Skip to main content

05.21 Salamon és az asszonyok

Dátum: 
2019.05.21
OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 11,1-25

Mielőtt elborzadva emeljük fel kezünket, mindnyájunknak emlékeznünk kell a bennünk rejlő gonoszságra. Pál apostol ehhez hasonlóan szól: "ügyelve magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is." Gal 6,1. Salamon életének utolsó fejezete szomorú olvasmány, és az egész ezekkel a baljóslatú szavakkal kezdődik. "Salamon király pedig megszeretett sok idegen asszonyt, mégpedig a Fáraó leányán kívül a moábiták, ammoniták, edomiták, sidonbeliek és hitteusok leányait". Semmibe vette a figyelmeztetést: "Ne menjetek hozzájuk, és őket se engedjétek magatokhoz jönni, bizonyára az ő isteneik után hajtják a ti szíveteket." 2. v. Pontosan ez történt, 3-8, s alig akarjuk elhinni, hogy oltárokat építtetett Astarténak, Milkomnak, Kemosnak és Moloknak, azoknak az isteneknek, amelyeket "idegen feleségei"-vel együtt elvett.

A bálványimádást mindenütt elítéli a Szentírás, de különösképpen kifogásolható Isten népének életében: "Megharagudott azért az Úr Salamonra, hogy elhajlott az ő szíve az Úrtól, Izráel Istenétől, aki megjelent néki kétszer is", 9. v. Sohasem szabad alábecsülnünk az érdemtelen személyre pazarolt szeretet hatalmát. Megfigyelhetjük Isten szavának mély szomorúságát, amikor ezt mondta Izráelről: "Emlékezem reád, gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, a még be nem vetett földön", Jer 2,2. Ez azonban nem tartott sokáig, mert a nép "felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel!" 11. v. A bálványimádás oka és hatása is súlyos. Nem találunk rá helyet, hogy a "tisztátalan dolgoktól" elszakadva, 2Kor 6,17 dicsőítsük Istent, ha Krisztus iránti szeretetünk meggyengül. Az Úr Jézus dicsérte az efezusi hívőket kitartásukért és hűségükért, de kénytelen volt elmarasztalni őket az iránta való szeretetük hiányáért: "az a panaszom ellened, hogy első szeretetedet elhagytad," Jel 2,4. Meghökkentő megfigyelni, hogy Salamon Isten iránti szeretetének elveszítése királysága nagyobbik részének elveszítését eredményezte, 11-13. v., és Efezusban a Krisztus iránti "első szeretet" megújításának elmulasztása a "lámpatartó" eltávolítását fogja eredményezni. Nem csoda, hogy Salamon (bizony, Salamon!) a következőt írta. "Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet", Péld 4,23. A "Salamonnál nagyobb" ezt mondta: "Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök", Zsolt 16,8.