Skip to main content

08.29 Szabadító, Megváltó

Dátum: 
2019.08.29

Róma 11,25-29

SZABADÍTÓ/MEGVÁLTÓ

   Urunknak ez a címe közel esik a Róm 9-11. fejezetben annak a szakasznak a végéhez, amely Izráel hitetlenségének fájdalmas és nyugtalanító ügyét tárgyalja. A Róm 11-ben Pál világosan kimutatja, hogy Isten távolról sem végzett Izráellel: "bukásuk" sem nem teljes, sem nem helyrehozhatatlan. De a jelenlegi korszakkal ellentétben, amikor van "egy maradék a kegyelmi kiválasztás szerint", Pál előre lát ezen túltekintve egy tetőpontra jutó végidőt, ami üdvösséget jelent "az egész Izráel" számára.
   A 26. vers idézet az Ézs 59,20-ból; "De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! - így szól az ÚR." A görög Szeptuaginta fordítása szerint a Megváltó a Sionból jön. A "Szabadító", szó szerint "a megszabadító valaki". Noha a szövegösszefüggés teljesen más, ugyanez a kifejezés megtalálható a Thesszalonikai 1. levélben: "aki megszabadít minket az eljövendő haragtól", Thessz 1,10.
   Az eredeti héber szó a goel, a vérrokon-megváltó, vagy bosszúálló. ő, aki a megrendítő és gyötrelmes megvalósítás közepette fog megmutatkozni, mint Izráel Szabadítója, Zak 12,10; 14,3-4, biztosan el fog bánni minden ellenséges hatalommal. Azonban a "szabadítás" lényege szellemi jellegű lesz - az "istentelenségek" (szó szerint) és "bűnök" eltávolítása, és ennek eredményeképpen az új szövetség áldásainak élvezése. Izráel találni fog egy forrást, amely lemossa az évszázados szennyet, Zak 13,1. Ráadásul a "Szabadítót" közeli vérrokonnak találja majd, Róm 1,3, akit első eljövetelekor megvetettek. A Mózessel való összehasonlítás tanulságos a Csel 7,35-ben.
   Hűséges Istenünktől eltérően túlságosan sok keresztyén ember közömbös a zsidókkal kapcsolatban. Nekünk, akik már élvezzük az új szövetség áldásait, fel kell ismernünk hatalmas szellemi adósságunkat a kiváltságos nép iránt, és imádkoznunk és munkálkodnunk kell most, hogy üdvözülhessenek. Legyen hitünk ahhoz, hogy elhiggyük, a korszaknyi hosszúságú lázadás és hitetlenség ellenére Istennek Izráellel kapcsolatos kifürkészhetetlen útjai végül diadalmasan igazolódnak. Az apostol, felismerve az isteni stratégiát abban a végső célban, hogy megáldja mind a zsidókat, mind a pogányokat, mély imádatban borul le szívében, Róm 11,33-36.

Róm. 11.25-29 Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangyéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve szerelmetesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. (Károli)
Róm. 11.26 és így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: „Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, (Protestáns)…