Skip to main content

04.13 Krisztus az élet fenntartója

OLVASNIVALÓ: 
János 6,22-71

KRISZTUS AZT mondta, hogy Ő az élet forrása (5,24-26). A 6. fejezetben bemutatta és tanította, hogy Ő az élet fenntartója.

Azt látjuk, hogy a többség helytelen indítékokkal kereste Krisztust. Nem jó olyasmiért munkálkodni, aminek az értéke csak ideiglenes, hanem Őbenne kell hinni, Aki azt adhatja, ami természeténél fogva örökkévaló (27. v.). Az Úr maga volt az igazi, mennyből származó kenyér, amelynek az ószövetségi manna volt az előképe. Valójában Ő Isten kenyere (33. v.). Ha Istent kielégíti, nem sokkal inkább képes-e kielégíteni bennünket? Az Úr azt állította, hogy Ő az élet kenyere, és azt ígérte, hogy azok, akik hozzá jöttek, sohasem fognak megéhezni, és a belé vetett hit által sohasem fognak szomjúhozni. A tökéletes válasz a valódi szellemi éhségre és szomjúságra maga Krisztus. Élvezzük, hogy Ő tart fenn? Az Úr azt ígérte, hogy ha valaki eszik abból a kenyérből, amely a mennyből jött le, nem hal meg (50. v.), és ha valaki eszik ebből a mennyei, élő kenyérből, örökké fog élni (51. v.). Valójában azt mondta, hogy hacsak hit által nem esszük az Emberfia testét, és nem isszuk az Ő vérét, nem lehet örök életünk (53-54. v.). Tanításának csúcspontja az 56-57. versben van: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem lakozik és én is abban. Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él énáltalam." Sok tanítvány Krisztusnak ezt a tanítását megbotránkoztatónak találta, és többé nem járt vele. Péter azonban megmutatta, hogy igazán megértette Krisztust, amikor az Úr ezt mondta: „A szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet" (63. v.). Péter válasza magas mértéket jelez az apostol megtapasztalásában: „Örök életnek beszéde van tenálad" (68. v.). Jézus nemcsak képes népét megelégíteni. Ő az, Aki végül megdicsőíti őket (39-40. v.). Valóban szükséges foglalatosság, hogy elemezzük azt, amit hiszünk, de csak akkor kapjuk meg az örökkévaló áldás bizonyosságát, ha személyes közösségünk van Ővele és az Ő munkájával. Miénk-e Péter nagyszerű hitvallása? (69. v.). Hasonlítsuk össze ezt a Mt 16,16-ban található másik nagy vallomásával!

Jn 6. 69 és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.
Mt 16. 16 Simon Péter pedig így válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.