Skip to main content

04.27 Válassz nekünk királyt!

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 8,1-22

VÍZVÁLASZTÓHOZ ÉRKEZTÜNK Istennek Izráellel kapcsolatos útjaiban. A nemzet eddig teokráciában élt. Most készülnek belépni a monarchia korszakába. Figyeljük meg a változás előtti közvetlen körülményeket, 1-3. v., amelyek a népet egy király utáni vágyhoz vezették, 4-9. v. A próféta erre ismertette velük a királynak a néppel szembeni kielégíthetetlen követeléseit, 10-18. v., de ennek ellenére a nemzet úgy határozott, hogy legyen királya, 19-22. v.

A Magasságos Isten szándéka magában foglalja az egész földre kiterjedő látható ellenőrzést, sőt az egész világmindenségét Messiása által, 2,9-től; Ef 1,10. Itt türelmetlenül siettetik ezt. Tévelygés volt a papok között, 2,12-17.22, valamint Sámuel prófétánál és fiainál is, 8,1-3, ami a nyughatatlan és hitetlen testnek alkalmat adott arra, hogy idő előtt változásra törekedjen, bár az elégedetlenség magva már régóta megmutatkozott, 7. v.-től. Sámuel helytelenül „fiait tette bírákká", 1. v., de a nép ezt követelte: „adj nekünk királyt", 5-6.10, stb. Egyedül a hit fogadja boldogan a mennyei trón irányítását és jótékony ellenőrzését, valamint a láthatatlan dolgok megragadásának kiváltságát, Zsid 11,1. Ez volt, amit Izráel elutasított, nem Sámuel, mivel a láthatót részesítették előnyben, 5.7.22. v. Isten közvetlen uralma az emberére változott, 1Sám 10,17-19, a szellemi testire. Pedig „Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni", Zsolt 118,9. Számolj most ezzel! Az emberek megtagadhatják Istentől az Ő igazi helyét, de nem tudják trónjától megfosztani, sem szuverén szándékait meghiúsítani. Isten mindig a trónon marad!

Isten népe azt kívánta, hogy olyan legyen „mint a többi népek", 5. 20. v., noha arra voltak kiválasztva, hogy ne legyenek a többi nép közé számítva, 4Móz 23,9. Ne veszítsd el a vágyat, hogy más legyél, Róm 12,2.

A saját utunkhoz való ragaszkodás veszteséges üzlet; figyeld meg a teljes refrént: „elveszi"; 1Sám 8,11.13.14.15.16.17; vö. 14,52. Meg kell fizetni a király súlyos igényeit, 1Sám 22,2. Az Úr királyságában azonban másképpen lesz: „szegényeit jól tartom kenyérrel", Zsolt 132,15. Jelenlegi királysága „nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm", Róm 14,17. Most nem az uralkodás ideje van. Most „legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel", Zsid 12,28.

Ef.1. 10 az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt, mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak.
1Sám.2. 12 Éli fiai azonban gonosz emberek voltak, nem ismerték az URat.
Zsid.11. 1 A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
1Sám.10. 17 Ezután Sámuel összehívta a népet az ÚRhoz Micpába. 18 Ezt mondta Izráel fiainak: Így szól az ÚR, Izráel Istene: Én hoztam ki Izráelt Egyiptomból, és én szabadítottalak meg benneteket az egyiptomiak kezéből és mindazoknak az országoknak a kezéből, amelyek sanyargattak titeket. 19 Ti pedig most elvetettétek Isteneteket, aki megszabadított minden bajotokból és nyomorúságotokból, és azt mondtátok neki: Adj királyt nekünk! Most hát álljatok az ÚR színe elé törzsenként és nemzetségenként.
4Móz.23. 9 A sziklák tetejéről nézem őt, a halmokról tekintek reá. Íme, olyan nép ez, amely egyedül fog lakni, és nem számítja magát a nemzetek közé.
Róm.12. 2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.
1Sám.22. 2 És hozzá gyülekezett mindenféle sanyargatott nép, mindazok, akiknek hitelezőik voltak, és minden elkeseredett ember, ő pedig a vezérük lett. Mintegy négyszázan voltak vele.