Skip to main content

011. Jézus születése

Igehely (történet): Lk 2.1-7  Jézus születése

Aranymondás/kulcsige:  Jn.3.16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Fő üzenet, központi igazság: Isten szeretetének jele, hogy egyszülött Fiát adta

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

Hangulatkeltő játék: Két csoportra osztjuk a gyerekeket. Az egyik csoporttól azt kérdezzük, hogy mire van ma szüksége egy kisbabának, mikor megszületik. A másik csoport azt sorolja föl, mi jutott az Úr Jézusnak születésekor.

2. Dicsőítés – énektanítás: Igazi ajándék (Pintér Béla: Benn a bárány album), Eljött hozzánk (Mesés valóság cd)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: A terem egyik végébe kitáblázzuk, hogy: Názáret, a másikba: Betlehem, majd megkérdezzük, miért ezt a két városnevet látják itt. Az Igevers szavait (Jn.3.16) összekeverve szétosztjuk a gyerekek között, majd megkérjük őket, hogy Názárettől Betlehemig úgy álljanak föl rövid időn belül, hogy összeolvasható legyen a mai Aranymondásunk

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Bevezetés:

Havas karácsonyeste volt. A meleg házban vidáman ragyogtak a karácsonyfa fényei, alatta ott sorakozott tucatnyi ajándék. Az anya és a gyerekek ünneplőbe öltözve készülődtek a templomba. "Gyere velünk"- kérték az apát, mert nagyon szerették. "Én aztán nem" - csattant fel. "Én nem hiszem el ezt a sok vallásos szemetet". A felesége évek óta próbált neki Jézus Krisztusról és az általa felkínált üdvösségről beszélni. Arról, hogy Isten Fia hogyan lett emberré, hogy megmutassa nekünk az utat a Mennybe. "Ostobaság" - mondta erre mindig a férfi.

A család elindult a templomba, és a férfi egyedül maradt kényelmes kis vidéki házukban. Egy pillantást vetett az ablakon át a hideg havas tájra. Aztán a tűz felé fordult, hogy melegedjen. Ahogy azonban elfordult, szeme sarkából valami mozgást észlelt kinn a hóban. Újra odapillantott. Cicák! Három kiscica sétált el lassan az ablaka előtt. "Az ostobák!" - gondolta. "Meg fognak fagyni!" Felvette kalapját és kabátját, és kinyitotta az ajtót. A jeges téli szél megborzongatta. "Gyertek ide, cicuskák! Gyertek be ide, ahol meleg és étel vár benneteket! Odakinn elpusztultok." A cicák azonban elfutottak, megijedve az ajtóban álló idegentől. Ő kiment. "Gyertek vissza! Ne féljetek! Meg akarlak menteni titeket!" A cicák azonban eltűntek. Túl késő volt. "Nos, én minden tőlem telhetőt megtettem értük" - motyogta magában a férfi. "Mit tehettem volna még? Nekem is macskává kellene válnom ahhoz, hogy elérjem és megmentsem őket. Ha macskává válnék, elmondhatnám és megmutathatnám nekik. Akkor hinniük kellene nekem, hacsak nem bolondok." Ahogy visszaért az ajtóhoz, a távolban megkondultak a harangok. A férfi egy pillanatra megállt és hallgatózott. Aztán bement a tűzhöz, letérdelt, és sírva fakadt.

----------Pontosan erről szól a karácsonyi történet. A világmindenség teremtője annyira szeretett bennünket, hogy lejött a Földre ember alakban megmutatni nekünk, hogyan menekülhetünk meg. És ha hallgatunk Rá, és követjük Őt, akkor nem fogunk elkárhozni, hanem örök életet kapunk

Lk.2.1 Abban az időben Augustus császár parancsot adott, hogy írjanak össze mindenkit a Római Birodalom területén.
Ez az első népszámlálás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a kormányzó. Mindenki útrakelt hát, hogy a saját városába menjen, és ott nyilvántartásba vegyék.
József is elindult a galileai Názáretből, hogy a júdeai Betlehembe menjen, Dávid király szülővárosába. József ugyanis Dávid családjából származott.
Vele utazott eljegyzett menyasszonya, Mária is, aki gyermeket várt.
Amíg Betlehemben voltak, elérkezett Mária szülésének ideje. Meg is szülte elsőszülött fiát,
bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt hely a számukra.  

