Skip to main content

05.24 Készített a szentek szentjébe két kerubot

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 6,15-38

A SZENTEK SZENTJÉNEK leírása sajátosan jellemző a templomra. Olvasmányunkban hétszer használják, 16.19.20.21.22.23.31 vers, meggyőz bennünket annak fontosságáról. Elmélkedj ezeken az igehelyeken. A szentek szentje segítségével Isten élő hangja zengett át az Isten házán és királyságán. A szentek szentjében Isten meghallgat; a szentek szentjéből Isten szól, úgy, hogy Isten népének jellemzői és dolgai világosan különböznek a körülötte lévőkétől. Olvasd el a Zsolt 28,1-2-t. Tekints ma is a szentek szentjére és hallgass rá!

A két olajfából készült kerub itt teljesen más, mint amelyek a kegyelem királyi székén tiszta aranyból készültek, 2Móz 25,18-20; 1Kir 6,23-28. A fa arra figyelmeztet, hogy az emberire gondoljunk, az olajfa a szellemi emberi mivoltra, az arany borítás a megdicsőült emberi mivoltra utal, 23.28. v.; vö. 1Kor 15,44. A kettőben a tökéletes hasonlóság és összeférhetőség volt látható, hogy harmonizáljon a hely és a szolgálat sajátosságával. Valójában csak együttes kiterjesztett szárnyszélességükkel ölelhették át az isteni szentek szentjének teljes szélességét, 24.27. Ezek a kerubok kifelé néztek és egymást kiegészítő szolgálatuknak be kellett töltenie az egész földet az Úr dicsőségének ismeretével, Hab 2,14.20. Ez a boldog kilátás várja annak dicsőségben való megjelenését, aki nagyobb Salamonnál, megdicsőült népével együtt, amely Vele fog uralkodni, amikor Királysága valóban eljön majd. A frigyládára és a két kerubra vonatkozó leírást követve a szentek szentjében lévő többi részlettel együtt, 1Kir 6,16-28, az élet többszörös formájáról olvasunk, gyümölcsről és a fába öltöztetett falak szépségéről, az arany dicsőséggel borított padlóról és az ajtókról, amelyeken keresztül az élő Úr élő hangja kihallatszik az egész földre, 29-36. v.

Isten hangja még akkor is hallható volt, amikor a király és a nemzet gonoszt cselekedett; bár ekkor nem volt kellemes, vö. 1Kir 22,8; 17,24. Az „Isten (az Úr) szava" „az Isten emberén" keresztül érkezik, ennek jellegzetes példája Illés és Elizeus különböző, mégis egymást kiegészítő szolgálata. Ahhoz, hogy Isten házának ma is olyan befolyása legyen, amilyet Ő kíván, ma is szükségünk van meghallani azt, amit az Úr mond, 1Tim 3,14-tól. Miközben egyedül az Úr rendelkezik az örök élet Igéivel, a beszélőnek is úgy kell szólnia, mint aki „Isten Igéit szólja", 1Pt 4,11, és a hallgatónak meg kell hallania, amit a Szent Szellem mond.

Zsolt.28. 1 Dávidé. Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán! Mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadókhoz. 2 Halld meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, kezemet fölemelve szent templomod felé.
2Móz.25. 18 Készíts két kerúbot szintén aranyból! Ötvösmunkával készítsd azokat a födél két végére. 19 Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másik végére, a födél két végére készítsétek a kerúbokat! 20 A kerúbok kiterjesztett szárnnyal legyenek rajta, betakarva szárnyukkal a födelet, és egymás felé forduljanak. A kerúbok arca a födél felé forduljon!
1Kor.15. 44 Elvettetik az érzéki test, feltámasztatik a lelki test. Ha van érzéki test, akkor van lelki is.
Hab.2. 14 De majd megtelik a föld az ÚR dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert a víz betölti.
Hab.2. 20 De az ÚR ott van szent templomában, hallgasson el előtte az egész föld!
1Kir.22. 8 Izráel királya ezt mondta Jósáfátnak: Még van egy férfi, aki által megkérdezhetjük az URat, Míkájehú, Jimlá fia. De én gyűlölöm őt, mert sohasem jövendöl nekem jót, hanem mindig csak rosszat. Jósáfát azt mondta: Ne beszéljen így a király!
1Kir.17. 24 Erre az asszony azt mondta Illésnek: Most már tudom, hogy Isten embere vagy, és hogy az ÚR beszéde a te ajkadon igazság.
1Tim.3. 14 Ezeket abban a reményben írom neked, hogy hamarosan hozzád megyek.
1Pt.4. 11 Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.