Skip to main content

prófécia

01.14 Jákobból Származó Csillag

Dátum: 
2019.01.14

4Mózes 24,15-25

08.20 Dániel - látomások

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 2,1-49

Isten, ahogyan az 1Móz 41-ben álomban beszélt a fáraóval, most ezt tette Nabukodonozorral is. Isten tud szólni önfejű lelkekhez is azok nyugodt pillanataiban, és ez azt eredményezi, hogy azok összezavarodnak Isten előtti helyzetüket illetően. Nabukodonozor nagy álmában az isteni közlés terjedelme óriási volt; az volt azonban a probléma, hogy nem emlékezett rá. Micsoda bölcsesség Isten részéről, hogy így felkavarta az uralkodó lelkét, és ezáltal előhozta szolgáját, Dánielt, hogy szolgáljon abban a pillanatban!

07.25 Semmi ne rémítsen!

Dátum: 
2019.07.25

„Te pedig menj a vég felé! Elpihensz majd, de föltámadsz kijelölt sorsodra a végső napon!" (Dán 12,13).

03.07 Bálám, a pénz szerelmese

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 22,1-12; 23,7-26; 2Péter 2,14-16; Júdás 11

A Szentírás elítéli azokat, akik elfordulnak az igazságtól és másokat félrevezetnek. A farizeusokat leleplezte az Úr. A 2Tim és 2Pt óva int azoktól, akik romlottak és ellenállnak az igazságnak, akik, bár ismerik az igazság útját, elhagyják azt, 2Tim 2,17; 3,8; 2Pt 2,21.15.

11.27 Dániel felkészítése az utolsó látomásra

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 10,1-21

A THEOFÁNIA (Istennek látható alakban való megjelenése), 1-9. v. A 10-12. fejezet egymáshoz csatlakozó elbeszélést tartalmaz, azt a látomást, amely Círusz uralkodásának harmadik évében történt, miután a zsidók visszatértek Jeruzsálembe, hogy újjáépítsék a templomot. Dániel lelki és szellemi zavarba jutott, kétségkívül amiatt, hogy az utolsó napok rémtettei ismeretessé váltak számára, de amiatt is, hogy a templom újjáépítése ellenállással és ellenséges indulatokkal találkozott, Ezsd 4,4-6. Három hét múlva Dániel egy férfit látott „gyolcsruhába öltözve", Dán 10,5.

11.25 Dániel második látomása a két vadállatról

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 8,1-27

A PRÓFÉTAI MAGYARÁZAT ELVEI. Ebben a fejezetben egy másik „kis szarv" jelenik meg, 9. v. Történelmileg ez Antiokosz Epifánesz szír királyra vonatkozik, aki Kr. e. 175-164 között uralkodott, szörnyű tetteket követve el a zsidók és a templom ellen. Prófétai szempontból a magyarázók eltérnek egymástól ennek értelmezésében. Némelyek azt mondják, hogy ő az Antikrisztus előképe volt, míg mások azt mondják, hogy ő az eljövendő „északi király" előképe, Dán 11,40.

11.24 Dániel első látomása a négy vadállatról

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 7,1-28

ISTEN SZEMPONTJÁBÓL A NEMZETEK VADÁLLATOK, 1-8. v. Dánielnek öreg korában kezdődtek a látomásai, és ezek angyali magyarázatot igényeltek. Közvetlenül a babiloni királyság vége előtt Isten megengedte szolgájának, hogy a nemzeteket az Ő szempontjából lássa. Hisszük, hogy a négy vadállat a 2. fejezetben leírt álomképben lévő négyféle fémnek felelt meg. Az oroszlán Babilont jelképezi, a medve a méd-perzsa birodalmat, a leopárd Görögországot, az utolsó, meg nem nevezett vadállat pedig Rómát. Ezeknek az állatoknak a jellemvonásai megfelelnek a négy királyság jellegzetességeinek.

11.22 Bosszúállás azon, aki nem ismeri Istent

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 5,1-31

AZ ELSŐ KIRÁLYSÁG UTOLSÓ ÉJSZAKÁJA, 1-9. v. A neobabiloni királyság 66 esztendeig tartott; Dániel végígélte, több mint 80 esztendős volt, amikor Belsazárt megölték, és a méd Dárius elfoglalta az országot. Bár Babilont ellenségek vették körül, Belsazár tökéletes biztonságban érezhette magát a városon belül, amelyet bevehetetlennek gondolt. Így bálványimádó ünnepet ült 1000 alattvalójával. Isten tervében változnia kellett a királyságnak az ezüst méd-perzsa birodalomra, amely a következő, hogy uralkodjon a pogányok idejében.

11.19 Nabukodonozor álomképe

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 2,31-49

A DIKTÁTOR PROBLÉMÁJA, 1-30. v. Dániel most már fel volt készülve, hogy álmok tolmácsolójaként szolgáljon Istennek. A babiloni királyságnak szinte a kezdetétől fogva azon töprengett a király, aki minden erejét és nagyságát egy korlátlan hatalom megalapozására fordította, hogy milyen lesz királyságának jövője az ő halála után, 29. v. Isten, hogy megmutassa, hogy végül is az isteni akarat fog teljesülni, megadta neki az álmot arról a fémkolosszusról, amely hirtelen porba omlott.

11.15 Helyreállítás a kiszáradt csontok völgyében

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 37,1-28

EZ A FEJEZET két részre oszlik. Az első rész Izráel jövőbeli nemzeti és szellemi helyreállításával foglalkozik, 1-14. v. A második rész a nemzetnek az országban történő egyesülésével foglalkozik a Messiás, Isten Szolgája és Királya uralmával, 15-28. v.

