Skip to main content

ítélkezés

04.13 Meghaltunk a bűnnek

„Így ítéljetek ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de a mi Urunk Jézus Krisztusban az Istennek éltek" (Róm 6,11).

04.03 Ő uralkodik élőkön és holtakon

„Mert azért halt meg és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék" (Róm 14,9).

10.13 Ha az egyéniség bátorságát veszti, a személyiség megnő

"Mózes kiment testvéreihez és látta az ő nehéz munkájukat..." (2Móz 2,11).

10.12 Az Igazi Bíró

Dátum: 
2019.10.12

2Timóteus 4,6-8

06.22 A kikerülhetetlen vizsga

"Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek" (Mt 7,2).

07.31 Elifáz

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,11-13; 4,1-21

Jób három barátja közül Elifáz tűnik a legidősebbnek és legtekintélyesebbnek, Jób 2,11; vö. 15,10. Ezek az emberek nyilván nagy tiszteletnek örvendtek és híresek voltak bölcsességükről. Miután eltelt néhány hónap, 7,3, elmentek, hogy együtt sírjanak Jobbal, és lehetőség szerint vigasztalják. Valójában nagy megpróbáltatást jelentettek számára, amely csak fokozta szerencsétlenségét. Elifáz témáni volt, amely kapcsolatba hozza őt Edom híres bölcsességével, Jer 49,7; Abd 8-9. Úgy tűnik fel, mint a barátok vezetője és szószólója.

06.18 Ítélkezés

Dátum: 
2019.06.18

A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok... ne ítélkezzünk egymás felett... (Róm 14,1.13)

Gyakori bűnünk, hogy az illető távollétében megtárgyaljuk hibáit, gyengeségeit, és elítéljük. Isten ezt nagyon rossznak tartja.

05.13 Ahitófel

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,12.31-34; 16,20-23; 17,14-15.23

Ahitófel Dávid leginkább nagyra becsült tanácsadója volt. A Szentírás feljegyzi, hogy "Akhitófel tanácsa... olyannak tekintetett abban az időben, mintha valaki az Isten szavát kérdezte volna," 2Sám 16,23. Ő és Dávid nagyon közel álltak egymáshoz, és általánosan elfogadott volt, hogy a Zsolt 55,14 erre a kapcsolatra utalt: "akivel meghitt barátságban voltam, az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében." Amikor Absolon fellázadt Dávid ellen, Ahitófel Absolon mellé állt, és ezzel Dávidnak mély szomorúságot okozott, Zsolt 41,9; 55,12-14.

10.18 Itélkezés

„Te pedig miért ítéled meg a te testvéredet? Te meg miért nézed le a te testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd Isten ítélőszéke elé" (Róm 14,10).

07.30 Jób és három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,11-13; 9,1-35

VOLT JÓBNAK HÁROM BARÁTJA, Elifáz, Bildád és Czófár, és amikor hallották az őt ért szerencsétlenséget, eljöttek meglátogatni. Hét nap és hét éjszaka úgy ültek mellette, hogy egyetlen szót sem szóltak. De ahelyett, hogy barátokként viselkedtek volna, bírákként viselkedtek. Először tartózkodóak és előzékenyek voltak, végül azonban szigorúak az ítélkezésben. A vitának három menete volt; mindegyikük beszél, Jób pedig válaszol. Az utolsó körben Czófár visszalép, bennehagyva Jóbot nyomorúságában. A viták Jób keserű kifakadása után kezdődnek, amely a 3. fejezetben van feljegyezve.

07.12 Milyen mértékkel mérsz?

„Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek" (Lk 6,38).

07.07 A bukás előtt gőg jár

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 26,1-23

UZZIÁS KIRÁLY kedves dolgot cselekedett, ahogyan apja tette. De apja, Amásia jó indulás után szomorúan végezte; lásd, 25. "Legyetek az én követőim (utánzóim)", mondja Pál, de jelentőségteljesen hozzáteszi: „ahogyan én is Krisztusé". Kit követünk valójában? Ameddig Uzziás Isten segítségét kereste, boldogult. De olyan őszintén kereste-e az Urat, mint Ézsaiás? - „Lelkem utánad vágyott éjszaka, az én szellemem is bensőmben téged keresett", 26,9. Vagy nagy mértékben csupán Zakariás próféta befolyása alatt állt? 2Krón 26,5. Személyes meggyőződésre és odaszentelésre van szükségünk.

07.02 Jósáfát: tanítók és bírák

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 17,1-10; 19,4-11

AZ ELSŐ DOLOG, amit Jósáfát királyról olvasunk, az hogy „megerősítette magát Izráel ellen". Izráel, az északi nemzet, noha még megvallja hűségét Jahve iránt, bálványimádásba és erkölcstelenségbe merül, amit csak felgyorsít eltávolodása az Isten imádatának központjától. Ettől Júda jó királyai igyekeztek megóvni népüket. Jósáfát igazán törekedett arra, hogy megóvja az istenfélő örökséget, amely Júdáé volt Istentől. Manapság némelyek keresztyénnek vallják magukat, mégis vallásos elképzeléseket hajszolnak, és olyan gyakorlatot végeznek, amely idegen Isten Igéjétől, sőt gyakran tiltja is azt.

07.01 A keresztyén ember és a bíróságok

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 6,1-11

LEHETNEK ÉS vannak is konfliktusok testvérek között. Hogyan kell azokat megoldani? Vegyük figyelembe, hogy fejezetünknek ez a szakasza kizárólag olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek hívő társak között merülnek fel. Nyilvánvaló, hogy a korintusiak perre mentek egymással (6-7. v.), és Pál kifejezi meglepetését hiányos tájékozottságuk miatt (2a. v.). Az előttük álló nagyobb felelősség fényében (2-3. v.) képeseknek kell lenniük rá, és joguk van ahhoz, hogy ítéljenek saját belső ügyeikben. Hogyan írja le Pál az emberi törvényszékeket? „Az igaztalanok" (1. v.) és „hitetlenek" (6. v.).

01.10 Hallás és megcselekvés

OLVASNIVALÓ: 
Máté 7,1-29

AZ ÚR ítélkezésre vonatkozó magyarázata (1-6. v.) nem a polgári törvényszékre (Róm 13,1-7) vagy a gyülekezeti fenyítésre (1Kor 5,1-13) vonatkozik. Szavai mások egyéni és kicsinyes megítéléséről szólnak, amely személyes ellenszenvből, részrehajló szellemből, irigységből stb. fakad. Az ilyen szükségtelen kritikai szellemnek nincs helye a saját hibáinak alázatos ismeretével rendelkező tanítvány életében. Ahogyan a keresztyén növekszik a kegyelemben, mind szigorúbbá válik önmaga megítélésében, és elnézőbb mások elítélésében.

12.08 Igazságot gyorsan

„Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel." Prédikátor 8,11

07.18 Ítélkező szellem

„Ezért nem lett gyermeke Mikálnak, Saul lányának holta napjáig." 2Sámuel 6,23

07.12 Ő harcol értünk!

„Mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené." 2Krónika 20,15

Ha valaki az Úr Jézus katonája, előbb vagy utóbb számíthat arra, hogy támadások érik. Minél bátrabban hirdeti Isten igazságát, minél gondosabban valósítja meg életében ezt az igazságot, annál inkább ki van téve támadásoknak. Egy öreg puritán mondotta: „Aki a vezér közelében harcol, az biztos célpontja az ellenség lövészeinek."

05.19 Igazságszolgáltatás

„...Isten ítélete igazságosan sújtja azokat." Róma 2,2

Tartalom átvétel