Skip to main content

bűn

02.27 A leprás megtisztulása

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 14,1-20

AZ ÚR JÉZUS mondta egy megtisztult leprásnak: „mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt", Mt 8,4. Olvasmányunk elmondja nekünk, mi fog történni, amikor az ember ezt teszi. Ezek a leprából való megtisztulásra vonatkozó utasítások azt mutatják, hogy ez a boldog állapot megvalósulhatott, de olyan ritkán történt meg, hogy a betegséget gyógyíthatatlannak tekintették, valami olyasminek, amit csak Isten tud meggyógyítani.

02.24 Áron felveszi szolgálatát

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 9,1-24

Ennek a fejezetnek a részleteivel szembesülve tudatosan próbálkoznunk kell, hogy megértsük minden egyes megadott részlet szellemi jelentését.

02.21 A bűnáldozat és a vétekáldozat

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 4,1 -35

AZ EZZEL a két áldozattal kapcsolatos utasítások a 4,6-7-ben találhatóak. Sokféle áldozat létezett, mert egyetlen áldozat nem tudta volna bemutatni Krisztus áldozati művének különböző szempontjait. A „kedves illatú" áldozatokat, amelyekkel korábban foglalkoztunk, önként vitték Istennek olyanok, akik közösségben voltak Istennel. Most olyan bűnösök közeledését látjuk, akik bűnáldozatuk szerint tudatában vannak a szent Isten ellen elkövetett bűnüknek, vagy vétekáldozatuk szerint, felebarátjuk ellen elkövetett bűnüknek.

02.12 Mózes rólam írt

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 26,31-27,8

MAGYARÁZATAINKAT egyetlen tételre fogjuk korlátozni mindkét fejezetből, a szentélyen belüli kárpitra, valamint a külső udvarban lévő rézoltárra. Ahogyan bent állunk a sátorban és körülnézünk, minden az Ő dicsőségéről beszél, Zsolt 29,9.

A hit nemes harca

Szerző: 
C. H. Spurgeon

C.H. Spurgeon ószövetségi igemagyarázatai azt bizonyítják, hogy nem elegendő csupán harcolni, hanem közben úgy is kell cselekedni, ahogyan azt a Biblia mondja.
A tüzes prédikátor a bűnt világos szavakkal bűnként leplezi le, és a kegyelmet kegyelemnek nevezi. Akár tévelygés és langyosság ellen, akár az igazságért küzd, fegyverzete szíve minden dobbanásában Isten Igéje.

ahitnemesharca.jpg

01.08 Elfedezett bűn

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 8,20-22; 9,18-19

NÓÉ hamarosan bebizonyította, hogy az özönvíz nem változtatta, vagy javította meg az ádámi természetet. Az első dolog, ami vele kapcsolatban említésre kerül Isten kegyelmes szövetség-kötésének feljegyzése után, lerészegedésének eseménye, 9,20-21. Szomorú bukása csak megerősítette Istennek azt a megállapítását, hogy az ember szívének gondolata természet szerint még mindig gonosz, 8,21; vö. 6,5. Nóé építhetett oltárt a megtisztult földön és bemutathatott tiszta áldozatokat, 8,20, de szívében még ott hordozta a bűn gonosz elvét.

01.05 Káin és Ábel

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 4,16.25-26

Minden bűnünk besorolható oly módon, hogy vagy közvetlenül Isten ellen irányul, vagy embertársaink ellen. Ádám bűne egyedül Isten ellen irányult; Káin bűne testvére ellen.

Tekintettel a névre, amelyet Éva elsőszülött fiának adott, nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy ő lesz az, aki a kígyó fejére tapos.

180 fokos fordulat

Video: 
Video

A "Hitler, Isten és a Biblia" című könyv alapján készült (magyar feliratos).
A film rámutat arra, hogy a mai emberek ugyanazon a normák és morál szerint élnek, mint a nácik korszakában.

11.12 Őszinteség

"Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja." Példabeszédek 18,17

09. Dávid és Betsabé

Igehely (történet):          Dávid és Betsabé 2Sám 11

Aranymondás:              Róm 6, 23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

10.16 Számonkéri

„Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen." Róma 1,18

A történelem különleges időiben Isten hirtelen számadást tartott az emberek fölött, hogy megmutassa nekik ítéletét az általuk elkövetett bűnök miatt. Nyilvánvaló, hogy Isten nem üti azonnal agyon az embereket a bűn elkövetése után. De bizonyos alkalmakkor világosan tudomására hozta az embernek, hogy istentelensége és igazságtalansága nem marad büntetés nélkül!

10.07 A cél előtt

"Testvéreim, én nem gondalom magamról, hogy már elértem." Filippi 3,13

05. Saul bűne és elvetése

Igehely (történet): Saul bűne és elvetése 1Sám 15

Aranymondás:                1Sám 15,22 Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél!

09.23 Maradj távol!

"Közösségükbe ne menj, lelkem." 1Mózes 49,6

Ezeket a szavakat Jákób mondta, amikor fiait megáldotta. Mikor azokra a borzalmas dolgokra gondolt, amiket két fia, Simon és Lévi elkövetett Sikem férfiain, ezt mondta: „Közösségükbe ne menj, lelkem."

Szívesen állítanám ezeket a szavakat tágabb összefüggésbe. Vannak kapcsolatok, amelyeknek a bűnnel van dolguk, és amelyeket jobb, ha soha meg nem ismerünk

09.04 Nagyobb dicsőség, gazdagabb áldás

"Azt kell visszaadnom, amit nem raboltam." Zsoltár 69,5

A 69. zsoltárban az Úr Jézus szól. Az 5. versben elmondja, hogy a megváltás dicsőséges műve által jóvátételt kínál fel Istennek mindazokért a veszteségekért, amik az ember bűne által keletkeztek. Kétségkívül úgy tekint önmagára, mint igazi vétekáldozatra.

08.28 Kijárat nélküli labirintusban

„Tudjátok meg, hogy utolér benneteket vétketek büntetése." 4Mózes 32,23

Ebbe a világba Isten változhatatlan alapelveket épített be, és akármilyen csavaros eszű és rafinált az ember, ezek alól nem tudja kivonni magát. Az alapelv az, hogy senki nem menekülhet meg sértetlenül bűnei következményei elől.

08.12 "Egy húron" játszik

„A szakadást okozó (szektás) ember elől egy vagy két megintés után térj ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él, és magában hordja ítéletét." Titusz 3,10-11

07.14 Szekták jellemvonásai

„Elvetjük a szégyenletes titkos bűnöket, nem járunk ravaszságban, nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt." 2Korintus 4,2

05.28 Szemléljük

„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléjük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Szelleme által, dicsőségről dicsőségre." 2Korintus 3,18

A Biblia azt tanítja, hogy olyanná leszünk, mint amilyen az, Akit imádunk. Ezt a fontos megállapítást találjuk mai Igénkben. Ezt a következőképpen oszthatjuk fel:

Tartalom átvétel