz, lényünkhöz, minden adott ígéretünkhöz, minden ránk bízott feladatunkhoz hűségesnek lenni".

Ha az „embere a szavának" kifejezést használjuk, akkor ezen azt értjük, hogy az illetőnél nincs szükség írásos szerződésre. Ha megígért valamit, ráhagyatkozhatunk, hogy valóban meg is teszi!

Tartalom átvétel