Skip to main content

hűség

04.08 Sámuel - a próféta

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 3,16-4,1; 9,6-19; 16,1-13

"Isten... különböző időkben és különféle módon beszélt a múltban az atyákhoz a próféták által", Zsid 1,1. Amikor Isten az éjszaka csendjében szólt a kis Sámuelhez, azért tette, hogy újra kijelentse gondolatait Izráelnek, emberi eszközön keresztül. Sámuelnek ebbe a szerepbe való belenövekedése röviden van feljegyezve. "És megtudta egész Izráel... hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett... mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban, az Úrnak beszéde által. És ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izráelben", 1Sám 3,19-4,1.

03.24 Megerősít és megtart

Dátum: 
2019.03.24

"De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól" (2Tesz 3,3).

03.01 Józsué megtartotta Isten szavát és a sajátját

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 1,7-8; 5,13-15; 8,30-35

Az Úr azt mondta Józsuénak, hogy az Ő Igéjének legyen helye a szájában, elméjében ("elmélkedjél rajta", tanulmányozd) és életében ("őrizd meg, és tartsd meg"). Láthatjuk, hogy noha rendkívül elfoglalt élete volt, elméjét valóban ez az Ige töltötte be.

02.27 Meg nem rendült bizalom

Dátum: 
2019.02.27

"Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban" (Zsolt 112,7).

A bizonytalanság rettenetes dolog. Ha nem kapunk hírt hazulról, hajlamosak vagyunk az aggódásra, és nem fogadjuk el, hogy "ha nincs hír, az jó hír". Ennek a szomorú állapotnak a gyógyszere a hit. Az Úr Szelleme által lelkünkbe szent derűt ad, és eloszlatja a jelenre és a jövendőre vonatkozó minden félelmünket.

02.15 Tartós gondoskodás

Dátum: 
2019.02.15

Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. (Lk 10,34)

Gyönyörű ennek a samaritánusnak a példája! Az irgalmasság nem pillanatnyi lelkesedés, ezért tartósan, amíg csak szükség van rá, az áldozat mellett marad, utána is gondoskodik róla, nem sajnálja a pénzt sem, végül pedig csendben eltűnik.

02.06 Rúben

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 29,32; 30,14; 35,22; 37,21-30

Jákob legidősebb fiát kezdetben jó embernek ismertük meg, mert megpróbálta Józsefet megvédeni a gyűlölettől, a többi testvér gonosz szándékától, hogy később kiszabadítsa és biztonságban visszaadja apjának, 37,27-30. Úgy tűnik, őszintén elkeseredett, amikor felfedezte, hogy a testvérek eladták Józsefet az izmaelitáknak. Később meggyőződött bűnének rettenetes voltáról, és arról, hogy ennek a bűnnek a következményei visszaszálltak a saját fejére az Úr munkája nyomán, 42,22.

01.29 Légy hű mindhalálig!

Dátum: 
2019.01.29

Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott:... „Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!" (ApCsel 7,59-60)

Amikor Jézus ellenségei az ő halálát követelték Pilátustól, a római helytartó ezt kérdezte tőlük: mi rosszat tett? Erre semmit nem tudtak felelni, csak tovább ordították: Feszítsd meg!

12.27 Ő nem tagadja meg magát

„A királyi széket körülvevő szivárvány olyan volt, mint a smaragd" (Jel 4,3).

11.23 Dániel az oroszlánok vermében

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 6,1-28

DÁNIEL MAGAS TISZTSÉGE, 1-3. v. Dániel már 60 évnél idősebb volt, amikor magas beosztást adtak neki, mihelyt a médek és perzsák megalapították királyságukat. Ez a birodalom 120 provinciára oszlott, mindegyiket egy „tiszttartó", vagyis satrapa (perzsa alkirály) irányította. Volt még felettük három „igazgató", annak biztosítására, hogy a satrapák beszolgáltassák a megfelelő adókat a királynak, hogy a királynak ne legyenek pénzügyi veszteségei.

11.18 Isten szolgájának nevelése

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 1,1-21

EGYETEM A FOGSÁGBAN, 1-5. v. Dániel első iskolái Jeruzsálemben voltak, mivel az utolsó jó királynak, Jósiásnak az uralkodása alatt született. Isten iránti hűsége ott kezdődött, és a gonoszságnak és bálványimádásnak abban a városában eltéríthetetlen maradt a következő néhány év alatt. Ő és barátai nem választhatták meg az emberek keze által történő magasabb neveltetésük helyét.

10.26 Kicsoda az Isten szolgája?

"Amint engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket" (Jn 20,21).

10.20 Ismeri az Úr az övéit

„Megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit" (2Tim 2,19).