(Jn.1.14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott,) (istálló – (nincs megemlítve), vszleg a fogadó állatok számára szolgáló része. Ajtó nélküli (Jézus mondja: Én vagyok a juhok ajtaja Jn.10.7)

Ézs.53.2 Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.

Mik.5.2 De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

Krisztus földre jövetele: Az Atya Isten Fia emberként jött a földre. Ez már magában is a legnagyobb megalázkodás. Megalázkodását hangsúlyozzák:

-       Az ember önként alávetette magát a bűn által a halálnak. Az élet fájához vezető utat elzárta Isten (lásd 1Móz 3,24). A szent Isten elhatározta, az emberiségnek lehetőséget kell adni, hogy ismét kegyelembe fogadtassék, és ismét Ővele járhasson.

-      Ezért kellett Jézus Krisztusnak emberekhez hasonlóvá lennie, kivéve a bűnt. Így alá kellett magát vetnie mindannak

-      az emberi gyöngeségnek, ami a bűn következménye. Semmitől sem kíméltetett meg, úgyhogy végül a fájdalmak útján a keresztfáig kellett elmennie. A kereszt után azonban a halálon való diadal következett, ami által népe örök életet örökölhetett az üdvösségben.

-      A Fiú megalázkodása volt, amikor születése előtt felvette az emberi természetet. Milyen nagy szeretete volt Istennek, hogy ezt az emberekért vállalta!

-      Egy másik megalázkodás, hogy József és Mária egy földi uralkodó, Augustus római császár rendeletének kellett engedelmeskedjen. Egy ember parancsára kellett, hogy útnak induljon az ég és föld még meg nem született Királya.

-      Emberré lételével Krisztus dicsőségét az Atyánál hagyta. Fil.2.7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; Fil.2.8 megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

-      Teljesen Isten maradt. Ugyanakkor emberi testet vett fel, annak minden gyöngeségével. Éhezett, elfáradt és meghalt.

-      Miért vállalta Krisztus mindezt? Hogy népe helyett, szeretetből, elszenvedje a bűn büntetését.

-      Ő a második Ádám, egy új emberiség feje, ezért helyreállította az Istennel való megszakadt közösséget. Földre jövetelével, mely halálával végződött, de a feltámadással folytatódott, legyőzte a halált és az ördögöt. Az embernek, aki a bűn szolgájává lett, Általa, ha hit által Krisztus tulajdona lesz, nem kell többé a Sátánnak szolgálnia, hanem közösségben élhet Istennel. Ez már itt a földön elkezdődhet, s a halál után örök és tökéletes lesz.

Jézus = Jahve megszabadít

Jn.1.14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

6. Ismétlő játék, ismétlés: Életút-játék. Két sorba állítjuk a gyerekeket, ők egy utat jelképeznek. Az út elejére egy bölcsőt helyezünk. A sor végére egy keresztet. Választunk egy tanulót, aki Jézusként elindul az úton a bölcsőtől a keresztig lassan haladva. Közben a sorban álló gyerekek egyenként megszólalnak(segítségül kártya a kezükben): Jézus Isten Fia,  - csecsemőként jött  a világra - emberré lett, - magatartásában is embernek bizonyult, - emberi természetet vett fel, - magalázta magát, - engedelmeskedett mindhalálig, - teljesen Isten maradt, - éhezett, - elfáradt, - bűntelenül élt, - szeretetből elszenvedte a bűn büntetését, - önként meghalt a kereszten , feltámadt, legyőzte a halált, legyőzte a Sátánt..

7. Az óra zárása: Tájékozódás a térképen, Názáret, Betlehem (lsd.melléklet)

Könyvajánlat: Evert Kuijt: Üzenet gyermekeknek

Názáret – Betlehem  kb. 130 km, de Samáriát kikerülve mentek, kb.150 km-t (4-5 nap vándorlás)