11.02 A hit távlatai és dicsérete

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 32,1-15; 33,1-11

MA KÉT ÉRDEKES gondolattal foglalkozunk. Először az ígéret földjére vonatkozó boldog jövendő vízióját látjuk, a várt helyreállítás jelét. Ezután az Úr dicsőítésének hangját halljuk jóságáért és irgalmáért. Így kiemelkedünk a homályból, a balsors közvetlen történetéből a dicsőségbe, Isten népe végső beteljesülésére és áldására.

A 32,1-5 megadja nekünk az egyhangú sötétség képét. Jeruzsálem Babilon seregeitől volt körülvéve. Jeremiást börtönbe zárták. Sedékiás, Jeremiástól megszabadulva ostoba életvitelét hajszolja, amely fogságban végződik.

10.29 Hitehagyott pásztorok... Igaz mag

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 23,1-32

JÚDA VEZETŐI GYÁSZOSAN elbuktak. Jeremiás következetesen megítélt prófétákat, pásztorokat és papokat; lásd, 5,30-31. Ez sok üzenetében világosan szerepelt. Ha a dolgok rosszul mentek a csúcson, hogyan lehetett volna igaz a nép! Az 1-2. v. olyan pásztorokról beszél, akik pusztították és szétszórták a nyájat. Olyan pásztorok voltak, akik nem legeltették a juhokat.

10.23 Prófétálás

„Az Úr követe az Úr küldetésében" (Agg 1,13).

10.15 A szenvedés és a dicsőség

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 53,7-12

A negyedik versszakban, 7-9. v. a próféta beszél. Itt egy sor figyelemre méltó prófécia található, amely mind beteljesedett a keresztrefeszítés napján: vallatása a Szanhedrin előtt, 7. v., kivégzése, 8. v., eltemetése, 9. v. Vallatói előtti hallgatását megemlíti a Mk 14,60-61; Lk 23,9; halála, vagy „kivágatása" meg van írva a Dán 9,26-ban, eltemetése pedig a Jn 19,38-42-ben. A héber „halál" szó többesszámban van, 9. v. Ebben a többes számban a Szent Szellem azt a tényt közli, hogy halála átfogóbb jellegű volt, mint egy római kivégzés.

10.11 A Círusz király általi megszabadulás próféciája

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 44,28-45,25

AZ ÉZSAIÁS 45. EGYIKE a legfigyelemreméltóbb próféciáknak a Szentírásban. Ézsaiás sok esztendővel Izráel népének 70 éves babiloni fogsága előtt élt. Ezékiás királyt is figyelmeztette erre, 39,5-7. Az északi királyságot hurcolták fogságba elsőnek, 2Kir 17,4-6. Ezután Júda déli királyságát és Jeruzsálemet foglalta el Nabukodonozor, leromboltatta a templomot, és a népet Babilonba száműzte, 2Kir 25.

09.27 Immánuel

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 7,1-9,7

A 7. FEJEZET ELVEZET bennünket azokhoz a napokhoz, amikor Akház uralkodott Júdában, és „nem azt cselekedte, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna", 2Kir 16,2. Bálványimádását tekintve nem meglepő, hogy Isten megengedte Récinnek és Pekahnak, Damaszkusz és Izráel királyainak, akik szövetséget kötöttek egymással, hogy hadat üzenjenek neki és Júdának. Súlyos veszteségeket okoztak Júdának, 2Krón 28,6, és Dávid házát riadalom fogta el, Ézs 7,2. A szövetség célja feltehetően az volt, hogy hűbéres királyságot hozzanak létre Jeruzsálemben, 6.

08.29 Bizonyságot tesznek Róla

„Tudakozzátok az írásokat...és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam" (Jn 5,39).

Az Ószövetségben nem csupán törvény, ének és prófécia található, hanem Krisztus is. De miképpen van Ő ott? Látunk előképeket, próféciákat és messiási zsoltárokat; de vajon csak írnak Őróla, vagy van ott valami több is?

08.13 A tökéletes áldozat

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 40,1-17

TÖRTÉNETI ÉRTELEMBEN a zsoltár első része, 40.1-5, alkalmazható lehet Dávid megtapasztalására életének különböző szakaszaiban, pl. amikor Saul üldözte, 1Sám 19-20; amikor elmenekült Gátba; 1Sám 21; vagy amikor fia, Absolon fellázadt ellene, 2Sám 15. Nem ismerjük a pontos körülményeket, de Isten választott szolgái közül sokakhoz hasonlóan a búskomorság mély gödrébe zuhant. Ott felhangzott kiáltása, és kivonták a pusztulás gödréből, sziklára állították lábát és új ének van száján. A mai hívő ember számára ez a felemelő megtapasztalás az elragadtatással végződik majd, 1Tesz 4,17.

23. Messiási próféciák beteljesedése

Igehely (történet):        Lk 19,29-44; Zak 9,9 Messiási próféciák beteljesedése

Ésa 55,8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR.

Óracél:                         Értsék meg, hogy Isten nem az emberek várakozása, akarata szerint cselekszik.

26. Emmausi tanítványok

Igehely (történet): Emmausi tanítványok Lk 24,13-35

Aranymondás/kulcsige: Jn 16.13: "amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek."

Óracél: Tudatosodjon bennük, hogy a feltámadt Jézussal lehet beszélgetni, és van mondanivalója minden ember számára.

Fő üzenet, központi igazság: Figyelj! Jézus ma is szól hozzánk!

Üzenet/téma:

Tartalom átvétel