07. Dániel az oroszlánok vermében

Igehely (történet): Dániel az oroszlánok vermében Dán 6

Aranymondás: Jel 2, 10 Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.

Óracél: Bátorodjanak fel a fiatalok arra, hogy ne titkolják el, hanem vallják meg hitüket a mindannapok során.

Központi üzenet: Bátran valljuk meg hitünket!

07.26 A zsidó Márdokeus

OLVASNIVALÓ: 
Eszter 2,2-11,21-23; 3,1-6

MÁRDOKEUS benjáminita volt, Saul leszármazottja, 2,5. Az ő munkája volt tehát, hogy befejezze az Amálek elleni háborút, vö. 2Móz 17,8, a Saulra bízott munkát, vö. 1Sám 15,3. Magához fogadta nőrokonát, Esztert, mint saját lányát, és amikor valószínűvé vált, hogy királynő lesz, vele való törődését nem hagyta abba, amint azt bizonyítja az asszonyok házának udvara előtti járkálása, 2,11. Állandóan az volt a célja, hogy segítse a lányt előmenetelének nehéz ösvényén.

07.03 A keresztyén és a házasság

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 7,1-40

A KORINTUSBAN uralkodó erkölcsi viszonyok láttán nem meglepő, hogy ez a téma helyet kapott ebben a levélben. Kellett ezzel már foglalkozni a gyülekezetben (1. v.). Válaszában Pál az isteni parancsolatokat saját apostoli ítélőképességével együtt közli (vö.: 6., 25., 40. v.). Arra törekedve, hogy ennek a hosszú fejezetnek a tartalmát összefoglaljuk, figyeljünk meg négyféle hűséget, amelyet bemutat.

05.27 Legyen áldott az Úr

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 8,54-66

SALAMON A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉT áldással és Istennek adott hálával kezdte, 8,12-21, imádsággal és könyörgéssel folytatta, ahogyan visszatekintett a múltra, 23-30. v. és előre a jövőre, 31-53. v., és egy nagy áldással fejezte be, 54-60, valamint figyelmeztetéssel, és az áldozat és örvendezés idejével, 62-66. v.

,,Áldott legyen az Úr", 56. v. A fejezet bőségesen hivatkozik Őrá hat különböző cím alatt, gyakran használva „az (én, te) nevem, neved" kifejezéseket is. Isten ilyen kijelentése dicsőítésre indít. Az ő teljességében örvendeztek az Úrban.

05.17 Miért nem jöttél el velem?

OLVASNIVALÓ: 
2SámueI 16,1-4; 19,24-30

EZ A KÉT ESEMÉNY megvilágítja Siba gonoszságát, Dávid elhamarkodottságát és Méfibóset odaadását.

„Mit akarsz ezzel?" 16,1-2. Amikor Dávid menekült Absolon elől, előkészületlenül a hosszú utazáshoz, találkozott Sibával, aki egy igen jókor jött ajándékot hozott. Siba válasza lefegyverezte Dávidot, akit felbátorított segítőkészsége, vö. Péld 18,16.

05.01 Az Úr nem karddal és dárdával véd meg

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 17,1-54

DÁVIDNAK VALÓBAN KEGYELEMRE volt szüksége, hogy felülemelkedjen fivérének gúnyolódásán, 28. v., Saul hitetlenkedésén és zavaró beavatkozásán, 33. v., valamint Góliát megvetésén és átkozódásán, 42. v.-től. Ő is tudatában volt az ellenség nagyságának és erejének, 45. v. Góliát valóban harcedzett ember volt ifjúságától fogva, 4-7. v. Mit ér most Dávid botja, az az öt sima kövecske, a pásztortarisznya és a parittya?

04.21 Borúra derű

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 1,1-22

AZ ELŐTTÜNK LÉVŐ fejezet három külön szakaszra oszlik.

04.19 Sámson elbukott

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 16,1-31

VOLT-E VALAMI KÜLÖNLEGES Gedeonban, Sámsonban és Sámuelben, látva, hogy a többi bírótól eltérően ők isteni látogatás útján lettek elhívva? Sámsonnál azonban még azt is látjuk, hogy különleges felkészítése ellenére hiba jelentkezik nála. Tevékenységét tekintve sohasem látjuk, hogy valamilyen hadjáratban lenne, csak néhány össze nem függő csapást indít. Öt alkalommal olvassuk róla, hogy „lement". Állandóan megszegte nazireusságának törvényét, lásd 4Móz 6, és mindkét szerelmi ügyében megszegte a házasságra vonatkozó mózesi törvényt, 5Móz 7,3.

Tartalom átvétel