Skip to main content

08.16 A Mindenség Ura

Dátum: 
2019.08.16

ApCsel 10,34-48

A MINDENSÉG URA

   Az Apostolok cselekedetei feltérképezi az evangélium haladását Jeruzsálemtől, a világ vallási központjától Rómáig, a birodalmi hatalom pogány központjáig. Lenyűgöző látni a különböző mérföldköveket és fázisokat, amelyeken keresztülhaladtak azok, akik a boldog híreket hordozták, megértve Isten üdvözítő szándékainak célját és nagyszerűségét. Hogy mit jelent az, hogy "elmenve a széles világra" Mk 16,15 (Károli), nem volt azonnal világos az apostolok előtt. Az isteni utasításoknak való engedelmeskedés további világosságra vezetett, ahogyan a mi esetünkben is történik.
   Kornéliusz megtérése meghatározó pillanat az evangélium haladásában a pogány világ felé. Ebben mind az igehirdető, mind a hallgatók Isten által felkészítettek voltak. Az angyali beavatkozást kiegészítette Péter emlékezetes látomása, amelynek az volt a célja, hogy Péter ne tekintsen semmilyen embert közönségesnek vagy tisztátalannak. Miközben Izráelnek egyedülálló szerep adatott az isteni szándék kibontakoztatásában, Isten "nem személyválogató". Isten a pogányoknak és a zsidóknak egyaránt Istene, Róm 10,12; Krisztus "mindenkinek Ura"; az üdvösség mind a pogányoknak, mind a zsidóknak elérhető. Péter kezdeti megjegyzései mutatják, milyen messzire jutott el zsidó előítéleteinek legyőzésében! Nagyon helyénvaló módon beszél az istenfélő és irgalmas szívű Koméliusznak arról az áldott Férfiról, aki ment jót cselekedve, akit mégis megöltek, hogy a bűnök megbocsáthatóak legyenek, Csel 10,38-39.43.
   Az igehelyből megtudjuk, hogy Isten egyáltalán nem közömbös a meg nem tért emberek jó cselekedeteit illetően. Igaz, az ilyen cselekedetek nem tudták megszerezni Kornéliusz üdvösségét, Isten azonban elküldte angyalát, hogy összehozza őt egy evangélistával, hogy üdvözülhessen. Miközben mint hívők, helyesen hangsúlyozzuk, hogy az üdvösség teljesen független a cselekedetektől, azt se feledjük, hogy minket "jó cselekedetekre teremtett", Ef 2,10.
   Olyan világban élünk, amely kulturális sokféleséget mutat és ünnepel. Nem áll-e fenn annak veszélye, hogy Péterhez hasonlóan túl szűklátókörűek vagyunk, és nincsen-e szükségünk arra, hogy mélyebben megértsük, hogy Jézus valóban mindenek Ura? Az evangélium valójában minden emberé, mindenhol - nem állíthatjuk, hogy bárki is Isten kegyelmén kívül van. Miközben készségesen valljuk ezt, törekedjünk arra, hogy ez tükröződjön tetteinkben, teljes összhangban a dicsőséges igazsággal; lásd Gal 2,11-14.

Apcsel. 10.34-36 Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura!